ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ελλάδα

ΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΔΕΝ ΣΩΖΕΤΑΙ ΜΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ

Γράφει ο ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΚΟΒΙΣΤΑΣ Η ΣΥΛΛΗΨΗ της ιδέας για την δημιουργία ενός Μεγάρου Χορού παρομοιάζει με τις αποφάσεις των Φαραώ να κτίσο...
Read More
Ελλάδα

Σε δημόσια διαβούλευση η μελέτη βιωσιμότητας του Μεγάρου Χορού

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Παναγιώτης Νίκας, σε χθεσινή συνέντευξη τύπου, ευχαρίστησε «τον συμπατριώτη μας Αλέξανδρο Τουρκολιά, το ηγετικό στέλεχος της...
Read More
Ελλάδα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΧΘΕΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΦΕΤΙΝΗΣ ΕΠΕΤΕΙΑΚΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

 ΣΤΟ ΦΙΛΟΞΕΝΟ χώρο του ΝΟΚ παρουσιάστηκε το φετινό πρόγραμμα του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας που φέτος συμπληρώνει 20 χρόνια συνε...
Read More
«Καμία δέσμευση της κυβέρνησης στα αιτήματα των κτηνοτρόφων για την καταπολέμηση του καταρροϊκού Πυρετού»
Πελοπόννησος

«Καμία δέσμευση της κυβέρνησης στα αιτήματα των κτηνοτρόφων για την καταπολέμηση του καταρροϊκού Πυρετού»

«Καμία δέσμευση, καμία θετική απάντηση της κυβέρνησης στα αγωνιώδη αιτήματα των κτηνοτρόφων της Πελοποννήσου για την καταπολέμηση του καταρ...
Read More
Επιθεώρηση των έργων που υλοποιούνται στο Δήμο Μεσσήνης πραγματοποίησε το ΕΕΤΑΑ
Ελλάδα

Επιθεώρηση των έργων που υλοποιούνται στο Δήμο Μεσσήνης πραγματοποίησε το ΕΕΤΑΑ

Ε­πι­θε­ώ­ρη­ση των έρ­γων που υ­λο­ποι­ούν­ται στο Δή­μο Μεσ­σή­νης πραγ­μα­το­ποί­η­σαν ο δή­μαρ­χος Στά­θης Α­να­στα­σό­που­λος και με τ...
Read More
Με βελτιώσεις θα κατατεθεί στις 2 Ιουλίου στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη μικρή ΔΕΗ
Ελλάδα

Με βελτιώσεις θα κατατεθεί στις 2 Ιουλίου στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη μικρή ΔΕΗ

Με βελ­τι­ώ­σεις, κυ­ρί­ως φρα­σε­ο­λο­γι­κές, θα κα­τα­τε­θεί στις 2 Ι­ου­λί­ου στη Βου­λή το νο­μο­σχέ­διο για τη «μι­κρή» ΔΕ­Η, σύμ­φω­ν...
Read More
Αγοράστηκε οικόπεδο από τον δήμο Μεσσήνης στο Πολυλίμνιο για την ανέγερση αναψυκτηρίου
Ελλάδα

Αγοράστηκε οικόπεδο από τον δήμο Μεσσήνης στο Πολυλίμνιο για την ανέγερση αναψυκτηρίου

Στην ι­δι­ο­κτη­σί­α του δή­μου Μεσ­σή­νης πέ­ρα­σε οι­κό­πε­δο πλη­σί­ον της ει­σό­δου του Πο­λυ­λι­μνί­ου το ο­ποί­ο θα α­ξι­ο­ποι­η­θεί ...
Read More
Ο Στ. Αναστασόπουλος ζήτα να μην πληρώσουν οι δημότες της Δ.Ε. Βουφράδος για δεύτερη φορά το λογαριασμό νερού
Ελλάδα

Ο Στ. Αναστασόπουλος ζήτα να μην πληρώσουν οι δημότες της Δ.Ε. Βουφράδος για δεύτερη φορά το λογαριασμό νερού

Ε­πι­στο­λές σε Σώ­μα Ε­σω­τε­ρι­κών Υ­πο­θέ­σε­ων Σ.Δ.Ο.Ε και τον Γε­νι­κό Ε­πι­θε­ω­ρη­τή Δη­μό­σιας Δι­οί­κη­σης Ε­πι­στο­λές προς το...
Read More
Από το Blogger.