ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ειδήσεις

Υποβολη προτασεων για την Επιχειρηματικοτητα

Έως και τις 14 Σεπτεμβρίου θα τρέχει η προθεσμία υποβολής των φακέλων για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων από νέους ηλικιακά και γυναίκες επιχειρηματίες σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ήδη να υποβάλουν, μέσω Διαδικτύου και μόνο, τις προτάσεις τους αξιοποιώντας το πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ), Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων και Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών, συνολικού προϋπολογισμού 40 εκ. ευρώ. Στο πρόγραμμα εντάσσονται επιχειρηματικές δραστηριότητες του τομέα της μεταποίησης, του εμπορίου, των υπηρεσιών, του τουρισμού, και της ανακύκλωσης- περιορισμού της ρύπανσης.
Ειδικότερα, δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα προϋπολογισμού 16 εκατ. ευρώ μπορούν να μετάσχουν γυναίκες που γεννήθηκαν από 1/1/1954 έως και 31/12/1991. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα για τη νεανική επιχειρηματικότητα έχουν νέοι και νέες που γεννήθηκαν από 1/1/1970 μέχρι και 31/12/1991. Για τη συμμετοχή και στα δύο προγράμματα οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι άνεργοι, μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από 1/1/2008 έως και την ημερομηνία προδημοσίευσης του προγράμματος (4/3/2009). Η επιχορήγηση των προτάσεων που θα επιλεγούν θα ανέλθει στο 50% του συνολικού εγκεκριμένου προυπολογισμού (60% σε νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων και σε πυρόπληκτες
των Νομών Ηλείας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αρκαδίας, Εύβοιας, περιοχή Αιγιαλείας και επιλεγμένες περιοχές των νομών Κεφαλληνίας και Μαγνησίας που έχουν χαρακτηρισθεί ως πυρόπληκτες).
Ο συνολικός επιχορηγούμενος προυπολογισμός της πρότασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις του τομέα της μεταποίησης και του τομέα της ανακύκλωσης/ περιορισμού ρύπανσης, τα 100.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και τουρισμού και τα 80.000 ευρώ για τις εμπορικές επιχειρήσεις με κατώτατο όριο για όλες τις περιπτώσεις τα 30.000 ευρώ.
Υποβολή προτάσεων: Για την ηλεκτρονική υποβολή κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επισκεφθεί τον δικτυακό τόπο του προγράμματος και να λάβει αναλυτική ενημέρωση και
οδηγίες αναφορικά με τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της Πρότασής του. Ως προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 24η ώρα της ημέρας που ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής (14/09/2009). Μετά τη λήξη της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων που ορίζεται στην προκήρυξη του Προγράμματος δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή προτάσεων.
Ο Φάκελος των Δικαιολογητικών Συμμετοχής αποστέλλεται μόνο ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε., Ξενίας 16, 115 28 Αθήνα το αργότερο σε δέκα ημέρες (ημερολογιακές) μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων (σφραγίδα ταχυδρομείου). Ο Φάκελος θα φέρει εξωτερικά την ακόλουθη ένδειξη: ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» ή «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ»

About greekmme

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.