ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ελλάδα

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΙΚΑ ΣΕ ΦΟΡΟΕΠΙΔΡΟΜΗ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ

katikia«Η συγ­κυ­βέρ­νη­ση και η τρό­ι­κα προ­χω­ρά­νε με το νέ­ο νο­μο­σχέ­διο, που δό­θη­κε στην δη­μο­σι­ό­τη­τα, στον στό­χο τους που δεν εί­ναι άλ­λος α­πό την α­παλ­λο­τρί­ω­ση των σπι­τι­ών, των οι­κο­πέ­δων και των α­γρο­τε­μα­χί­ων των μι­κρο­με­σαί­ων στρω­μά­των του χω­ριού και της πό­λης.» Αυ­τό α­να­φέ­ρει σε δή­λω­ση του ο βου­λευ­τής του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ Θα­νά­σης Πε­τρά­κος και ση­μει­ώ­νει:«Για πρώ­τη φο­ρά σε παγ­κό­σμιο ε­πί­πε­δο φο­ρο­λο­γούν­ται α­γρο­τε­μά­χια. Α­πο­τε­λεί παγ­κό­σμια πρω­το­τυ­πί­α να ε­πι­βάλ­λε­ται φό­ρος στο συν­τε­λε­στή πα­ρα­γω­γής. Δι­ό­τι τα α­γρο­τε­μά­χια κύ­ριοι «οι­κο­νο­μι­κοί εγ­κέ­φα­λοι» της συγ­κυ­βέρ­νη­σης εί­ναι συν­τε­λε­στής πα­ρα­γω­γής ό­πως εί­ναι τα μη­χα­νή­μα­τα ε­νός ερ­γο­στα­σί­ου.
Έ­χει σε κά­ποι­ο οι­κο­νο­μι­κό σύ­στη­μα στις 5 η­πεί­ρους φο­ρο­λο­γη­θεί το μη­χά­νη­μα του ερ­γο­στα­σί­ου ε­πει­δή πα­ρά­γει πχ «κάλ­τσες»; Φυ­σι­κά και ό­χι κύ­ριοι. Σε κα­μί­α χώ­ρα δεν φο­ρο­λο­γούν­ται οι «συν­τε­λε­στές πα­ρα­γω­γής» πα­ρά μό­νο στην «τροι­κο­κρα­τού­με­νη» Ελ­λά­δα.
Εί­ναι εγ­κλη­μα­τι­κό την ώ­ρα που οι α­γρό­τες δεν μπο­ρούν να ε­πι­βι­ώ­σουν λό­γω των μνη­μο­νια­κών πο­λι­τι­κών να αυ­ξά­νει η συγ­κυ­βέρ­νη­ση ε­πι­πλέ­ον το κό­στος πα­ρα­γω­γής και να μει­ώ­νει το ει­σό­δη­μα τους . Και εί­ναι συγ­χρό­νως προ­κλη­τι­κό να λέ­ει την ί­δια στιγ­μή η συγ­κυ­βέρ­νη­ση ό­τι εν­δι­α­φέ­ρε­ται για τον πρω­το­γε­νή το­μέ­α. Η πρό­κλη­ση γί­νε­ται α­κό­μα με­γα­λύ­τε­ρη δι­ό­τι ε­νώ ε­τοι­μά­ζε­ται να φο­ρο­λο­γή­σει τα χω­ρά­φια και αν μά­λι­στα υ­πάρ­χει σπί­τι σε αυ­τά τό­τε ο συ­νο­λι­κός φό­ρος πεν­τα­πλα­σι­ά­ζε­ται!! Την ί­δια στιγ­μή οι ι­δι­ο­κτή­τες των α­κρι­βών πε­ρι­ο­χών της Ατ­τι­κής «ε­λα­φρύ­νον­ται» α­φού ό­σο α­κρι­βή και να εί­ναι η πε­ρι­ο­χή που έ­χουν το α­κί­νη­το ο συν­τε­λε­στής δεν ξε­περ­νά πο­τέ το 3,5.

About greekmme

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.