ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ειδήσιες

Η Ελλαδα στο οχημα των Ανανεωσιμων πηγων ενεργειας

Η ΕΛΛΑΔΑ περιλαμβάνεται στα έξι κράτη-μέλη της Ε.Ε. που ακολουθούν σωστή πορεία για να επιτύχουν τους επιμέρους στόχους μείωσης των θερμοκηπικών αερίων στην επικράτειά τους, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Tα άλλα πέντε κράτη-μέλη της Ε.Ε. είναι η Φινλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο).
Γενικά, το 2010, σύμφωνα με στοιχεία της Επιτροπής, οι εκπομπές στην Ε.Ε. των 27 κρατών - μελών ήταν χαμηλότερες κατά σχεδόν 15,5% σε σχέση με το επίπεδο εκπομπών του έτους 1990. Η αύξηση του ΑΕΠ την περίοδο 1990-2010 ήταν 39% στην Ε.Ε. των 15 και 41% στην Ε.Ε. των 27, ενώ την περίοδο 2009-2010 ήταν περίπου 1,8%. Δηλαδή, ενώ η πορεία των εκπομπών στην Ε.Ε. και των 27 κρατών-μελών είναι φθίνουσα, η οικονομική μεγέθυνση παραμένει σημαντική, εξέλιξη που αποδεικνύει ότι έχει σχετικώς αποσυνδεθεί η αύξηση των εκπομπών θερμοκηπικών αερίων από την αύξηση του ΑΕΠ.
Εξέλιξη των εκπομπών
Η γενική εξέλιξη των εκπομπών θερμοκηπικών αερίων στην Ευρωπαϊκή Eνωση επηρεάζεται έντονα από τις δύο χώρες με τα υψηλότερα επίπεδα εκπομπών, δηλαδή τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, που από κοινού ευθύνονται για το ένα τρίτο περίπου των συνολικών εκπομπών των αερίων αυτών στην Ε.Ε. των 27. Τα δύο αυτά κράτη-μέλη πέτυχαν το 2009 συνολικές μειώσεις των εκπομπών θερμοκηπικών αερίων κατά 538 εκατ. τόνους ισοδυνάμου CO2 σε σύγκριση με το 1990.
Οι κύριοι λόγοι της θετικής αυτής εξέλιξης στη Γερμανία (μείωση κατά 26,3% την περίοδο 1990-2009) είναι η συνεχής αύξηση της αποδοτικότητας των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και παραγωγής θερμικής ενέργειας, η αυξημένη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συνδυασμένης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας, καθώς και οι σημαντικές επενδύσεις στον οικονομικό εκσυγχρονισμό των πέντε νέων ομόσπονδων κρατών μετά από την επανένωση της χώρας.
Η μείωση των εκπομπών θερμοκηπικών αερίων στο Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 27% την περίοδο 1990-2009) οφείλεται, πρωτίστως, στην απελευθέρωση της ενεργειακής αγοράς και στη συνακόλουθη στροφή από το πετρέλαιο και τον γαιάνθρακα στο φυσικό αέριο ως καύσιμο ηλεκτροπαραγωγής, καθώς και στη μείωση των εκπομπών N2O κατά την παραγωγή αδιπικού οξέος. Τελευταία, η ύφεση είχε επίσης αντίκτυπο στη μείωση των εκπομπών στις δύο αυτές χώρες, πλήττοντας κυρίως τους τομείς της ενέργειας και της βιομηχανίας.
Η Ιταλία και η Γαλλία είναι, αντιστοίχως, η τρίτη και η τέταρτη χώρα με τα υψηλότερα επίπεδα εκπομπών, με μερίδιο περίπου 11% η καθεμία. Το 2009 οι εκπομπές θερμοκηπικών αερίων στην Ιταλία ήταν περίπου κατά 5,4% χαμηλότερες των επιπέδων του 1990. Οι παρατηρηθείσες το 2009 μειώσεις συνδέονται, πρωτίστως, με την οικονομική ύφεση που έπληξε ιδιαίτερα την ηλεκτροπαραγωγή, την παραγωγή θερμικής ενέργειας και τον βιομηχανικό τομέα. Το 2009 οι εκπομπές στη Γαλλία ήταν κατά 8,1% χαμηλότερες των επιπέδων του 1990. Επιτεύχθηκαν μεγάλης κλίμακας μειώσεις των εκπομπών N2O από την παραγωγή του αδιπικού οξέος, αλλά κατά την περίοδο 1990-2009 αυξήθηκαν σημαντικά οι εκπομπές CH4 από τα απόβλητα και οι εκπομπές CO2 που οφείλονται στις οδικές μεταφορές.

About greekmme

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.