ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ειδήσεις

Εγγυηση για τα φωτοβολταικα σπιτια...

Απόφαση για τη θεσμοθέτηση ενός καθεστώτος εγγυοδοσίας που θα διασφαλίζει ότι οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ΑΠΕ που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης Άδειας Παραγωγής δεν θα καθυστερούν αδικαιολόγητα την υλοποίηση των έργων τους δεσμεύοντας ηλεκτρικό χώρο εις βάρος άλλων ενδιαφερομένων υπογράφηκε από την Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η εξουσιοδότηση για την έκδοση της Απόφασης δίνεται στο άρθρο 3 του νέου νόμου 3851 για την επιτάχυνση της ανάπτυξης των ΑΠΕ που τέθηκε σε εφαρμογή στις αρχές Ιουνίου 2010.
Από την υποχρέωση παροχής εγγυήσεων εξαιρούνται οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ:
-που εγκαθίστανται σε κτιριακές εγκαταστάσεις,
-που είχαν ήδη αξιολογηθεί από τη ΡΑΕ ως προς την οικονομική τους δυνατότητα,
-για τους οποίους έχει υπογραφεί σύμβαση σύνδεσης πριν την έναρξη ισχύος του νόμου 3851/2010 ή είχαν εξαιρεθεί από την υποχρέωση έκδοσης άδειας παραγωγής πριν από την έναρξη ισχύος του ίδιου νόμου.
Οι παραγωγοί που εμπίπτουν στο καθεστώς εγγυοδοσίας οφείλουν να προσκομίσουν κατά την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης του σταθμού τους με τον αρμόδιο Διαχειριστή του δικτύου, εγγυητική επιστολή που το ύψος της σε ευρώ είναι ίσο με το γινόμενο της ονομαστικής ισχύος του σταθμού (σε kW) επί 150 (ευρώ / kW).
Στον ίδιο χρόνο οι παραγωγοί οφείλουν να προσκομίσουν επιστολή κατ’ αρχήν ενδιαφέροντος τράπεζας ή άλλου πιστωτικού ιδρύματος για τη χρηματοδότηση της επένδυσης τους.
Στην περίπτωση που ο παραγωγός δεν φροντίσει να ηλεκτριστούν οι εγκαταστάσεις του σταθμού του μέσα σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης, η εγγυητική του επιστολή καταπίπτει υπέρ του Διαχειριστή, αλλιώς του επιστρέφεται αμέσως μετά την ηλέκτριση. Φυσικά, η εγγυητική επιστολή καταπίπτει μόνο στην περίπτωση που η καθυστέρηση οφείλεται στον παραγωγό και όχι σε δικαστική απόφαση ή διοικητική πράξη που συνεπάγεται την αναστολή των εργασιών εγκατάστασης.
Η απαίτηση για την τραπεζική επιστολή «κατ’ αρχήν ενδιαφέροντος για χρηματοδότηση της επένδυσης» έχει στόχο την προστασία των ίδιων των παραγωγών από τον κίνδυνο να μην εξασφαλίσουν την αναγκαία χρηματοδότηση σε εύλογο χρονικό διάστημα και να καταπέσει η εγγυητική τους.

About greekmme

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.