ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Κατεβαίνει στις εκλογές η «Ανεξάρτητη Συμμαχία Πολιτών» με υποψήφιο δήμαρχο τον Μιχάλη Αντωνόπουλο

Κατεβαίνει στις εκλογές η «Ανεξάρτητη Συμμαχία Πολιτών» με υποψήφιο δήμαρχο τον Μιχάλη Αντωνόπουλο

Κα­τε­βαί­νει στις ερ­χό­με­νες δη­μο­τι­κές ε­κλο­γές η «Α­νε­ξάρ­τη­τη Συμ­μα­χί­α Πο­λι­τών» με υ­πο­ψή­φιο δή­μαρ­χο τον Μι­χά­λη Αν­τω...
Read More
Τους στόχους της παράταξης «Ανταρσία στο Μωριά», παρουσίασαν στην Καλαμάτα ο Παναγιώτης Κάτσαρης και ο Δονάτος Νίκου

Τους στόχους της παράταξης «Ανταρσία στο Μωριά», παρουσίασαν στην Καλαμάτα ο Παναγιώτης Κάτσαρης και ο Δονάτος Νίκου

ΧΘΕΣ, στην πόλη της Καλαμάτας παρουσιάστηκε το περιφερειακό σχήμα «ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΟ ΜΩΡΙΑ- Συμπόρευση για την ανατροπή» από τον υποψήφιο περιφερ...
Read More
Ομόφωνα αποφάσισε το Πράσινο Ταμείο για παρεμβάσεις στάθμευσης αυτοκινήτων στην Καλαμάτα

Ομόφωνα αποφάσισε το Πράσινο Ταμείο για παρεμβάσεις στάθμευσης αυτοκινήτων στην Καλαμάτα

ΟΜΟΦΩΝΑ αποφάσισε το ΔΣ του Πράσινου Ταμείου να εγκρίνει την οριστική ένταξη σε σχετικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα για το 2014, μεταξύ άλλων, τ...
Read More