ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΤΟ 2014

Στόχος η περαιτέρω αύξηση του αριθμού των κρατήσεων και των προορισμών για το 2014.. Η δυναμική επάνοδος της Ελλάδας στην αυστριακή τουριστική αγορά....

ΣΑΝΙΔΑ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ

Δημοτικοί υπάλληλοι που θα ενταχθούν σε καθεστώς εθελοντικής κινητικότητας αποφεύγουν τη διαθεσιμότητα και την απόλυση. Νομοθετική ρύθμιση επεξεργάζεται το υπουργείο Εσωτερικών.

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ...

Η απασχόληση στο εμπόριο υποχώρησε για πέμπτη συνεχή χρονιά, καθώς το 2013 χάθηκαν 23.194 θέσεις εργασία.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΞΠΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Ρυθμίσεις προκειμένου να τακτοποιηθούν οι οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία εξετάζει επιτελείο του υπουργείου Εργασίας και θα αφορά όσους έχουν οφειλές έως και 10.000 ευρώ χ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ...

Με έντονη διάθεση να συμμετέχουν στη συζήτηση για το Παρατηρητήριο Πολιτών του Δήμου Καλαμάτας προσήλθαν στο Rex όσοι απεδέχθησαν την πρόσκληση του Παρατηρητηρίου.

Τρίτη, 29 Ιουλίου 2014

Ανησυχία Βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ για τις διαπραγματεύσεις ΕΕ -ΗΠΑ, για τη δημιουργία Ζώνης Ελεύθερου Εμπορίου

petrakos ladiΕ­ρώ­τη­ση κα­τέ­θε­σαν βου­λευ­τές του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ με­τα­ξύ των ο­ποί­ων ο βου­λευ­τής Μεσ­ση­νί­ας Θα­νά­σης Πε­τρά­κος προς τους Υ­πουρ­γούς Α­γρο­τι­κής Α­νά­πτυ­ξης και Τρο­φί­μων, Α­νά­πτυ­ξης και Αν­τα­γω­νι­στι­κό­τη­τας, Ε­ξω­τε­ρι­κών και Οι­κο­νο­μι­κών για τις δι­α­πραγ­μα­τεύ­σεις που γί­νον­ται α­νά­με­σα στην Ε­Ε και τις Η­ΠΑ, για τη δη­μι­ουρ­γί­α της Ζώ­νης Ε­λεύ­θε­ρου Εμ­πο­ρί­ου που προ­κα­λούν έν­το­νη α­νη­συ­χί­α στον α­γρο­τι­κό κό­σμο της Ευ­ρώ­πης αλ­λά και στους ευ­ρω­παί­ους πο­λί­τες.
Συγ­κε­κρι­μέ­να, οι ε­ρω­τών­τες βου­λευ­τές ε­πι­ση­μαί­νουν ό­τι: «ό­σον α­φο­ρά στα α­γρο­τι­κά προ­ϊ­όν­τα, η ε­πι­μο­νή των Η­ΠΑ για α­πο­δο­χή α­πό πλευ­ράς Ε.Ε., ε­ξα­γω­γών προς αυ­τήν, των δι­κών τους, ι­δι­αί­τε­ρα χα­λα­ρών προ­δι­α­γρα­φών πα­ρα­γω­γής, προ­ϊ­όν­των και η ταυ­τό­χρο­νη α­προ­θυ­μί­α τους να δε­χθούν την προ­στα­σί­α στο έ­δα­φός τους των ευ­ρω­πα­ϊ­κών προ­ϊ­όν­των γε­ω­γρα­φι­κής έν­δει­ξης, αλ­λά και η ελ­λι­πής ε­νη­μέ­ρω­ση α­πό πλευ­ράς Κο­μι­σιόν προς τα κρά­τη μέ­λη, δη­μι­ουρ­γεί έ­να ι­δι­αί­τε­ρα ο­μι­χλώ­δες το­πί­ο για τα ελ­λη­νι­κά προ­ϊ­όν­τα ΠΟΠ/ΠΓΕ που ε­ξά­γον­ται στις Η­ΠΑ. Άλ­λω­στε, η πρό­σφα­τη αν­τί­στοι­χη συμ­φω­νί­α με την κυ­βέρ­νη­ση του Κα­να­δά (C­E­TA) δεν α­φή­νει πολ­λά πε­ρι­θώ­ρια αι­σι­ο­δο­ξί­ας, ι­δι­αί­τε­ρα για προ­ϊ­όν­τα τε­ρά­στιας ση­μα­σί­ας για την ελ­λη­νι­κή γε­ωρ­γί­α, κτη­νο­τρο­φί­α αλ­λά και εν γέ­νει της ελ­λη­νι­κής οι­κο­νο­μί­ας, ό­πως η φέ­τα, οι ε­λι­ές κα­λα­μών και το ε­λαι­ό­λα­δο.
Μά­λι­στα, ό­σον α­φο­ρά στο ε­λαι­ό­λα­δο, το Υ­ΠΑ­ΑΤ θε­ω­ρεί ό­τι η κα­τάρ­γη­ση των δα­σμών με­τα­ξύ Ε­Ε και H­ΠA, μπο­ρεί να συμ­βάλ­λει στην δι­εύ­ρυν­ση των ε­ξα­γω­γών ε­λαι­ο­λά­δου προς τις Η­ΠΑ, οι ο­ποί­ες α­πο­τε­λούν δυ­να­μι­κή α­γο­ρά (μι­κρή εγ­χώ­ρια πα­ρα­γω­γή ε­λαι­ο­λά­δου με ση­μαν­τι­κή κα­τα­νά­λω­ση), α­γνο­ών­τας τις χρο­νι­κά με­σο­μα­κρο­πρό­θε­σμες συ­νέ­πει­ες α­πό την πλή­ρη δα­σμο­λο­γι­κή α­πε­λευ­θέ­ρω­ση, δε­δο­μέ­νου ό­τι μπο­ρεί να με­τα­βλη­θούν τό­σο η πα­ρα­γω­γή ό­σο και η εμ­πο­ρι­κή τα­κτι­κή των Η­ΠΑ στο μέλ­λον (π.χ μπο­ρεί να ε­ξά­γουν τυ­πο­ποι­η­μέ­νο χα­μη­λής ποι­ό­τη­τας το ο­ποί­ο έ­χει ει­σα­χθεί χύ­μα α­πό τρί­τες χώ­ρες ή α­κό­μα και α­πό την ί­δια την Ε­Ε), α­πο­ρυθ­μί­ζον­τας έ­τσι και τη­ν ευ­ρω­πα­ϊ­κή α­γο­ρά ε­λαι­ο­λά­δου.­»
Α­κο­λου­θεί η ε­ρώ­τη­ση των βου­λευ­τών του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ:
Θέ­μα: «Κίν­δυ­νοι α­πό τη Δι­α­τλαν­τι­κή Ε­ται­ρι­κή και Εμ­πο­ρι­κή Σχέ­ση (T­T­IP) με­τα­ξύ Ε­Ε και Η­ΠΑ, για την ελ­λη­νι­κή α­γρο­τι­κή πα­ρα­γω­γή»
Έν­το­νη εί­ναι η α­νη­συ­χί­α που ε­πι­κρα­τεί στον α­γρο­τι­κό κό­σμο της Ευ­ρώ­πης αλ­λά και στους ευ­ρω­παί­ους πο­λί­τες, α­πό τις δι­α­πραγ­μα­τεύ­σεις που γί­νον­ται α­νά­με­σα στην Ε­Ε και τις Η­ΠΑ, για τη δη­μι­ουρ­γί­α της Ζώ­νης Ε­λεύ­θε­ρου Εμ­πο­ρί­ου (ΤΤΙΡ).
Η α­νη­συ­χί­α αυ­τή, εν­τεί­νε­ται α­πό το κλί­μα μυ­στι­κό­τη­τας υ­πό το ο­ποί­ο δι­ε­νερ­γούν­ται οι συ­νο­μι­λί­ες, α­πό τον α­πο­κλει­σμό των πο­λι­τών στη δι­α­δι­κα­σί­α αυ­τή αλ­λά και α­πό την συμ­με­το­χή, αν­τί­θε­τα, πα­νί­σχυ­ρων λόμ­πι, τα ο­ποί­α βέ­βαι­α στο­χεύ­ουν στη δι­α­φύ­λα­ξη και ε­νί­σχυ­ση των δι­κών τους συμ­φε­ρόν­των.
Ι­δι­αί­τε­ρα ό­σον α­φο­ρά στα α­γρο­τι­κά προ­ϊ­όν­τα, η ε­πι­μο­νή των Η­ΠΑ για α­πο­δο­χή α­πό πλευ­ράς Ε.Ε., ε­ξα­γω­γών προς αυ­τήν, των δι­κών τους, ι­δι­αί­τε­ρα χα­λα­ρών προ­δι­α­γρα­φών πα­ρα­γω­γής, προ­ϊ­όν­των και η ταυ­τό­χρο­νη α­προ­θυ­μί­α τους να δε­χθούν την προ­στα­σί­α στο έ­δα­φός τους των ευ­ρω­πα­ϊ­κών προ­ϊ­όν­των γε­ω­γρα­φι­κής έν­δει­ξης, αλ­λά και η ελ­λι­πής ε­νη­μέ­ρω­ση α­πό πλευ­ράς Κο­μι­σιόν προς τα κρά­τη μέ­λη, δη­μι­ουρ­γεί έ­να ι­δι­αί­τε­ρα ο­μι­χλώ­δες το­πί­ο για τα ελ­λη­νι­κά προ­ϊ­όν­τα ΠΟΠ/ΠΓΕ που ε­ξά­γον­ται στις Η­ΠΑ. Άλ­λω­στε, η πρό­σφα­τη αν­τί­στοι­χη συμ­φω­νί­α με την κυ­βέρ­νη­ση του Κα­να­δά (C­E­TA) δεν α­φή­νει πολ­λά πε­ρι­θώ­ρια αι­σι­ο­δο­ξί­ας, ι­δι­αί­τε­ρα για προ­ϊ­όν­τα τε­ρά­στιας ση­μα­σί­ας για την ελ­λη­νι­κή γε­ωρ­γί­α, κτη­νο­τρο­φί­α αλ­λά και εν γέ­νει της ελ­λη­νι­κής οι­κο­νο­μί­ας, ό­πως η φέ­τα, οι ε­λι­ές κα­λα­μών και το ε­λαι­ό­λα­δο.
Μά­λι­στα, ό­σον α­φο­ρά στο ε­λαι­ό­λα­δο, το Υ­ΠΑ­ΑΤ θε­ω­ρεί ό­τι η κα­τάρ­γη­ση των δα­σμών με­τα­ξύ Ε­Ε και H­ΠA, μπο­ρεί να συμ­βάλ­λει στην δι­εύ­ρυν­ση των ε­ξα­γω­γών ε­λαι­ο­λά­δου προς τις Η­ΠΑ, οι ο­ποί­ες α­πο­τε­λούν δυ­να­μι­κή α­γο­ρά (μι­κρή εγ­χώ­ρια πα­ρα­γω­γή ε­λαι­ο­λά­δου με ση­μαν­τι­κή κα­τα­νά­λω­ση), α­γνο­ών­τας τις χρο­νι­κά με­σο­μα­κρο­πρό­θε­σμες συ­νέ­πει­ες α­πό την πλή­ρη δα­σμο­λο­γι­κή α­πε­λευ­θέ­ρω­ση, δε­δο­μέ­νου ό­τι μπο­ρεί να με­τα­βλη­θούν τό­σο η πα­ρα­γω­γή ό­σο και η εμ­πο­ρι­κή τα­κτι­κή των Η­ΠΑ στο μέλ­λον (π.χ μπο­ρεί να ε­ξά­γουν τυ­πο­ποι­η­μέ­νο χα­μη­λής ποι­ό­τη­τας το ο­ποί­ο έ­χει ει­σα­χθεί χύ­μα α­πό τρί­τες χώ­ρες ή α­κό­μα και α­πό την ί­δια την Ε­Ε), α­πο­ρυθ­μί­ζον­τας έ­τσι και τη­ν ευ­ρω­πα­ϊ­κή α­γο­ρά ε­λαι­ο­λά­δου.­
Ε­πι­πλέ­ον, εί­ναι γνω­στό ό­τι στη συμ­φω­νί­α θα υ­πάρ­χουν ό­ροι, σύμ­φω­να με τους ο­ποί­ους «πο­λυ­ε­θνι­κές ε­ται­ρεί­ες θα σύ­ρουν στα δι­κα­στή­ρια τις κυ­βερ­νή­σεις των ο­ποί­ων ο πο­λι­τι­κός προ­σα­να­το­λι­σμός θα εί­χε ως α­πο­τέ­λε­σμα τη μεί­ω­ση των κερ­δών τους», α­παι­τών­τας «την κα­τα­βο­λή γεν­ναί­ων α­πο­ζη­μι­ώ­σε­ων για δι­α­φυ­γόν­τα κέρ­δη α­πό την ε­φαρ­μο­γή μιας πο­λύ πε­ρι­ο­ρι­στι­κής ερ­γα­τι­κής ή και πε­ρι­βαλ­λον­τι­κής νο­μο­θε­σί­ας» (Πη­γή: Le M­o­n­de D­i­p­l­o­m­a­t­i­q­ue). Το βέ­βαι­ο αυ­τό σε­νά­ριο, σε συν­δυα­σμό με την α­πί­στευ­τη ε­νέρ­γεια του Υ­πουρ­γού Πε­ρι­βάλ­λον­τος, να προ­ω­θή­σει το θέ­μα των ΓΤΟ, κα­θι­στών­τας μά­λι­στα τα κρά­τη μέ­λη υ­πεύ­θυ­να για την α­πο­δο­χή τους ή ό­χι έ­δα­φός τους, εί­ναι α­πο­κα­λυ­πτι­κό του δυ­σοί­ω­νου μέλ­λον­τος που ε­πι­φυ­λάσ­σε­ται για την ευ­ρω­πα­ϊ­κή γε­ωρ­γί­α και τη δι­α­τρο­φι­κή α­σφά­λεια.

Έλληνας τουρίστας, καλοκαιρινό ανέκδοτο!

galanopoulos thothorosΤου Θό­δω­ρου Γα­λα­νό­που­λου
Ε­κα­τομ­μύ­ρια χρέ­η έ­χου­με, ε­κα­τομ­μύ­ρια του­ρί­στες που μας λέ­γα­νε, ό­χι φυ­σι­κά δεν εμ­φα­νι­στή­καν, αλ­λά κι αυ­τοί που ήρ­θαν, α­φού λει­τουρ­γού­με σαν τους Ιν­διά­νους Α­πά­τσι, να τους γδά­ρου­με και το κρα­νί­ο, το μό­νο που θα θυ­μούν­ται α­πό την Ελ­λά­δα, θα εί­ναι ε­κεί που χά­σα­νε, ή ά­δεια­σε το πορ­το­φό­λι τους ….
Τα έ­χου­με ξα­να­γρά­ψει, και ε­μείς που εί­μα­στε μέ­σα στα έν­τυ­πα, αλ­λά και ε­κεί­νοι που πή­ραν, μια γεύ­ση α­πό την Ελ­λη­νι­κή «φι­λο­ξε­νί­α »… Αν α­φή­σου­με τον του­ρι­σμό στα χέ­ρια της α­θά­να­της Ελ­λη­νι­κής κλε­φτου­ριάς, ο του­ρι­σμός θα ξα­ναρ­θεί μα­ζί με την α­νά­καμ­ψη της χώ­ρας…, δη­λα­δή του Α­γί­ου που ..ου α­νή­με­ρα! Ο Έλ­λη­νας φί­λοι μου την ε­λεύ­θε­ρη α­γο­ρά που του σερ­βί­ρα­νε, την αν­τι­λαμ­βά­νε­ται ό­τι εί­ναι ε­λεύ­θε­ρος να σφά­ζει με το γι­α­τα­γά­νι του…
Εί­πα­με και το κα­τα­λα­βαί­νει και ο τε­λευ­ταί­ος μέ­τριος εγ­κέ­φα­λος. Τα λε­φτά του πα­ρελ­θόν­τος δεν υ­πάρ­χουν που­θε­νά ! Ού­τε σε Ελ­λά­δα ού­τε σε Ευ­ρώ­πη! Ό­σο θα σφά­ζε­τε τον του­ρί­στα με κα­φέ­δες των 5-6 ευ­ρώ και κα­τε­ψυγ­μέ­να πα­νά­κρι­βα κα­φε­δά­κια, τό­σο το μή­νυ­μα θα πά­ει πί­σω στην χώ­ρα τους, μην ξα­να­πα­τά­τε στο Αρ­πα­κο­λι­στάν! Ό­σο θα τρο­μά­ζε­τε τον Έλ­λη­να του­ρί­στα, τό­σο θα ε­πι­στρέ­φει μό­νο στο χω­ριό του και το κα­φε­νεί­ο της πλα­τεί­ας, και ό­χι στα πεν­τά­στε­ρα h­o­t­el-s­pa …πα­ρα­μύ­θια σας! Ε­άν δεν προ­σαρ­μό­σε­τε τις τι­μές και την ποι­ό­τη­τα σας στη τσέ­πη του Έλ­λη­να του­ρί­στα και του Ευ­ρω­παί­ου ερ­γα­ζο­μέ­νου τό­σο θα χα­ρο­ποι­εί­τε τις γει­το­νι­κές χώ­ρες που πε­ρι­μέ­νουν πως και πως με κα­λές τι­μές, κα­λή ε­ξυ­πη­ρέ­τη­ση και πολ­λές ευ­χα­ρι­στί­ες! Οι ε­πο­χές που πή­γαι­νε ο του­ρί­στας να φά­ει στην τα­βέρ­να και του προ­σθέ­τα­νε στο λο­γα­ρια­σμό και το ΑΦΜ του τα­βερ­νιά­ρη και την η­με­ρο­μη­νί­α… έ­χουν πα­ρέλ­θει α­νε­πι­στρε­πτί ! Οι του­ρι­στι­κοί με­γά­λοι προ­ο­ρι­σμοί της χώ­ρας μας δι­α­θέ­τουν ή­δη ξε­νο­δο­χεί­α με το σύ­στη­μα a­ll i­n­c­l­u­s­i­ve ό­που ο πε­λά­της ε­κεί τρώ­γει και πί­νει και έ­ξω δεν ξο­δεύ­ει τί­πο­τε! Ό­μως υ­πάρ­χουν α­κό­μα πολ­λοί του­ρί­στες που δεν τους α­ρέ­σει αυ­τό το προ­ϊ­όν (αρ­νί στο πα­χνί ) και α­κό­μα τρι­γυρ­νά­νε μό­νοι τους σε πό­λεις και χω­ριά και για να δουν τις ο­μορ­φι­ές μας και να γευ­τούν κα­μιά πα­ρα­δο­σια­κή νο­στι­μιά σε λο­γι­κή τι­μή! Η κρί­ση εί­ναι σί­γου­ρα με­γά­λη, ό­μως υ­πάρ­χουν πα­ρα­δείγ­μα­τα ε­παγ­γελ­μα­τι­ών που με την ποι­ό­τη­τα τους και τη λο­γι­κή της φτω­χής α­γο­ράς , μα­ζεύ­ουν και Έλ­λη­νες και ει­σα­γο­μέ­νους, πε­ζούς και ε­πο­χου­μέ­νους! Θα έ­χε­τε σί­γου­ρα πα­ρα­τη­ρή­σει ό­τι κά­ποι­οι ε­πι­βι­ώ­νουν κόν­τρα σε κά­θε κρί­ση και ο κό­σμος τους προ­τι­μά και τους ψά­χνει, και στου βο­διού το κέ­ρα­το να χω­θού­νε! Πε­ρισ­σό­τε­ρο α­πό κά­θε άλ­λη φο­ρά ο πε­λά­της κοι­τά­ει που θα δώ­σει τα ε­λά­χι­στα χρή­μα­τα του! Θέ­λει ποι­ό­τη­τα και μα­ε­στρί­α για να τα πά­ρεις… Και να α­ξί­ζει που τα πή­ρες! Κα­λό κα­λο­καί­ρι!

Εάν και εφόσον... οι δανειολήπτες θα μείνουν στα σπίτια τους λίγο ακόμα

Σωτήρια λύση που θα επιτρέπει σε οικογένεις με κόκκινα δάνεια να μείνουν στα σπίτια τους πληρώνοντας ενοίκιο αντί δόσης, το οποίο μάλιστα θα επιδοτείται, εξετάζει το οικονομικό επιτελείο.

Σύμφωνα με τα «Νέα», η κυβέρνηση σχεδιάζει ένα δίχτυ προστασίας για τα νοικοκυριά τα οποία δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους, συμπληρωματικά προς τις ρυθμίσεις που θα γίνουν από τις τράπεζες για τα κόκκινα δάνεια, έτσι ώστε να μπορέσουν να μείνουν στα σπίτια τους οι δανειολήπτες τουλάχιστον για ένα διάστημα.
Οι τράπεζες, σύμφωνα με τα σενάρια που εξετάζονται, θα μπορούν μεταξύ άλλων, αφού αποκτήσουν την κυριότητα των ακινήτων, να τα νοικιάζουν στους δανειολήπτες ή να τα παραχωρούν με χρηματοδοτική μίσθωση, ένα είδος leasing, που ίσως προβλέπει και τη δυνατότητα επαναγοράς στο τέλος.
Παράλληλα, το κράτος θα παρεμβαίνει με δίχτυ προστασίας που θα περιλαμβάνει επιδότηση του ενοικίου, σύμφωνα με ρύθμιση που επεξεργάζεται ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης.
Έτσι, ένας δανειολήπτης ο οποίος κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του θα μπορεί να παραμείνει σε αυτό με επιδοτούμενο από το κράτος ενοίκιο ή και να το επαναγοράσει στην περίπτωση του leasing, εφόσον υιοθετηθούν τελικά αυτές οι λύσεις.

«Το κράτος θα πρέπει να σκέφτεται και τους πολίτες, όχι μόνο τους αριθμούς, και οι τράπεζες πρέπει να σκεφτούν λύσεις για να μπορέσουν οι δανειολήπτες να μείνουν στο σπίτι τους τουλάχιστον για κάποιο διάστημα» λέει στα «Νέα» ο Γκίκας Χαρδούβελης.

Σπάρτη: Τραγωδία με 2 νεκρούς από πτώση αεροσκάφους

  • Διθέσιο αεροσκάφος ελαφρού τύπου έπεσε δίπλα στο αεροδρόμιο Σπάρτης και σκοτώθηκαν ο 52χρονος πιλότος και ο 35χρονος μηχανικός

Τραγικό τέλος βρήκαν λίγο μετά τις 10.00 το πρωί, με ιδιωτικό αεροσκάφος, δύο άντρες, όταν αυτό αμέσως μετά την απογείωση, καρφώθηκε με τη μύτη στο έδαφος. Ακαριαίο θάνατο βρήκαν ένας 35χρονος από τη Μεσσηνία και ένας 52χρονος από την Αττική.
Αμέσως ειδοποιήθηκαν  οι αρχές και οι δύο διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο της Σπάρτης, όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατος τους.
Το αεροσκάφος, σύμφωνα με πληροφορίες του pelopsnews.gr, βρισκόταν ήδη στην περιοχή του κλειστού. αεροδρομίου Σπάρτης, απ' όπου και προσπάθησε να απογειωθεί για δοκιμαστική πτήση, η οποία αποδείχθηκε μοιραία. 

Σύμφωνα δε με πληροφορίες του apela.gr, το αεροσκάφος φαίνεται να κράτησε ο κινητήρας (έσβησε) αμέσως μετά την απογείωσή του. Επειδή αυτό, επίσης σύμφωνα με το apela.gr, από μόνο του δεν αρκεί για να προκαλέσει θανατηφόρο ατύχημα, σύμφωνα με πεπειραμένους χειριστές, και ειδικά τόσο κοντά σε ένα αεροδρόμιο, εικάζεται ότι το αεροσκάφος ενδεχόμενος "χτυπήθηκε" από ισχυρές ριπές αέρα, οι οποίες προκάλεσαν την πτώση του, και προβλήματα στη λειτουργία του βαλλιστικού αλεξίπτωτου.

Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2014

Το σχέδιο του Μανώλη Γλέζου για τις γερμανικές αποζημιώσεις

glezos3«Κτή­μα» της ευ­ρω­πα­ϊ­κής α­ρι­στε­ράς το ελ­λη­νι­κό αί­τη­μα για τις γερ­μα­νι­κές α­πο­ζη­μι­ώ­σεις. Με­τά το κα­λο­καί­ρι οι πρώ­τες κι­νή­σεις. Δη­λώ­σεις Μ. Γλέ­ζου στην D­e­u­t­s­c­he W­e­l­le.
Στα 92 του χρό­νια ο Μα­νώ­λης Γλέ­ζος συ­νε­χί­ζει την προ­σπά­θεια για δι­εκ­δί­κη­ση των γερ­μα­νι­κών α­πο­ζη­μι­ώ­σε­ων και ε­πι­βε­βαι­ώ­νει τις πλη­ρο­φο­ρί­ες ό­τι α­πό τον Σε­πτέμ­βριο το θέ­μα θα τε­θεί στο Ευ­ρω­πα­ϊ­κό Κοι­νο­βού­λιο.Θα γί­νει κτή­μα της ‘­’­ό­λης Α­ρι­στε­ρά­ς” που εί­ναι στο Κοι­νο­βού­λιο και αύ­ξη­σε τη δύ­να­μή της
Για την α­κρί­βεια: η πο­λι­τι­κή ο­μά­δα της Ευ­ρω­πα­ϊ­κής Α­ρι­στε­ράς, στην ο­ποί­α α­νή­κει και ο ί­διος ως ευ­ρω­βου­λευ­τής του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, πρό­κει­ται να θέ­σει το ζή­τη­μα στις Βρυ­ξέλ­λες ή το Στρα­σβούρ­γο με­τά το κα­λο­καί­ρι. Κατ΄αυ­τόν τον τρό­πο η δι­εκ­δί­κη­ση δεν πε­ρι­ο­ρί­ζε­ται σε στε­νό «ελ­λη­νι­κό» πο­λι­τι­κό πλαί­σιο, ε­πι­ση­μαί­νει ο Μα­νώ­λης Γλέ­ζος. Ω­στό­σο δεν ε­πι­θυ­μεί, προς το πα­ρόν, να α­πο­κα­λύ­ψει πε­ρισ­σό­τε­ρες λε­πτο­μέ­ρει­ες. «Ε­χου­με έ­να σχέ­διο, φυ­σι­κά δεν πρό­κει­ται να το πα­ρου­σι­ά­σου­με τώ­ρα για­τί εμ­πλου­τί­ζε­ται α­πό δι­ά­φο­ρες πλευ­ρές και δεν θέ­λω να το θέ­σω υ­πό­ψη α­κό­μη. Ε­να στοι­χεί­ο εί­ναι ό­τι θα γί­νει κτή­μα της ‘­’­ό­λης Α­ρι­στε­ρά­ς” που εί­ναι στο Κοι­νο­βού­λιο και αύ­ξη­σε τη δύ­να­μή της: α­πό 35 ευ­ρω­βου­λευ­τές έ­χου­με γί­νει 52. Εί­ναι ση­μαν­τι­κό» δη­λώ­νει ο έλ­λη­νας ευ­ρω­βου­λευ­τής στην D­e­u­t­s­c­he W­e­l­le.
Με πλα­κάτ για τους νε­κρούς της Γά­ζας
Ο ί­διος κά­νει λό­γο για «ο­φει­λές» και ό­χι για «α­πο­ζη­μι­ώ­σεις». Υ­πο­στη­ρί­ζει ό­τι ο ό­ρος «α­πο­ζη­μι­ώ­σεις» εί­ναι α­δό­κι­μος, για­τί δί­νει την εν­τύ­πω­ση ό­τι η δι­εκ­δί­κη­ση α­φο­ρά α­πλώς τη στιγ­μή της έ­νο­πλης σύγ­κρου­σης, ε­νώ στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα ε­πε­κτεί­νε­ται και στα ε­πό­με­να χρό­νια της κα­το­χής.
Ε­τσι, ο ευ­ρω­βου­λευ­τής του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ μι­λά­ει για «ο­φει­λές» προς ι­δι­ώ­τες, κα­θώς και για τρί­α δι­α­φο­ρε­τι­κά εί­δη «ο­φει­λών» προς το ελ­λη­νι­κό κρά­τος, τις ο­ποί­ες συ­νο­ψί­ζει ως ε­ξής: «Μί­α ο­φει­λή: η ε­πι­στρο­φή των αρ­πα­χθέν­των αρ­χαι­ο­λο­γι­κών θη­σαυ­ρών και έρ­γων τέ­χνης. Τε­λευ­ταί­α έ­μα­θα ό­τι άρ­χι­σε η ε­πι­στρο­φή. Δεν ξέ­ρω τί εί­δους ε­πι­στρο­φή εί­ναι αυ­τή, δεν το γνω­ρί­ζω α­κό­μα, αλ­λά λέ­ω ό­τι εί­ναι μί­α κα­λή αρ­χή. Το δεύ­τε­ρο θέ­μα εί­ναι αυ­τό που κα­τε­λό­γι­σε η 19μελής δι­α­συμ­μα­χι­κή ε­πι­τρο­πή στο Πα­ρί­σι το 1946. Για την Ελ­λά­δα κα­τε­λό­γι­σαν έ­να πο­σόν 7 δις 100 ε­κατ. δο­λα­ρί­ων χω­ρίς τους τό­κους. Αυ­τό σή­με­ρα με στοι­χεί­α που μας έ­δω­σε η Τρά­πε­ζα της Ελ­λά­δος α­νέρ­χε­ται σε 108 δις χω­ρίς τους τό­κους, για την κα­τα­στρο­φή στην ε­θνι­κή οι­κο­νο­μί­α. Ε­πί­σης, το τρί­το προς το Δη­μό­σιο εί­ναι το α­ναγ­κα­στι­κό δά­νει­ο».
«Το θέ­μα θε­ω­ρεί­ται λή­ξαν» εί­ναι η θέ­ση του Βε­ρο­λί­νου
Αυ­τό δή­λω­σε πρό­σφα­τα ο γερ­μα­νός υ­πουρ­γός Οι­κο­νο­μι­κών Βόλ­φγκανγκ Σό­ιμ­πλε, ε­νώ μί­α ό­χι πο­λύ δι­α­φο­ρε­τι­κή δι­α­τύ­πω­ση εί­χε χρη­σι­μο­ποι­ή­σει πα­λαι­ό­τε­ρα ο σο­σι­αλ­δη­μο­κρά­της καγ­κε­λά­ριος Γκέρ­χαρντ Σρέν­τερ. Ο Μα­νώ­λης Γλέ­ζος ε­πι­μέ­νει ό­τι η α­πάν­τη­ση του υ­πουρ­γού Οι­κο­νο­μι­κών δεν «κλεί­νει» το θέ­μα. «Λέ­ει ο Σό­ιμ­πλε δύ­ο πράγ­μα­τα. Το πρώ­το: το θέ­μα θε­ω­ρεί­ται λή­ξαν. Α­ρα ο­μο­λο­γεί ό­τι υ­πήρ­χε κι έ­χει λή­ξει και μέ­νει να μας πει πώς έ­λη­ξε και πό­τε έ­λη­ξε. Το δεύ­τε­ρο θέ­μα που θέ­τει εί­ναι: ας α­φή­σου­με το πα­ρελ­θόν και ας δού­με το μέλ­λον. Α­πάν­τη­ση: Πριν α­πό τρί­α χρό­νια πέ­τυ­χαν οι Γερ­μα­νοί και η Τσε­χί­α α­πο­ζη­μί­ω­σε ό­λους τους Σου­δή­τες Γερ­μα­νούς της Σου­δη­τί­ας που τους εί­χε κα­τα­σχέ­σει τις πε­ρι­ου­σί­ες. Εί­ναι πα­ρελ­θόν ή πα­ρόν αυ­τό;­».
Πριν α­πό τρί­α χρό­νια πέ­τυ­χαν οι Γερ­μα­νοί και η Τσε­χί­α α­πο­ζη­μί­ω­σε ό­λους τους Σου­δή­τες Γερ­μα­νούς της Σου­δη­τί­ας που τους εί­χε κα­τα­σχέ­σει τις πε­ρι­ου­σί­ες
Στον γερ­μα­νι­κό Τύ­πο έ­χουν δι­α­τυ­πω­θεί κα­τά και­ρούς σο­βα­ρές αν­τιρ­ρή­σεις στις α­ξι­ώ­σεις πε­ρί α­πο­ζη­μι­ώ­σε­ων. Δύ­ο εί­ναι τα πιο συ­νή­θη αν­τε­πι­χει­ρή­μα­τα: πρώ­τον, ό­τι δεν εί­ναι δυ­να­τόν να συ­νε­χί­ζε­ται η α­να­μό­χλευ­ση του πα­ρελ­θόν­τος ε­πί 70 χρό­νια με­τά τη λή­ξη του πο­λέ­μου. Και δεύ­τε­ρον, ό­τι το 1990, πριν α­πό την ε­πα­νέ­νω­ση της Γερ­μα­νί­ας υ­πε­γρά­φη η συν­θή­κη «2+4» α­πό τα δύ­ο γερ­μα­νι­κά κρά­τη και τις τέσ­σε­ρεις νι­κή­τρι­ες δυ­νά­μεις του πο­λέ­μου (Η­ΠΑ, Σο­βι­ε­τι­κή Έ­νω­ση, Μ.Βρε­τα­νί­α, Γαλ­λί­α) οι ο­ποί­ες εκ­προ­σω­πού­σαν και ό­λες τις υ­πό­λοι­πες συμ­μα­χι­κές δυ­νά­μεις και με αυ­τή τη συν­θή­κη πα­ρήλ­θαν οι ό­ποι­ες α­ξι­ώ­σεις α­πο­ζη­μι­ώ­σε­ων.
Ο Μα­νώ­λης Γλέ­ζος δι­α­φω­νεί: «Το δεύ­τε­ρο εί­ναι ου­σι­α­στι­κό ε­ρώ­τη­μα και α­παν­τώ: Λά­θος. Η Γερ­μα­νί­α α­πέ­φευ­γε να εκ­πλη­ρώ­σει τις υ­πο­χρε­ώ­σεις της ε­πει­δή ή­ταν δι­αι­ρε­μέ­νη στα δύ­ο. Πέ­τυ­χε το 4+2. Ο­ταν ε­νο­ποι­ή­θη­κε η Γερ­μα­νί­α, έ­στω και αρ­γο­πο­ρη­μέ­να, υ­πο­βά­λα­με τα χαρ­τιά, η ελ­λη­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση δια του Γε­ωρ­γί­ου Α­λέ­ξαν­δρου Μαγ­κά­κη και με υ­πουρ­γό Ε­ξω­τε­ρι­κων τον Κά­ρο­λο Πα­πού­λια τα έ­δω­σε. Α­ρα εί­μα­στε νό­μι­μα, εί­μα­στε εν­τά­ξει».
Α­πό τη Δι­ά­σκε­ψη των Πα­ρι­σί­ων στον Βάλ­τερ Ούλ­μπρι­χτ
Ε­κτε­νείς α­να­φο­ρές εί­χε προ­κα­λέ­σει στον γερ­μα­νι­κό Τύ­πο και η σύ­στα­ση ε­πι­τρο­πής για τον υ­πο­λο­γι­σμό και τη δι­εκ­δί­κη­ση των γερ­μα­νι­κών «α­πο­ζη­μι­ώ­σε­ων» α­πό το υ­πουρ­γεί­ο Οι­κο­νο­μι­κών.
Σύμ­φω­να με τις μέ­χρι στιγ­μής ε­κτι­μή­σεις, η ε­πι­τρο­πή θα πα­ρα­δώ­σει το πό­ρι­σμά της μέ­χρι τον Νο­έμ­βριο. Πάν­τως ο Μα­νώ­λης Γλέ­ζος υ­πο­στη­ρί­ζει ό­τι η ε­πι­τρο­πή εί­ναι μάλ­λον .­..πε­ριτ­τή. «Αυ­τά δεν με εν­δι­α­φέ­ρουν και πο­λύ» λέ­ει ο Ελ­λη­νας ευ­ρω­βου­λευ­τής στην D­e­u­t­s­c­he W­e­l­le. Τα θέ­μα­τα εί­ναι γνω­στά. Εί­ναι προ­κα­θο­ρι­σμέ­νο το πο­σόν α­πό τη δι­ε­θνή δι­ά­σκε­ψη των Πα­ρι­σί­ων και εί­ναι ε­πί­σης προσ­δι­ο­ρι­σμέ­νο το δά­νει­ο α­πό τους ί­διους τους Γερ­μα­νούς. Ε­γώ θα τα αλ­λά­ξω αυ­τά τα στοι­χεί­α; Τι τα θέ­λου­με ό­λα αυ­τά;­».
Ο ί­διος πι­στεύ­ει πάν­τως ό­τι η λύ­ση θα έρ­θει «α­πό τον γερ­μα­νι­κό λα­ό», ό­πως χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά α­να­φέ­ρει. Α­να­ζη­τεί συμ­μα­χί­ες, ξε­κι­νών­τας α­πό την πο­λι­τι­κή του ο­μά­δα και τα γερ­μα­νι­κά συν­δι­κά­τα. Υ­πεν­θυ­μί­ζει μά­λι­στα ό­τι εί­χε θέ­σει το ζή­τη­μα α­πό το 1955, συ­νο­μι­λών­τας τό­τε με τον «ι­σχυ­ρό άν­δρα» της Α­να­το­λι­κής Γερ­μα­νί­ας Βάλ­τερ Ούλ­μπρι­χτ. «Ο­ταν το 1955 γι­ορ­τά­ζα­με σε ό­λον τον κό­σμο τα 10 χρό­νια α­πό τη λή­ξη του Β’ Παγ­κο­σμί­ου Πο­λέ­μου η Α­να­το­λι­κή Γερ­μα­νί­α με κά­λε­σε να πα­ρα­στώ στις τε­λε­τές στο α­να­το­λι­κό Βε­ρο­λί­νο» θυ­μά­ται ο Ελ­λη­νας ευ­ρω­βου­λευ­τής. «Τό­τε, ύ­στε­ρα και α­πό συ­νεν­νό­η­ση με το πο­λι­τι­κό γρα­φεί­ο του ΚΚΕ, πρό­βα­λα το αί­τη­μα των α­πο­ζη­μι­ώ­σε­ων και ως Ε­ΔΑ και ως ΚΚΕ. Στη συ­νάν­τη­ση που εί­χα με τον Ούλ­μπρι­χτ, α­νά­με­σα σε ό­λα τα άλ­λα που συ­ζη­τή­σα­με, του λέ­ω ‘­’­μην ξε­χνάς σύν­τρο­φε Ούλ­μπρι­χτ ό­τι πρέ­πει να πλη­ρώ­σε­τε κι αυ­τά που ο­φεί­λε­τε στην Ελ­λά­δα­”. Ε­μει­νε έκ­πλη­κτος».

Αναπτυξιακές εταιρίες για δουλεία και ανάπτυξη ή κομματικά παραμάγαζα

stefanos panagiotisΤου Πα­να­γι­ώ­τη Στέ­φα­νου
Α­πο­φά­σι­σα να  στεί­λω αυ­τή την ε­πι­στο­λή με α­φορ­μή την  συγ­κρό­τη­ση σε  σώ­μα του  ΔΣ της Α­να­πτυ­ξια­κής ε­πει­δή συμ­με­τεί­χα για  πά­νω α­πό τέσ­σε­ρες θη­τεί­ες σαν  εκ­πρό­σω­πος του  Ερ­γα­τι­κού Κέν­τρου στις συ­νε­λεύ­σεις .  Γνω­ρί­ζω κα­λά το θέ­μα με­λέ­τες , εκ­παί­δευ­ση μον­τέ­λα α­νά­πτυ­ξης λό­γω ε­παγ­γελ­μα­τι­κής ε­να­σχό­λη­σης.  Θα  α­να­φέ­ρω α­να­λυ­τι­κά τις προ­τά­σεις που  εί­χα κα­τα­θέ­σει ( δεν ή­ταν προ­σω­πι­κές αλ­λά του  φο­ρέ­α που  εκ­προ­σω­πού­σα και  δεν  υ­λο­ποι­η­θή­καν πο­τέ με ευ­θύ­νη συγ­κε­κρι­μέ­νων πλει­ο­ψη­φι­ών). Κα­ταρ­χήν εί­μα­στε κά­θε­τα αν­τί­θε­τοι με  τον τρό­πο που  συγ­κρο­τή­θη­κε α­πο­κλεί­ον­τας το ε­πι­με­λη­τή­ριο. Ό­σο για  την δή­λω­ση Αρ­γυ­ρά­κη ό­τι πρέ­πει να  δι­α­σφα­λι­στούν τα συμ­φέ­ρον­τα της πλει­ο­ψη­φί­ας με  5 στους  7 α­πό την Πε­ρι­φέ­ρεια εί­ναι το  λι­γό­τε­ρο για  γέ­λια. Προ­σω­πι­κά πι­στεύ­ω ό­τι κά­ποι­οι πέ­ρα­σαν α­πό το  φο­ρέ­α και  δεν α­κουμ­πή­σα­νε δεν κα­τά­λα­βαν πε­ρί τί­νος πρό­κει­ται, για το  ρό­λο και  τις α­νάγ­κες που  πρέ­πει να υ­πη­ρε­τή­σει ο  συγ­κε­κρι­μέ­νος θε­σμός. Για  τη ι­στο­ρί­α και  την ε­νη­μέ­ρω­ση των πο­λι­τών θα  πω  τα έ­ξης: Η  Α­να­πτυ­ξια­κή Μεσ­ση­νί­ας δη­μι­ουρ­γή­θη­κε α­πό τον  πρώ­το αι­ρε­τό Νο­μάρ­χη α­εί­μνη­στο ο­ρα­μα­τι­στή Π. Φω­τέ­α.  Σαν ι­δρυ­τι­κοί φο­ρείς με  δι­α­φο­ρε­τι­κά πο­σο­στά ή­ταν η Νο­μαρ­χί­α, η ΤΕΔΚ, το Ε­πι­με­λη­τή­ριο, το  Ερ­γα­τι­κό Κέν­τρο, η Έ­νω­ση Συ­νε­ται­ρι­σμών, και Ξε­νο­δό­χοι. Εί­χε σαν φι­λο­σο­φί­α, τις με­λέ­τες την συ­νερ­γα­σί­α των φο­ρέ­ων την βο­ή­θεια των Ε­πι­χει­ρη­μα­τι­ών. Α­πό την πρώ­τη στιγ­μή της ί­δρυ­σης και  ε­πει­δή υ­πήρ­χαν δι­ά­φο­ρα συμ­φέ­ρον­τα, πα­ρου­σι­ά­στη­καν εμ­πλο­κές εν­τά­σεις, κύ­ρια με­τα­ξύ Νο­μαρ­χί­ας και  δή­μων για  το  ποι­ος θα  έ­χει τον έ­λεγ­χο. Το Ερ­γα­τι­κό κέν­τρο στά­θη­κε πάν­τα με  υ­πευ­θυ­νό­τη­τα σε  συ­νε­λεύ­σεις και  ή­ταν α­πό­λυ­τα ε­ξι­σορ­ρο­πη­τι­κός πα­ρά­γον­τας πά­ρα το  ε­λά­χι­στο πο­σο­στό με­το­χών που  δι­α­θέ­τει. Έ­κα­νε συ­νε­χείς προ­τά­σεις για την αύ­ξη­ση με­λών του  ΔΣ για  άλ­λο τρό­πο λει­τουρ­γί­ας, κα­τα­γρά­φον­ταν αλ­λά πο­τέ δεν υ­λο­ποι­ή­θη­καν . Ό­ταν πέ­ρα­σε η  Α­να­πτυ­ξια­κή στην πε­ρι­φέ­ρεια με  το  Καλ­λι­κρά­τη η  ΠΕΔ δεν μπή­κε στο Προ­ε­δρεί­ο για­τί και  τό­τε δεν τα βρή­καν στα  α­ξι­ώ­μα­τα. Ε­πει­δή τα  πολ­λά λό­για εί­ναι φτώ­χεια να  πω  τι  πρέ­πει να  γί­νει για  να  τε­λει­ώ­νου­με.  Κά­ποι­οι να κα­τα­λά­βουν τι   ση­μαί­νει δη­μό­σιο α­ξί­ω­μα. Ε­πει­δή βα­σι­κός πε­λά­της της ε­ται­ρί­ας εί­ναι οι  δή­μοι πρέ­πει να βρουν κώ­δι­κες συ­νεν­νό­η­σης.
Να συγ­κρο­τη­θεί σε σώ­μα έ­χον­τας εκ­πρό­σω­πο και  του ε­πι­με­λη­τη­ρί­ου και  της μει­ο­ψη­φί­ας. Να γί­νει ά­με­ση αλ­λα­γή κα­τα­στα­τι­κού αύ­ξη­ση των με­λών σε  9 να υ­πάρ­χουν πάν­τα 2  εκ­πρό­σω­ποι φο­ρέ­ων , μό­νι­μος του  ε­πι­με­λη­τη­ρί­ου, και  εκ πε­ρι­τρο­πής των υ­πο­λοί­πων. Εν­δει­κτι­κά 4-5 πε­ρι­φέ­ρεια ( πλει­ο­ψη­φί­α –μει­ο­ψη­φί­ες) 2 ΠΕΔ , 2  φο­ρείς . Έ­χει προ­τα­θεί πολ­λές φο­ρές. Κά­ποι­οι κα­τη­γο­ρούν τα  συν­δι­κά­τα αλ­λά αυ­τά τα  έ­χουν λύ­σεις σε  μό­νι­μη βά­ση, για τέ­τοι­α θέ­μα­τα.
Εί­χα προ­τεί­νει στην συ­νέ­λευ­ση του  2012  και  το  ε­πα­νέ­φε­ρα πέρ­σι να  υ­πάρ­ξει μια  ε­πι­και­ρο­ποι­η­μέ­νη με­λέ­τη για  την α­νά­πτυ­ξη της  Μεσ­ση­νί­ας, αν­τί­στοι­χα με αυ­τή της Αρ­κα­δί­ας που  έ­κα­νε το  Ι­ΝΕ –ΓΣΕ­Ε σε  συ­νερ­γα­σί­α με  το ΕΜΠ. Εί­χα­με ε­ξα­σφα­λί­σει την σύμ­φω­νη γνώ­μη του  Ι­ΝΕ και του  Ρομ­πό­λη με  λί­γα χρή­μα­τα πλή­ρη και  τεκ­μη­ρι­ω­μέ­νη. Δεν έ­χω πά­ρει α­κό­μα α­πάν­τη­ση.
Πρέ­πει ά­με­σα η  ΠΕΔ και  η  Πε­ρι­φέ­ρεια να  συ­ναν­τή­σουν εκ­προ­σώ­πους των Ερ­γα­τι­κών Κέν­τρων της  Πε­ρι­φέ­ρειας να  βρουν κώ­δι­κες ε­πι­κοι­νω­νί­ας . Δεν σχο­λιά­ζω ποι­ους συ­ναν­τούν αν­τί για  εκ­προ­σώ­πους ερ­γα­ζο­μέ­νων
Να  κα­τα­λά­βουν ό­λοι οι  εμ­πλε­κό­με­νοι το  ρό­λο των  Α­να­πτυ­ξια­κών , τις  δυ­να­τό­τη­τες τους  και  πό­σο με­γά­λη μπο­ρεί να  εί­ναι η  προ­σφο­ρά τους  με άλ­λη λει­τουρ­γί­α , δι­α­φά­νεια και  συ­νεν­νό­η­ση.
Δεν  εί­μαι αι­σι­ό­δο­ξος για­τί πολ­λά α­πό αυ­τά τα  ά­το­μα , έ­χουν μά­θει να  λει­τουρ­γούν έ­τσι ο  λα­ός λέ­ει < για  γέ­ρι­κο ά­λο­γο και  νέ­α περ­πα­τη­σιά δε ν γί­νε­ται > , πα­ρό­λα αυ­τά ε­πι­μέ­νω ό­τι η  κοι­νω­νί­α και οι  φο­ρείς πρέ­πει να ε­πι­βάλ­λουν νέ­α λει­τουρ­γί­α συ­νο­λι­κά στις α­να­πτυ­ξια­κές που υ­πάρ­χουν στην πε­ρι­φέ­ρεια.
Ε­πέ­λε­ξα να μην α­σχο­λη­θώ με πο­σο­στά που έ­χει ο κα­θέ­νας ,τι  κά­νει ,τι  δεν κά­νει, τι  έ­πρε­πε , τι  μπο­ρού­σε να κά­νει η Α­να­πτυ­ξια­κή, ας  το  κά­νουν αυ­τή που  την δι­οι­κούν . Ε­γώ ε­πι­μέ­νω ό­τι πρέ­πει να  αλ­λά­ξει ρό­τα και  τρό­πο σκέ­ψης πριν  α­πα­ξι­ω­θεί.
Υ.Γ    Αυ­το­νό­η­το εί­ναι ό­τι δεν πρό­κει­ται να α­νοί­ξω κα­νέ­να ά­γο­νο δι­ά­λο­γο προ­σω­πι­κών αν­τι­πα­ρα­θέ­σε­ων για­τί έ­χω πο­λύ σο­βα­ρό­τε­ρα θέ­μα­τα να  α­σχο­λη­θώ.

Παν. Νίκας: «Το 20 Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτα να μην είναι το τελευταίο»

festibal xorou4Ι­κα­νο­ποί­η­ση ε­ξέ­φρα­σε σή­με­ρα ο Δή­μαρ­χος Κα­λα­μά­τας Πα­να­γι­ώ­της Νί­κας «δι­ό­τι κα­τα­φέ­ρα­με να πραγ­μα­το­ποι­ή­σου­με το 20ό Δι­ε­θνές Φε­στι­βάλ Χο­ρού χω­ρίς προ­βλή­μα­τα και με ε­πι­τυ­χί­α. Κι αυ­τό, δι­ό­τι αν­τι­με­τω­πί­σα­με τε­ρά­στι­ες δυ­σκο­λί­ες λό­γω των υ­πε­ρεν­τά­ξε­ων έρ­γων και της μη χρη­μα­το­δό­τη­σής του α­πό το Ε­ΣΠΑ. Υ­πήρ­ξε χρη­μα­το­δό­τη­ση α­πό τον κρα­τι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό, ύ­ψους 200.000 ευ­ρώ, που εί­ναι το έ­να τρί­το, ί­σως και κά­τι πα­ρα­πά­νω, του κό­στους του».
Ο κ.  Νί­κας ευ­χα­ρί­στη­σε και ε­παί­νε­σε την καλ­λι­τε­χνι­κή δι­ευ­θύν­τρια του Δι­ε­θνούς Φε­στι­βάλ Χο­ρού, Βί­κυ Μα­ραγ­κο­πού­λου και την ο­μά­δα που την πλαι­σι­ώ­νει, κα­θώς και την Κοι­νω­φε­λή Ε­πι­χεί­ρη­ση «Φά­ρις» του Δή­μου Κα­λα­μά­τας, για τις προ­σπά­θει­ές τους ώ­στε να ε­τοι­μά­ζε­ται και να δι­ε­νερ­γεί­ται με άρ­τιο τρό­πο το Φε­στι­βάλ. Το χα­ρα­κτή­ρι­σε, δε, «έ­να πα­ρά­θυ­ρο α­νοι­χτό της πό­λης μας προς την Ευ­ρώ­πη και τον κό­σμο».Σχε­τι­κά με το 21 Φε­στι­βάλ, ε­κεί­νο του 2015 δη­λα­δή, ο Δή­μαρ­χος ζή­τη­σε τη συ­στρά­τευ­ση ό­λων και την ά­σκη­ση πί­ε­σης προς την Κυ­βέρ­νη­ση, ώ­στε η δι­ε­νέρ­γεια του Φε­στι­βάλ να χρη­μα­το­δο­τεί­ται α­πό το Ε­ΣΠΑ ή α­πό τον κρα­τι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό. Και τού­το, ε­πει­δή α­δυ­να­τεί ο Δή­μος να ση­κώ­σει το βά­ρος της πραγ­μα­το­ποί­η­σης του Φε­στι­βάλ.
Α­ΝΑ­ΚΗ­ΡΥ­ΞΗ Β. ΜΑ­ΡΑΓ­ΚΟ­ΠΟΥ­ΛΟΥ ΣΕ Ε­ΠΙ­ΤΙ­ΜΗ ΔΗ­ΜΟ­ΤΗ
Έ­νε­κεν των κα­λών υ­πη­ρε­σι­ών της, ε­πί δύ­ο δε­κα­ε­τί­ες, ο Δή­μος Κα­λα­μά­τας α­να­κή­ρυ­ξε τη Βί­κυ Μα­ραγ­κο­πού­λου ε­πί­τι­μη δη­μό­τη. Ο Δή­μαρ­χος α­νάρ­τη­σε σή­με­ρα τη φω­το­γρα­φί­α της στο Δη­μαρ­χεί­ο και δή­λω­σε ό­τι η σχε­τι­κή τε­λε­τή θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στην αί­θου­σα Δη­μο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου, με­τά την ο­λο­κλή­ρω­ση της α­να­καί­νι­σής της.
Η κυ­ρί­α Μα­ραγ­κο­πού­λου, κα­τά πρώ­τον για το Δι­ε­θνές Φε­στι­βάλ Χο­ρού, ευ­χα­ρί­στη­σε το Δή­μαρ­χο «για τις πο­λύ με­γά­λες του προ­σπά­θει­ες να γί­νει το Φε­στι­βάλ», ε­πι­ση­μαί­νον­τας ό­τι «έ­χου­με ο­λο­κλη­ρώ­σει το Φε­στι­βάλ με πο­λύ με­γά­λη ε­πι­τυ­χί­α και στην ποι­ό­τη­τα την καλ­λι­τε­χνι­κή και στην προ­σέγ­γι­ση και στην υ­λο­ποί­η­σή του».
Κα­τά δεύ­τε­ρον, α­πηύ­θυ­νε εκ βα­θέ­ων ευ­χα­ρι­στί­ες προς το Δή­μαρ­χο και το Δη­μο­τι­κό Συμ­βού­λιο για την α­να­κή­ρυ­ξή της ως ε­πί­τι­μης δη­μό­τη Κα­λα­μά­τας. Χα­ρα­κτή­ρι­σε, δε, το γε­γο­νός της α­νάρ­τη­σης της φω­το­γρα­φί­ας της με­τα­ξύ ε­κεί­νων των ε­πι­τί­μων δη­μο­τών «μια α­πό τις πιο συγ­κι­νη­τι­κές στιγ­μές της ζω­ής μου». Η κυ­ρί­α Μα­ραγ­κο­πού­λου προ­σέ­θε­σε πως «οι δε­σμοί που με συν­δέ­ουν μ’ αυ­τή την πό­λη εί­ναι ου­σι­α­στι­κοί. Την έ­χω α­γα­πή­σει αυ­τή την πό­λη και μου έ­χει δώ­σει με­γά­λες χα­ρές».

Ανοίγει ο δρόμος για την αποτέφρωση των νεκρών

Με τροπολογία-προσθήκη στο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος για το Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, ανοίγει ο δρομος για την αποτέφρωση των νεκρών.
 Σύμφωνα με την τροπολογία, οι Δήμοι θα αποφασίζουν τη δημιουργία αυτών των Κέντρων σε περιοχές εντός ή εκτός σχεδίου πόλεων.
Σημειώνεται ότι η κατασκευή Κέντρων Αποτέφρωσης αποκλείεται σε περιοχές αμιγούς και γενικής κατοικίας αλλά και στα πολεοδομικά κέντρα των υφισταμένων εγκεκριμένων σχεδίων πόλεως.
Δίνεται δε η δυνατότητα σε Δήμους που χειρίζονται κοιμητήρια να ιδρύουν εντός αυτών μονάδες αποτέφρωσης οστών νεκρών με την ίδια διαδικασία.

Κυριακή, 27 Ιουλίου 2014

ΚΑΛΑΜΑΤΑ - Μουσική Βραδιά στην Αγία 'Αννα

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε, χθες Πέμπτη 24 Ιουλίου μετά τις 21:00, η μουσική βραδιά στην Αγία 'Αννα.

Η εκδήλωση οργανώθηκε από το Δήμου Καλαμάτας, την Κοινωφελή Επιχείρηση ΦΑΡΙΣ και το Σύλλογο Αγία 'Αννα.

Κάτοικοι και επισκέπτες της περιοχής που κατέκλυσαν την πλατεία μπροστά στην εκκλησία, είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα γλέντι γεμάτο μουσική, πολύ κέφι και χορό, πλούσιο μουσικό πρόγραμμα, μεζέδες και ποτά.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ …ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ενεργή συμμετοχή αθλητών του ομίλου στο
πρόγραμμα «Ευαισθητοποίηση και ενεργή
συμμετοχή για ένα καθαρό περιβάλλον»

Ιδιαίτερη μέρα η χθεσινή για τα παιδιά του Summer Tennis Camp που διεξάγεται στον Όμιλο Αντισφαίρισης Καλαμάτας, καθώς στο πρόγραμμα προστέθηκε το μάθημα «Ευαισθητοποίηση και ενεργή συμμετοχή για ένα καθαρό περιβάλλον»!
Παιδιά ηλικίας από 3 έως και 16 χρονών φόρεσαν γάντια και μάζεψαν τα σκουπίδια που πετάξανε στο παρελθόν συμπολίτες μας στο δρόμο και την παραλία. Συγκεκριμένα καθαρίστηκε η νότια πλευρά των γηπέδων προς την παραλία μέχρι και το χωμάτινο γήπεδο ποδοσφαίρου. 
Το εγχείρημα ήταν μια πρωτοβουλία του τεχνικού διευθυντή του Ο.Α. Καλαμάτας, Χρήστου Χριστόπουλου ο οποίος στο site του Ομίλου αναφέρει: «Η πράξη αυτή εκτός από συμβολική είχε και πραγματική ουσία διότι με τα παιδιά γεμίσαμε 2 επαγγελματικές σακούλες απορριμμάτων ενώ λίγες μέρες πιο πριν γεμίσαμε έναν κάδο από πεταμένα πλαστικά μπουκάλια στον χώρο γύρω από το beach soccer/ beach volley!
Τα παιδιά έμειναν έκπληκτα από τον όγκο σκουπιδιών και δυστυχώς δεν μας έφτασαν οι σακούλες και είχαν μείνει και άλλα σκουπίδια στην δυτική πλευρά του φράχτη. Πιστεύουμε πως ο δήμος πρέπει να τοποθετήσει κάδο σκουπιδιών μεταξύ του φράχτη τένις και ποδοσφαίρου διότι εκεί είναι πέρασμα για την παραλία.»
Τέλος, σε ότι αφορά στο καλοκαιρινό camp του Ομίλου, συνεχίζεται κανονικά για δυο ακόμη περιόδους, έως και τις 8 Αυγούστου.

Σάββατο, 26 Ιουλίου 2014

ΚΑΛΑΜΑΤΑ -Αλλαγή τηλεφωνικού κέντρου στην Αντιπεριφέρεια

Κάνουμε γνωστό ότι η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας προχωρά σε αντικατάσταση του τηλεφωνικού κέντρου που λειτουργεί στο Διοικητήριο με νέο σύγχρονο τηλεφωνικό κέντρο.
Η αντικατάσταση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 28-07-2014 μετά τις 13.00. Λόγω του ότι το εγχείρημα είναι πολύπλοκο και εμπεριέχει αρκετές δυσκολίες, ενδεχομένως να παρουσιαστούν κάποιες δυσλειτουργίες τις δύο ή τρεις πρώτες ημέρες λειτουργίας του νέου τηλεφωνικού κέντρου.
Για το λόγο αυτό, ζητούμε την κατανόηση του κοινού για τα όποια προβλήματα παρουσιαστούν, ευελπιστώντας ότι θα λυθούν πολύ σύντομα.

Πολιτιστική πρωτεύουσα 2021: Μια μεγάλη ευκαιρία για την Καλαμάτα

papantoniou panagiotisΤου Πα­να­γι­ώ­τη Πα­παν­τω­νί­ου*
Η ι­δέ­α για τη θέ­σπι­ση της Πο­λι­τι­στι­κής Πρω­τεύ­ου­σας της Ευ­ρώ­πης α­νή­κει στην Με­λί­να Μερ­κού­ρη, η ο­ποί­α θε­ω­ρεί­ται “μη­τέ­ρα” του θε­σμού α­πό το 1985. Λί­γους μή­νες αρ­γό­τε­ρα, η Α­θή­να α­πο­τέ­λε­σε την πρώ­τη Πο­λι­τι­στι­κή Πρω­τεύ­ου­σα της Ευ­ρώ­πης ε­νώ μέ­χρι σή­με­ρα άλ­λες δύ­ο Ελ­λη­νι­κές πό­λεις έ­χουν λά­βει τον τί­τλο, η Θεσ­σα­λο­νί­κη το 1997 και η Πά­τρα το 2006.
Τους τε­λευ­ταί­ους μή­νες έ­χει δι­αρ­ρεύ­σει η πρό­θε­ση της Δη­μο­τι­κής αρ­χής να δι­εκ­δι­κή­σει η Κα­λα­μά­τα τον τί­τλο της Πο­λι­τι­στι­κής Πρω­τεύ­ου­σας της Ευ­ρώ­πης για το 2021. Μια δι­α­δι­κα­σί­α σί­γου­ρα χρο­νο­βό­ρα και ε­πί­πο­νη, σύμ­φω­να με την ο­ποί­α οι εν­δι­α­φε­ρό­με­νες Ελ­λη­νι­κές πό­λεις (έ­χουν ή­δη εκ­δη­λώ­σει εν­δι­α­φέ­ρον αρ­κε­τές, α­νά­με­σα στις ο­ποί­ες ο Πει­ραι­άς, ο Βό­λος, η Σύ­ρος κ.α.) μπο­ρούν να υ­πο­βά­λουν ε­πί­ση­μα αί­τη­μα μέ­χρι το τέ­λος του 2015 και θα α­κο­λου­θή­σει α­ξι­ο­λό­γη­ση α­πό ε­πι­τρο­πή της Ευ­ρω­πα­ϊ­κής Έ­νω­σης.
Το κί­νη­τρο για μια τέ­τοι­α ε­πι­τυ­χί­α μοιά­ζει να εί­ναι οι­κο­νο­μι­κό, δε­δο­μέ­νου ό­τι κά­θε Ευ­ρω­πα­ϊ­κή Πο­λι­τι­στι­κή Πρω­τεύ­ου­σα ε­πι­βρα­βεύ­ε­ται με το έ­πα­θλο “Με­λί­να Μερ­κού­ρη”, που α­νέρ­χε­ται σε 1.500.000 € ε­νώ με­γά­λο μέ­ρος α­πό το κό­στος της συμ­με­το­χής κα­λύ­πτε­ται α­πό κοι­νο­τι­κά κον­δύ­λια. Ε­πι­πρό­σθε­τα, τε­ρά­στιο εί­ναι το οι­κο­νο­μι­κό ό­φε­λος α­πό την του­ρι­στι­κή προ­βο­λή της πό­λης κα­θώς η εμ­πει­ρί­α άλ­λων πό­λε­ων έ­χει δεί­ξει ό­τι κα­τά μέ­σο ό­ρο σε κά­θε Πο­λι­τι­στι­κή Πρω­τεύ­ου­σα για κά­θε έ­να ευ­ρώ που ξο­δεύ­ε­ται, ό­χι μό­νο για τη δι­εκ­δί­κη­ση αλ­λά και για τη δι­ορ­γά­νω­ση, ε­πι­στρέ­φουν πε­ρί­που 8 ευ­ρώ στην πό­λη με­τά τη φι­λο­ξε­νί­α του θε­σμού.
Το βα­σι­κό κί­νη­τρο ό­μως πρέ­πει να εί­ναι το τα­ξί­δι σε μια τέ­τοι­α εμ­πει­ρί­α και ό­χι α­πα­ραί­τη­τα ο προ­ο­ρι­σμός και ο τί­τλος της Πο­λι­τι­στι­κής Πρω­τεύ­ου­σας. Η πό­λη της Κα­λα­μά­τας θα εί­ναι α­ναμ­φί­βο­λα μό­νο κερ­δι­σμέ­νη αν κα­τα­φέ­ρει με συν­το­νι­σμέ­νες κι­νή­σεις να θέ­σει τους στό­χους για την Κα­λα­μά­τα του μέλ­λον­τος α­νε­ξάρ­τη­τα αν λά­βει ή δε λά­βει τον τί­τλο της Πο­λι­τι­στι­κής Πρω­τεύ­ου­σας. Α­πώ­τε­ρος στό­χος πρέ­πει να εί­ναι ο σχε­δια­σμός μιας σύγ­χρο­νης Ευ­ρω­πα­ϊ­κής πό­λης δί­χως κα­χυ­πο­ψί­ες, σκο­πι­μό­τη­τες και μι­κρο­αν­τα­γω­νι­σμούς που θα την πνί­γουν, με ευ­ρω­πα­ϊ­κή δι­ά­στα­ση και δι­ε­θνή προ­βο­λή. Μιας πό­λης που θα στη­ρί­ζε­ται στη βι­ώ­σι­μη κι­νη­τι­κό­τη­τα, φι­λι­κή προς το πε­ρι­βάλ­λον και τους αν­θρώ­πους, κέν­τρο του­ρι­σμού και πο­λι­τι­σμού. Μέ­σα α­πό αυ­τή τη δι­α­δι­κα­σί­α, πα­ρου­σι­ά­ζε­ται μια με­γά­λη ευ­και­ρί­α να τε­θούν οι βά­σεις για την α­να­βάθ­μι­ση των πο­λι­τι­στι­κών και του­ρι­στι­κών υ­πο­δο­μών, για την α­στι­κή α­νά­πλα­ση υ­πο­βαθ­μι­σμέ­νων πε­ρι­ο­χών της πό­λης και για την ε­νί­σχυ­ση της το­πι­κής πο­λι­τι­στι­κής πα­ρα­γω­γής.
Πολ­λοί εί­ναι οι λό­γοι που ε­νι­σχύ­ουν μια τέ­τοι­α υ­πο­ψη­φι­ό­τη­τα και θέ­τουν τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις για έ­να εγ­χεί­ρη­μα αυ­τού του βε­λη­νε­κούς:
Η μα­κρο­χρό­νια εμ­πει­ρί­α στη δι­ορ­γά­νω­ση δι­ε­θνών πο­λι­τι­στι­κών εκ­δη­λώ­σε­ων ό­πως το Δι­ε­θνές Φε­στι­βάλ Χο­ρού της Κα­λα­μά­τας που δι­ορ­γα­νώ­νε­ται α­πό το 1995 στην πό­λη. Το κοι­νό εί­ναι ή­δη ευ­αι­σθη­το­ποι­η­μέ­νο στα πο­λι­τι­στι­κά δρώ­με­να με  ά­ξο­να τις πο­λι­τι­στι­κές δι­ορ­γα­νώ­σεις και δρα­στη­ρι­ό­τη­τες της ΦΑ­ΡΙΣ.
Οι υ­πό προ­ϋ­πο­θέ­σεις ε­παρ­κείς υ­πο­δο­μές για εύ­κο­λη πρό­σβα­ση α­πό ό­λη την Ευ­ρώ­πη: δι­ε­θνές α­ε­ρο­δρό­μιο, και­νούρ­γιος αυ­το­κι­νη­τό­δρο­μος, λι­μά­νι ό­που ελ­λι­με­νί­ζον­ται κρου­α­ζι­ε­ρό­πλοι­α και πλοί­α της γραμ­μής, μα­ρί­να για γιοτ και κα­τα­μα­ράν.
Η ο­λο­κλή­ρω­ση της κα­τα­σκευ­ή του Με­γά­ρου Χο­ρού, του τρί­του σε μέ­γε­θος κλει­στού συ­ναυ­λια­κού χώ­ρου στην Ελ­λά­δα, με­τά το Μέ­γα­ρο Μου­σι­κής στην Α­θή­να και στη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Ε­πι­πλέ­ον, η Κα­λα­μά­τα έ­χει Λα­ο­γρα­φι­κό και Αρ­χαι­ο­λο­γι­κό Μου­σεί­ο, δι­ε­θνούς φή­μης Ω­δεί­ο του ο­ποί­ου οι μα­θη­τές έ­χουν α­πο­σπά­σει πολ­λά βρα­βεί­α παγ­κο­σμί­ως ε­νώ υ­πάρ­χουν πο­λυ­ά­ριθ­μα πο­λι­τι­στι­κά σχή­μα­τα στα ο­ποί­α συμ­με­τέ­χουν κά­τοι­κοι της πό­λης.
Το κα­τά πό­σο η δι­α­χεί­ρι­ση μια τέ­τοι­ας προ­σπά­θειας θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί α­πό έ­να δη­μο­τι­κό φο­ρέ­α ή μί­α α­νε­ξάρ­τη­τη ε­πι­τρο­πή εί­ναι θέ­μα προς δι­ε­ρεύ­νη­ση. Πρέ­πει ό­μως να πλη­ρούν­ται δύ­ο βα­σι­κές προ­ϋ­πο­θέ­σεις:Να υ­πάρ­χει δι­α­φά­νεια και οι­κο­νο­μι­κός έ­λεγ­χος σε ό­λες τις φά­σεις του εγ­χει­ρή­μα­τος.Να υ­πάρ­χει η μέ­γι­στη κα­τά το δυ­να­τόν α­πο­δο­χή α­πό την το­πι­κή κοι­νω­νί­α ώ­στε να με­γι­στο­ποι­η­θεί η ε­θε­λον­τι­κή προ­σφο­ρά των πο­λι­τών της Κα­λα­μά­τας.
Συμ­πε­ρα­σμα­τι­κά, πα­ρου­σι­ά­ζε­ται μια με­γά­λη ευ­και­ρί­α να τε­θούν οι βά­σεις για το σχε­δια­σμό της Κα­λα­μά­τας των ε­πό­με­νων δε­κα­ε­τι­ών. Ά­παξ και η δη­μο­τι­κή αρ­χή α­να­λά­βει το βά­ρος της υ­λο­ποί­η­σης αυ­τής της προ­σπά­θειας, εί­ναι χρέ­ος ό­λων να συμ­βά­λουν ο­δη­γών­τας την Κα­λα­μά­τα εί­τε με τον τί­τλο εί­τε χω­ρίς, σε μια σύγ­χρο­νη Ευ­ρω­πα­ϊ­κή πρό­τυ­πη πό­λη.
*Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc Συγκοινωνιολόγος, Υπ. Διδάκτωρ

Ερώτηση βουλευτών Πελοποννήσου του ΣΥΡΙΖΑ για τον καταρροϊκό πυρετό

ktinotrofia1Οι βου­λευ­τές Πε­λο­πον­νή­σου του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, Έ­φη Γε­ωρ­γο­πού­λου-Σαλ­τά­ρη, Κώ­στας Ζα­χα­ριάς, Μα­ρί­α Κα­νελ­λο­πού­λου, Δη­μή­τρης Κο­δέ­λας, Θα­νά­σης Πε­τρά­κος και Βα­σί­λης Χα­τζη­λάμ­πρου, κα­τέ­θε­σαν ε­ρώ­τη­ση σχε­τι­κά με το τε­ρά­στιο πρό­βλη­μα που έ­χει δη­μι­ουρ­γη­θεί α­πό τα κρού­σμα­τα κα­ταρ­ρο­ϊ­κού πυ­ρε­τού αι­γο­προ­βά­των, ο ο­ποί­ος δια­ρκώς ε­ξα­πλώ­νε­ται και σε άλ­λες πε­ρι­ο­χές της χώ­ρας.
Οι βου­λευ­τές του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, ζη­τά­νε α­πό τον Υ­πουρ­γό Α­γρο­τι­κής Α­νά­πτυ­ξης και Τρο­φί­μων να α­παν­τή­σει ε­άν προ­τί­θε­ται να «προ­βεί στις α­παι­τού­με­νες ε­νέρ­γει­ες συγ­κρό­τη­σης συ­νερ­γεί­ων ψε­κα­σμού», αν θα προ­βεί «στην ά­με­ση πρόσ­λη­ψη κτη­νιά­τρων για να ε­φαρ­μό­σουν το πρό­γραμ­μα ε­πι­δη­μι­ο­λο­γι­κής ε­πι­τή­ρη­σης του κα­ταρ­ρο­ϊ­κού πυ­ρε­τού», αν έ­χει δι­ε­ρευ­νη­θεί η «ύ­παρ­ξη και η κα­ταλ­λη­λό­τη­τα εμ­βο­λί­ου με βά­ση τα κρού­σμα­τα που εί­χαν ή­δη εκ­δη­λω­θεί στη χώ­ρα μας», αν έ­χουν τη­ρη­θεί οι προ­βλε­πό­με­νες α­πό την κοι­νο­τι­κή νο­μο­θε­σί­α προ­θε­σμί­ες αί­τη­σης οι­κο­νο­μι­κής ε­νί­σχυ­σης για την ε­φαρ­μο­γή προ­γραμ­μά­των κα­τα­πο­λέ­μη­σης, αν «σε πε­ρί­πτω­ση που α­πο­φα­σι­στεί ο ε­πεί­γων εμ­βο­λια­σμός για τον κα­ταρ­ρο­ϊ­κό πυ­ρε­τό» θα εν­τα­χθεί και ο εμ­βο­λια­σμός για τον με­λι­ταί­ο πυ­ρε­τό και αν προ­τί­θε­ται να α­πο­ζη­μι­ώ­σει, ε­κτός α­πό το ζω­ι­κό κε­φά­λαι­ο και τα πα­ρά­γω­γά του.
Ζη­τούν ε­πί­σης να μά­θουν «πό­τε δό­θη­κε η εν­το­λή στις κτη­νι­α­τρι­κές υ­πη­ρε­σί­ες να α­πα­γο­ρεύ­σουν τη με­τα­κί­νη­ση ζώ­ων σε σφα­γεί­α α­πό πε­ρι­ο­χές που ή­δη έ­χουν κα­τα­γρά­ψει κρού­σμα­τα κα­ταρ­ρο­ϊ­κού πυ­ρε­τού προς τις Πε­ρι­φέ­ρει­ες Πε­λο­πον­νή­σου και Δυ­τι­κής Ελ­λά­δας».

Αντάμωμα Μεσσηνίων στην Πολιανή από τη Μεσσηνιακή Αμφικτυονία

Η προτομή του Παπαφλέσσα στην ΠολιανήΗ προτομή του Παπαφλέσσα στην Πολιανή
ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Αντάμωμα Μεσσηνίων διοργανώνει για δεύτερη χρονιά η Μεσσηνιακή Αμφικτυονία. Θα γίνει την Παρασκευή, 25 Ιούλη, στην Πολιανή του Δήμου Καλαμάτας, τον τόπο γέννησης του Παπαφλέσσα, στις εννέα το βράδυ…
Η Μεσσηνιακή Αμφικτυονία είναι οργανισμός που δημιουργήθηκε με σκοπό να εγγραφούν μέλη όλα τα Σωματεία των Μεσσηνίων τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, για την επικοινωνία με τον τόπο καταγωγής και για την προώθηση των ζητημάτων της περιοχής και των κατοίκων της.
Σε ό,τι αφορά το Αντάμωμα της Παρασκευής, η Μεσσηνιακή Αμφικτυονία σημειώνει στο σχετικό κάλεσμά της: «Η Μεσσηνιακή Αμφικτυονία καλεί όλους τους Μεσσήνιους του εξωτερικού και αυτούς που μένουν εκτός Μεσσηνίας και ευρίσκονται αυτές τις ημέρες στη Μεσσηνία, να έρθουν στο 2οΑντάμωμα των Μεσσηνίων που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Ιουλίου 2014 και ώρα 21.00 στην Πολιανή Μεσσηνίας. Το Αντάμωμα έχει σκοπό να φέρει σε επαφή τους Μεσσήνιους της διασποράς και αυτούς που διαβιούν στην υπόλοιπη Ελλάδα με τους Μεσσήνιους που κατοικούν στη Μεσσηνία.
Στόχος της Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας είναι το αντάμωμα να γίνει ετήσιος θεσμός και κάθε χρόνο να γίνεται και σε διαφορετικό Δήμο. Το περσυνό 1ο Αντάμωμα έγινε στα Πλατάνια Τριφυλίας, στο όμορφο Αμφιθέατρο Νότας Αρνοκούρου».

Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Τύπου παραχώρησαν, χθες, οι γιατροί του Κοινωνικού Ιατρείου Καλαμάτας, σχετικά με την έναρξη παροχής ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης στους ανασφάλιστους από το ΕΣΥ και το ΠΕΔΥ.

Όπως ανέφεραν, στόχος της δημιουργίας του Κοινωνικού Ιατρείου ήταν να αυτοκαταργηθεί, με την προϋπόθεση ότι θα παρείχαν δωρεάν πλήρη κάλυψη, χωρίς εξαιρέσεις, στους ανασφαλίστους οι δημόσιοι φορείς Υγείας. Τόνισαν ότι με τον νέο νόμο υπάρχουν πολλές εξαιρέσεις, όπως είναι οι παράνομοι μετανάστες, ενώ είναι τέτοιες οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, που θα ακυρώσουν στην πράξη τη νοσοκομειακή περίθαλψη. Για να εισαχθεί κάποιος ανασφάλιστος στο νοσοκομείο, θα πρέπει να πάρει παραπεμπτικό από γιατρό του ΠΕΔΥ, να το επικυρώσει ο διοικητής του ΠΕΔΥ, να το υποβάλει ο ασθενής στο νοσοκομείο, να συνεδριάσει μία τριμελής επιτροπή η οποία θα εγκρίνει ή όχι τη νοσηλεία του.
Επίσης, ανέφεραν, ότι για τη νοσοκομειακή περίθαλψη η κατάσταση είναι ακόμα πιο δύσκολη, καθώς η οικονομική κρίση έχει στρέψει τους ασφαλισμένους στους δημόσιους φορείς Υγείας, με αποτέλεσμα να έχει πολλαπλασιαστεί ο όγκος δουλειάς. Ενώ, είναι γνωστές οι ελλείψεις των νοσοκομείων σε υποδομές, υλικά και προσωπικό. Ακόμα, ανέφεραν ότι σε επισκέψεις που έκαναν στο παλιό ΙΚΑ και άλλους ασφαλιστικούς φορείς, για να ενημερωθούν με ποιο τρόπο θα εξυπηρετούνται οι ασθενείς, οι εργαζόμενοι δήλωσαν άγνοια, καθώς δεν έχουν φθάσει ακόμα οι σχετικές εγκύκλιοι, λίγες ημέρες πριν από την εφαρμογή του μέτρου.
Επεσήμαναν ότι υπάρχουν πολλά «αλλά» και τόνισαν:
Συνεκτιμώντας τις δυνατότητες των υπαρχουσών δομών Υγείας (Νοσοκομείο, ιατρεία, ΠΕΔΥ, Κέντρα Υγείαςκλπ.) και τους προϊπολογισμούς αυτών καθώς και την ασαφή έως έωλη χρηματοδότηση της εφαρμογής των παραπάνω υπουργικών αποφάσεων, θεωρούμε ότι αυτό το εγχείρημα θα καταρρεύσει σύντομα, ως όφειλε μια επικοινωνιακή πομφόλυγα.
Είναι σαφές ότι ο εν λόγω νόμος εκπονήθηκε κατόπιν της Λαϊκής κατακραυγής, πίεσης που άσκησαν κοινωνικές δομές, όπως τα Κοινωνικά Ιατρεία Αλληλεγγύης, και της επικοινωνιακής ανάγκης των κυβερνώντων, που προτιμούν να χρηματοδοτούν χρεωκοπημένες τράπεζες αντί της Υγείας και της Παιδείας.
Διατηρούμε, λοιπόν, τις δομές μας και το ηθικό σθένος μας, διότι θεωρούμε ότι συντομότατα η αναγκαιότητα της ύπαρξης μας, δυστυχώς, θα επαναβεβαιωθεί, και καλούμε τους συμπολίτες μας να μας στηρίξουν με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας και να αγωνιστούν εναντίον οιουδήποτε και ο,τιδήποτε συντελεί στη διάλυση της κοινωνικής συνοχής και στον εκβαρβαρισμό της κοινωνίας μας».
Τέλος, η Φεβρωνία Εξακουστίδου ενημέρωσε ότι, λόγω αδειών, το Κοινωνικό Ιατρείο θα λειτουργεί δύο ημέρες την εβδομάδα, την Τετάρτη το Παθολογικό και την Παρασκευή το πρωί το Παιδιατρικό, κυρίως για εμβολιασμούς των παιδιών.

Πιλοτικά στην Πελοπόννησο η εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης υδατοδρομίων

ΠΙΛΟΤΙΚΑ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου θα εφαρμοστεί το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης των υδατοδρομίων στην Ελλάδα, όπως αποφασίστηκε στη συνάντηση του περιφερειάρχη Πέτρου Τατούλη και του υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχάλη Παπαδόπουλου, χθες, στην έδρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου.


«Στόχος μας είναι τα υδροπλάνα να αποτελέσουν μια μορφή εναλλακτικού τουριστικού προϊόντος και όχι ένα νέο συγκοινωνιακό μέσο τακτικού χαρακτήρα», δήλωσαν από κοινού ο υφυπουργός και περιφερειάρχης και πρόσθεσαν ότι «παράλληλα θα δημιουργηθούν συμπράξεις που θα λειτουργήσουν ευεργετικά στην ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος».
Ο Πέτρος Τατούλης τόνισε, επίσης, την ανάγκη να ληφθούν μέτρα συντήρησης και αύξησης του επιπέδου ασφαλείας του οδικού δικτύου, «για να αποφευχθεί ο κίνδυνος υποβάθμισης της ποιότητας του υφιστάμενου οδικού δικτύου» και ενημέρωσε τον υφυπουργό ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει ήδη έτοιμο σχέδιο για τη βελτίωση του δικού της δικτύου και τη χρηματοδότησή του στη νέα προγραμματική περίοδο.
Ο Μιχάλης Παπαδόπουλος από την πλευρά του σημείωσε ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί αντίστοιχο σχέδιο σε κάθε Περιφέρεια της χώρας, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής χρήση του εθνικού και επαρχιακού δικτύου. 

ΞΕΚΙΝΑ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

 
ΞΕΚΙΝΑ, σήμερα, η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας- ΤοπΣΑ» και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες- ΤοπΕΚΟ».
Όπως ανακοινώθηκε, το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και το Δημόσιο, στο πλαίσιο του Θεματικού Άξονα 3, Άξονες Προτεραιότητας 7 και 8: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007- 2013.
Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) και την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/) στο ΚΠΑ2, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η έδρα της επιχείρησης επιλέγοντας από τη σχετική στήλη.
Δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.
Επίσης, δικαιούχοι είναι και οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣεπ) που έχουν ιδρυθεί στο πλαίσιο των δράσεων ΤοπΣΑ ή ΤοπΕΚΟ κι επιθυμούν να προσλάβουν με το πρόγραμμα μέλη τους ως εργαζόμενους.
Οι επιχειρήσεις που εξαιρούνται αναφέρονται αναλυτικά στην Πρόσκληση που θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΑΕΔ, www.oaed.gr.
Στο πρόγραμμα εντάσσονται οι επιχειρήσεις που δεν έχουν προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία της αίτησης (ημερολογιακά) για υπαγωγή στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας.
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
 ΑΝΕΡΓΟΙ
Ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι που:
● Διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ 2 και μέχρι την πρόσληψή τους ή βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα, όταν πρόκειται για τους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ, που θα προκύπτει από το ειδικό μητρώο της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) για τις ανάγκες του προγράμματος.
● Έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.
● Είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους- μέλους της ΕΕ ή είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στην Ελλάδα.
● Έχουν ωφεληθεί δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας- ΤοπΣΑ» και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες- ΤοπΕΚΟ» και διαθέτουν βεβαίωση συμμετοχής σε πρόγραμμα ΤοπΣΑ και ΤοπΕΚΟ από την αρμόδια Αναπτυξιακή Σύμπραξη (ΑΣ).
● Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) κάτω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 15 ευρώ την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών τον μήνα (ημέρες ασφάλισης). Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους ηλικίας (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) άνω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 18 ευρώ την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα (ημέρες ασφάλισης).
● Το ποσό επιχορήγησης καλύπτει τμήμα του μισθολογικού κόστους. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους τέσσερις μήνες.
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Η ενίσχυση που θα λάβει μια επιχείρηση χορηγείται βάσει του Κανονισμού 1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) και δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Σημειώνεται ότι στον έλεγχο της σώρευσης αθροίζονται και οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει οι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχειρήσεις.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο ειδικό πεδίο του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ στη διεύθυνση www.oaed.gr όπου επίσης περιγράφονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις και λοιποί όροι του προγράμματος.

ΞΕΚΙΝΑ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

 
ΞΕΚΙΝΑ, σήμερα, η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας- ΤοπΣΑ» και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες- ΤοπΕΚΟ».
Όπως ανακοινώθηκε, το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και το Δημόσιο, στο πλαίσιο του Θεματικού Άξονα 3, Άξονες Προτεραιότητας 7 και 8: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007- 2013.
Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) και την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/) στο ΚΠΑ2, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η έδρα της επιχείρησης επιλέγοντας από τη σχετική στήλη.
Δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.
Επίσης, δικαιούχοι είναι και οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣεπ) που έχουν ιδρυθεί στο πλαίσιο των δράσεων ΤοπΣΑ ή ΤοπΕΚΟ κι επιθυμούν να προσλάβουν με το πρόγραμμα μέλη τους ως εργαζόμενους.
Οι επιχειρήσεις που εξαιρούνται αναφέρονται αναλυτικά στην Πρόσκληση που θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΑΕΔ, www.oaed.gr.
Στο πρόγραμμα εντάσσονται οι επιχειρήσεις που δεν έχουν προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία της αίτησης (ημερολογιακά) για υπαγωγή στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας.
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
 ΑΝΕΡΓΟΙ
Ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι που:
● Διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ 2 και μέχρι την πρόσληψή τους ή βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα, όταν πρόκειται για τους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ, που θα προκύπτει από το ειδικό μητρώο της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) για τις ανάγκες του προγράμματος.
● Έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.
● Είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους- μέλους της ΕΕ ή είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στην Ελλάδα.
● Έχουν ωφεληθεί δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας- ΤοπΣΑ» και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες- ΤοπΕΚΟ» και διαθέτουν βεβαίωση συμμετοχής σε πρόγραμμα ΤοπΣΑ και ΤοπΕΚΟ από την αρμόδια Αναπτυξιακή Σύμπραξη (ΑΣ).
● Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) κάτω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 15 ευρώ την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών τον μήνα (ημέρες ασφάλισης). Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους ηλικίας (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) άνω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 18 ευρώ την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα (ημέρες ασφάλισης).
● Το ποσό επιχορήγησης καλύπτει τμήμα του μισθολογικού κόστους. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους τέσσερις μήνες.
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Η ενίσχυση που θα λάβει μια επιχείρηση χορηγείται βάσει του Κανονισμού 1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) και δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Σημειώνεται ότι στον έλεγχο της σώρευσης αθροίζονται και οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει οι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχειρήσεις.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο ειδικό πεδίο του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ στη διεύθυνση www.oaed.gr όπου επίσης περιγράφονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις και λοιποί όροι του προγράμματος.