ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ειδήσεις

ΕΦΚΑ: Πώς παραγράφονται οφειλές επαγγελματιών-αγροτών


 Τι προβλέπει η εγκύκλιος για τους δικαιούχους σύνταξης που δεν μπορούν να τη λάβουν λόγω οφειλών

Αναδρομικά από το 2016 ισχύει η παραγραφή ασφαλιστικών οφειλών για επαγγελματίες και αγρότες, συμπεριλαμβάνοντας τους ασφαλισμένους που έχουν καταθέσει τα χαρτιά τους για έκδοση σύνταξης, όπως ξεκαθαρίζει νέα εγκύκλιος του ΕΦΚΑ.

Συγκεκριμένα, αναφέρει πως, δεδομένου ότι οι διατάξεις (σ.σ. περί παραγραφής) έχουν αναδρομική ισχύ από 12/05/2016, καταλαμβάνουν και ασφαλισμένους που έχουν υποβάλει αίτημα για χορήγηση σύνταξης, το οποίο εκκρεμεί σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας.

Το δικαίωμα παραγραφής, στις περιπτώσεις υποψήφιων συνταξιούχων, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ημερομηνία υποβολής του συνταξιοδοτικού αιτήματος και τούτο διότι κατά την ημερομηνία αυτή διενεργείται η ασφαλιστική και οικονομική τακτοποίηση του ασφαλισμένου.

Συνεπώς, σε περιπτώσεις υποψήφιων συνταξιούχων οι οποίοι εν συνεχεία υποβάλλουν αίτημα για παραγραφή οφειλόμενων εισφορών, το δικαίωμα παραγραφής θα πρέπει να εξετάζεται κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος συνταξιοδότησης, προκειμένου ο υποψήφιος να δικαιωθεί καταβολής των αναδρομικών συντάξεων.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνταξιούχος επιθυμεί τη διενέργεια παραγραφής με ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής του συνταξιοδοτικού αιτήματος, θα επέρχεται απώλεια των αναδρομικά δικαιούμενων συντάξεων και ως ημερομηνία υποβολής του αιτήματος συνταξιοδότησης θα θεωρείται, ως πλάσματι υποβληθείσα, η ημερομηνία της αιτήσεως για παραγραφή οφειλών.

Παράδειγμα: Έστω ασφαλισμένος με οφειλόμενες εισφορές από 10/2004 έως 12/2012, υποβάλλει αίτημα συνταξιοδότησης λόγω γήρατος στις 28/11/2019, το οποίο βρίσκεται σε εκκρεμότητα, ενώ υποβάλλει αίτηση για παραγραφή οφειλόμενων εισφορών στις 15/3/2023.

Προκειμένου ο συγκεκριμένος υποψήφιος συνταξιούχος να λάβει τις αναδρομικά δικαιούμενες συντάξεις από 1/12/2019, έχει τη δυνατότητα να παραγράψει οφειλές με βάση την ημερομηνία αιτήσεως, δηλαδή από 10/2004 έως 12/2008 (με αντίστοιχη διαγραφή του χρονικού αυτού διαστήματος ασφάλισης), εφόσον δεν υπάρχουν διακοπτικά/ανασταλτικά γεγονότα.

Εάν ο υποψήφιος συνταξιούχος επιθυμεί την παραγραφή των οφειλών του βάσει της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης για παραγραφή (15/3/2023), τότε δύναται, υπό προϋποθέσεις, να παραγράψει το σύνολο των οφειλών του από 10/2004 έως 12/2012, πλην όμως θα έχει απώλεια των αναδρομικών του συντάξεων και ως ημερομηνία αίτησης συνταξιοδότησης θα λογιστεί η 15η/3/2023, δηλαδή η αίτηση για παραγραφή.

Για την αποφυγή λαθών κατά τη διαδικασία παραγραφής:

– Θα πρέπει, επί του σώματος της αίτησης για παραγραφή, ο ασφαλισμένος να δηλώνει εάν έχει υποβάλει αίτημα συνταξιοδότησης που βρίσκεται σε εκκρεμότητα (δεν έχει ολοκληρωθεί με εγκριτική ή απορριπτική απόφαση ή έχει ολοκληρωθεί και έχει υποβληθεί ένστασή του κατά της όποιας απόφασης).

– Εφόσον ο ασφαλισμένος επιθυμεί τη διενέργεια της παραγραφής, όχι με την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος για συνταξιοδότηση, αλλά βάσει της μεταγενέστερης αίτησης για παραγραφή, θα πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι ενημερώθηκε για την απώλεια των αναδρομικών του συντάξεων και ότι ως ημερομηνία αίτησης συνταξιοδότησης θα λογιστεί η ημερομηνία της αίτησης για παραγραφή. Η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να επισυνάπτεται στα σχετικά έγγραφα που εκδίδονται από το αρμόδιο Τμήμα Ασφάλισης και Εσόδων (έκθεση ελέγχου και εξέταση αίτησης/ένστασης παραγραφής οφειλών μη μισθωτού) και να τίθεται υπόψη του Τμήματος Συντάξεων, που θα ολοκληρώσει τη συνταξιοδοτική διαδικασία βάσει αυτής.

– Επί των εντύπων της έκθεσης ελέγχου και της εξέτασης αίτησης/ένστασης παραγραφής οφειλών μη μισθωτού παραγραφής που εκδίδονται, προστίθεται πεδίο (συνημμένα υποδείγματα), στο οποίο θα αναγράφεται: «Ημερομηνία που λήφθηκε υπόψη για τη διενέργεια της παραγραφής, λόγω αίτησης συνταξιοδότησης», τα οποία θα πρέπει να συμπληρώνονται από το αρμόδιο Τμήμα Ασφάλισης και Εσόδων, σε κάθε περίπτωση διενέργειας παραγραφής σε υποψήφιο συνταξιούχο.

Τέλος, σε περιπτώσεις που το αίτημα περί παραγραφής υποβάλλεται σε Τμήμα Συντάξεων, θα πρέπει, αφού λάβει αριθμό πρωτοκόλλου, να διαβιβάζεται στο αρμόδιο Τμήμα Ασφάλισης και Εσόδων και, σε περίπτωση που ο χρόνος ασφάλισης για χορήγηση σύνταξης είναι οριακός, να γίνεται ενημέρωση πόσος χρόνος (έτη και μήνες) δύναται να παραγραφεί, προκειμένου το συνταξιοδοτικό δικαίωμα να είναι εγκριτικό.

Εισπράξεις

Εντωμεταξύ, δημοσιεύτηκε χθες το επιχειρησιακό σχέδιο του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) για το 2023. Σύμφωνα με όσα αναφέρει, στόχος του ΚΕΑΟ είναι η είσπραξη 1,572 δισ. ευρώ εντός του 2023 από ρυθμίσεις, έσοδα εκτός ρυθμίσεων αλλά και αναγκαστικά μέτρα είσπραξης.

Προς αυτήν την κατεύθυνση σχεδιάζει να στείλει επιπλέον 100.000 ατομικές ειδοποιήσεις προς οφειλέτες.

Πιο αναλυτικά, οι στόχοι ανά άξονα δράσης έχουν ως εξής:

1. Αποτελεσματική λειτουργία του ΚΕΑΟ και αύξηση εσόδων:

– Διενέργεια ελέγχων ορθότητας στο 100% των οφειλετών που εντάσσονται στο ΚΕΑΟ.

– Παραγωγή δοκιμίων λαθών μητρώου εντός 45 ημερών από την ένταξη των οφειλετών στο ΚΕΑΟ.

– Είσπραξη 1,572 δισ. ευρώ εντός του 2023.

– Αποστολή 100.000 ατομικών ειδοποιήσεων.

– Αποστολή 5.000 ενημερωτικών σημειωμάτων σε οφειλέτες προκειμένου να προβούν σε ενέργειες υπαγωγής/διατήρησης ρύθμισης.

– Διεκπεραίωση 250.000 νέων αιτημάτων ένταξης σε ρύθμιση.

– Άμεση λήψη αναγκαστικών μέτρων κατά των οφειλετών που δεν προχωρούν σε ρύθμιση ή εξόφληση (το αργότερο εντός 3 μηνών από την ένταξη των οφειλετών στο ΚΕΑΟ).

– Λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης εντός 70 ημερών μετά από απώλεια ρύθμισης.

– Εφαρμογή της διαδικασίας αναστολής χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών e-ΕΦΚΑ για υποβολή ΑΠΔ σε 160 εργοδότες.

2. Αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και βελτίωση εξυπηρέτησης οφειλετών.

3. Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του ΚΕΑΟ.

About Freegr network

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.