ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

οικονομία

Φορολογικές δηλώσεις 2023: Τι ισχύει για τα εισοδήματα στο Ε2 – Πού χρειάζεται προσοχή


 Την υποχρέωση υποβολής του εντύπου Ε2 στο πλαίσιο των φορολογικών δηλώσεων 2023 τους δηλώσεων έχουν όσοι φορολογούμενοι εισέπραξαν το 2022 ενοίκια από εκμίσθωση ακινήτων, παραχώρησαν δωρεάν κάποια ιδιόκτητη κατοικία τους στα παιδιά τους, στους γονείς τους ή σε τρίτους αλλά και όσοι διαθέτουν κενά ακίνητα.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο έντυπο Ε2 θα πρέπει να δηλωθούν και τα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων τύπου Airbnb.

Επίσης, σε συγκεκριμένους κωδικούς του εντύπου οι φορολογούμενοι θα πρέπει να δηλώσουν τα ενοίκια που δεν εισέπραξαν εφόσον δεν θέλουν να φορολογηθούν.

Ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι οι φορολογούμενοι κατά τη συμπλήρωση του Ε2.

Συνοπτικά τι πρέπει να προσέξετε:

 • Στο έντυπο Ε2 καταχωρείται η οικοδομημένη ακίνητη περιουσία, κάθε υπόχρεου, περιλαμβάνεται με την ένδειξη ΚΕΝΟ αν δεν κατοικούνταν για όλο το χρόνο ή κάποιο διάστημα
 • Στη στήλη 4, γίνεται επιλογή της κατηγορίας του δηλούμενου ακινήτου
 • Οι στήλες 13, 14 και 15 συμπληρώνονται με το ακαθάριστο εισόδημα των ακινήτων που αναλογεί στον υπόχρεο κατά κατηγορία, όπως εμφανίζεται στους τίτλους των στηλών.
 • Η στήλη 16 συμπληρώνεται με τα ποσά των ανείσπρακτων εισοδημάτων από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας
 • Στη στήλη 17 συμπληρώνεται το είδος μίσθωσης και η χρήση του ακινήτου. Επιλέγοντας τον κωδικό 60 της στήλης αυτής θα δηλώνονται συγκεντρωτικά ανά ακίνητο όλα τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από τη βραχυχρόνια εκμίσθωση ακινήτων μέσω ψηφιακών πλατφορμών. Στον κωδικό 63 δηλώνεται το ακαθάριστο εισόδημα που αποκτά ο εκμισθωτής από airbnb
 • Στη στήλη 19 συμπληρώνεται ο αριθμός της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας.

Οι κωδικοί και οι αλλαγές στις φορολογικές δηλώσεις 2023

Σημειώνεται ότι φέτος, το έντυπο Ε1 στις φορολογικές δηλώσεις έχει αρκετές αλλαγές στον υπολογισμό του φόρου και περιλαμβάνει νέους κωδικούς.

Πιο αναλυτικά, με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή:

 • Για πρώτη φορά προσυμπληρώνονται, με δυνατότητα τροποποίησης, επιμέρους κωδικοί του Ε3, με βάση τα στοιχεία που έχουν διαβιβαστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.
 • Έχει ανασχεδιαστεί το Εκκαθαριστικό και οι δηλώσεις Ε1 και Ε2, ώστε η συμπλήρωσή τους να είναι ευκολότερη.
 • Σε νέο πίνακα του Ε1 αναγράφονται διακριτά τα ποσά δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα, που αφαιρούνται από το εισόδημα ή υπολογίζονται διπλά για τον σχηματισμό του απαιτούμενου ποσού δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.
 • Οι φορολογούμενοι με εξαρτώμενα τέκνα συμπληρώνουν το επίθετο του τέκνου, καθώς και τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητάς του, εφόσον αυτό έχει εκδοθεί, σε ειδικά πεδία.
 • Έχει απλοποιηθεί η διαδικασία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για τους κατοίκους εξωτερικού.
 • Έχουν δημιουργηθεί νέοι κωδικοί για τη χορήγηση της απαλλαγής από τον φόρο εισοδήματος στην περίπτωση συνεργασίας φυσικών προσώπων, κατά κύριο επάγγελμα αγροτών.

Επίσης, προστέθηκαν οι παρακάτω κωδικοί στο νέο έντυπο Ε1:

 • Τόσο οι ηλεκτρονικά εξοφληθείσες δαπάνες που εκπίπτουν κατά το 30% του ύψους τους και μέχρι ποσού 5.000 ευρώ από το φορολογητέο εισόδημα όσο και οι ηλεκτρονικά εξοφληθείσες δαπάνες για αμοιβές σε ιατρούς και άλλους επαγγελματίες υγείας πρέπει να συμπεριληφθούν στον κωδικό 049 του πίνακα 7 από τον υπόχρεο ή στον κωδικό 050 του πίνακα 7 από τη σύζυγο, μαζί με τις λοιπές ηλεκτρονικά εξοφληθείσες δαπάνες που λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη του 30% του εισοδήματος. Κατά την ηλεκτρονική συμπλήρωση της δήλωσης, ο φορολογούμενος πρέπει να κλικάρει πάνω στο ασυμπλήρωτο πεδίο που βρίσκεται δίπλα από τον κωδικό 049 ή δίπλα από τον κωδικό 050 ώστε να αναδυθεί στην οθόνη του υπολογιστή του ένας αναλυτικός πίνακας. Ο νέος αυτός πίνακας περιλαμβάνει προσυμπληρωμένα αριθμητικά δεδομένα, ξεχωριστά για κάθε μία από τις τρεις παραπάνω κατηγορίες δαπανών, τα οποία θα κληθεί στη συνέχεια, είτε να επιβεβαιώσει και να μεταφέρει αυτούσια στη δήλωση είτε να αναγράψει τροποποιημένα, σε άλλα κενά πεδία ακριβώς από κάτω. Τα ποσά που θα αναγράψει ο φορολογούμενος στα κενά πεδία, διακριτά για κάθε μία από τις τρεις παραπάνω κατηγορίες ηλεκτρονικά εξοφληθεισών δαπανών θα αθροιστούν από το σύστημα εκκαθάρισης της Α.Α.Δ.Ε. και θα μεταφερθούν ως άθροισμα στον κωδικό 049 για υπόχρεο και στον κωδικό 050 για τη σύζυγο. Όμως, παρά την εμφάνισή τους σε άθροισμα στους κωδικούς αυτούς, κάθε μία από τις τρεις αυτές κατηγορίες δαπανών θα ληφθεί υπόψην ξεχωριστά στην εκκαθάριση της δήλωσης, σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν για κάθε μία από αυτές και ήδη περιγράψαμε.
 • Προστέθηκαν νέοι κωδικοί με τη συμπλήρωση των οποίων δηλώνεται η εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος του έτους 2022 για τις ατομικές επιχειρήσεις που το 2022 αύξησαν τον μέσο αριθμό εργαζομένων τους με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης σε σχέση με το προηγούμενο φορολογικό έτος. Οι νέοι αυτοί κωδικοί όμως θα παραμείνουν προσωρινά ανενεργοί και θα προσυμπληρωθούν από την ΑΑΔΕ, αμέσως μόλις διαβιβαστούν από το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στη ΑΑΔΕ τα στοιχεία για τις ατομικές επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια για την απαλλαγή. Η ΑΑΔΕ θα ενημερώσει άμεσα τους δικαιούχους με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μόλις είναι διαθέσιμα γι’ αυτούς τα σχετικά στοιχεία.
 • Προστέθηκαν οι νέοι κωδικοί 387-388, στους οποίους συμπληρώνεται η εφάπαξ αποζημίωση που καταβάλλεται στην αλλοδαπή από οποιονδήποτε αλλοδαπό φορέα χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και για οποιονδήποτε λόγο διακοπής της σχέσεως εργασίας ή άλλης σύμβασης, η οποία συνδέει το φορέα με τον δικαιούχο της αποζημίωσης, όταν έχει και η Ελλάδα δικαίωμα φορολόγησης.
 • Προστέθηκαν οι νέοι κωδικοί 635-636 στους οποίους αναγράφονται οι χρηματικές δωρεές προς την εταιρεία «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.», το συνολικό ποσό των οποίων εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα του δωρητή, αναλογικά, ανά κατηγορία δηλωθέντος εισοδήματος, του φορολογικού έτους εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η δωρεά (άρθρο 72, ν.4914/2022).
 • Προστέθηκαν οι νέοι κωδικοί 063-064, στους οποίους συμπληρώνονται οι χρηματικές δωρεές προς τα κοινωφελή ιδρύματα και τις εγγεγραμμένες Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών. Για τις δωρεές αυτές, το ποσό του φόρου μειώνεται κατά 40% επί των ποσών δωρεών προς τους φορείς αυτούς, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ.1 του άρθρου 19 του ΚΦΕ. Το συνολικό ποσό των δωρεών στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40% του φορολογητέου εισοδήματος.
 • Προστέθηκαν οι νέοι κωδικοί 035-036, οι οποίοι συμπληρώνονται από κάθε φορολογούμενο που αποκτά εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4935/2022 σύμφωνα με τις οποίες ο φόρος εισοδήματος μειώνεται κατά 50% σε κάθε περίπτωση συνεργασίας φυσικών προσώπων κατά κύριο επάγγελμα αγροτών είτε στο πλαίσιο συνεταιρισμών είτε στο πλαίσιο της συμβολαιακής γεωργίας.
 • Στους κωδικούς 875-876 αναγράφεται η εισαχθείσα υπεραξία από την πώληση μετοχών πλοιοκτητριών εταιρειών ή εταιρειών χαρτοφυλακίου αυτών, ναυλωτριών εταιρειών υπό γυμνή ναύλωση πλοίων ή μισθωτριών εταιρειών πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση που υπάγονται στο νέο Συνυποσχετικό οικειοθελούς παροχής ανάμεσα στο Ελληνικό Δημόσιο και τη ναυτιλιακή κοινότητα, αόριστης χρονικής διάρκειας που κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4607/2019 (Α΄65), όπως τροποποιήθηκε με την Πρόσθετη Πράξη του νέου Συνυποσχετικού, που κυρώθηκε με το άρθρο 6 του ν. 5000/2022 (Α΄226), στην οποία επιβάλλεται από το φορολογικό έτος 2022 και εφεξής εθελούσια καταβολή 5% αν εισαχθούν στην Ελλάδα, ενώ απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α ΚΦΕ.

About Freegr network

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.