ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ειδήσεις

ΤΕΛΟΣ ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ

skoupidia6Υ­πε­γρά­φη η σχε­τι­κή α­πό­φα­ση α­πό το Υ­ΠΕ­ΚΑ
Μια σει­ρά έρ­γων, ό­πως εγ­κα­τα­στά­σεις α­πο­θή­κευ­σης και με­τα­φόρ­τω­σης σκου­πι­δι­ών, α­παλ­λάσ­σον­ται α­πό την υ­πο­χρέ­ω­ση δι­ε­νέρ­γειας Με­λέ­της Πε­ρι­βαλ­λον­τι­κών Ε­πι­πτώ­σε­ων (ΜΠΕ) και θα λαμ­βά­νουν αυ­τό­μα­τα πε­ρι­βαλ­λον­τι­κούς ό­ρους με τη συμ­πλή­ρω­ση μιας α­πλής αί­τη­σης, χω­ρίς κά­ποι­α πρό­σθε­τη δι­α­δι­κα­σί­α. Τη σχε­τι­κή Κοι­νή Υ­πουρ­γι­κή Α­πό­φα­ση υ­πέ­γρα­ψε ο υ­πουρ­γός Πε­ρι­βάλ­λον­τος κ. Γιά­ννης Μα­νιά­της, η ο­ποί­α προ­ω­θή­θη­κε για συ­νυ­πο­γρα­φή στον υ­πουρ­γό Α­νά­πτυ­ξης.
Το υ­πουρ­γεί­ο Πε­ρι­βάλ­λον­τος, Ε­νέρ­γειας και Κλι­μα­τι­κής Αλ­λα­γής (Υ­ΠΕ­ΚΑ) θε­ω­ρεί εκ των προ­τέ­ρων ό­τι οι υ­πο­δο­μές αυ­τές έ­χουν το­πι­κές και μη ση­μαν­τι­κές ε­πι­πτώ­σεις στο πε­ρι­βάλ­λον. Τα έρ­γα που α­παλ­λάσ­σον­ται α­πό ΜΠΕ εί­ναι τα ε­ξής:
§ Εγ­κα­τα­στά­σεις α­πο­θή­κευ­σης και με­τα­φόρ­τω­σης στε­ρε­ών μη ε­πι­κιν­δύ­νων α­πο­βλή­των, με η­με­ρή­σια πο­σό­τη­τα ει­σερ­χο­μέ­νων α­πο­βλή­των α­πό 2 έ­ως 50 τό­νους, κα­θώς και οι χώ­ροι υ­πο­δο­χής κι­νη­τών μο­νά­δων με­τα­φόρ­τω­σης στε­ρε­ών μη ε­πι­κιν­δύ­νων α­πο­βλή­των.
§ Εγ­κα­τα­στά­σεις α­πο­θή­κευ­σης σύμ­μει­κτων α­στι­κών στε­ρε­ών α­πο­βλή­των, με πο­σό­τη­τα ει­σερ­χο­μέ­νων α­πο­βλή­των α­πό 2 έ­ως 50 τό­νους η­με­ρη­σί­ως, κα­θώς και οι χώ­ροι υ­πο­δο­χής κι­νη­τών μο­νά­δων δε­μα­το­ποί­η­σης σύμ­μει­κτων α­στι­κών α­πο­βλή­των.
§ Εγ­κα­τα­στά­σεις α­πο­θή­κευ­σης α­να­κυ­κλώ­σι­μων α­στι­κών στε­ρε­ών α­πο­βλή­των, ό­πως χαρ­τί, γυα­λί, πλα­στι­κό, α­λου­μί­νιο κ.λπ., με ι­κα­νό­τη­τα α­πο­θή­κευ­σης α­πό 5 έ­ως 1.000 τό­νους σε πε­ρί­πτω­ση που εί­ναι ε­κτός ο­ρί­ων οι­κι­σμών και πό­λε­ων, ή με ι­κα­νό­τη­τα έ­ως 200 τό­νους σε πε­ρί­πτω­ση που εί­ναι εν­τός οι­κι­σμών.
§ Οι χώ­ροι υ­πο­δο­χής κι­νη­τών μο­νά­δων με­μο­νω­μέ­νων εγ­κα­τα­στά­σε­ων α­νά­κτη­σης υ­λι­κών μέ­σω μη­χα­νι­κής δι­α­λο­γής (ΚΔΑΥ, Ε­ΜΑΚ κ.λπ.) α­πό μη ε­πι­κίν­δυ­να α­πό­βλη­τα.
§ Με­μο­νω­μέ­νες εγ­κα­τα­στά­σεις πα­ρα­γω­γής ε­δα­φο­βελ­τι­ω­τι­κών, ή και ορ­γα­νο­χου­μι­κών λι­πα­σμά­των α­πό στε­ρε­ά μη ε­πι­κίν­δυ­να α­πό­βλη­τα (ε­κτός των α­στι­κών στε­ρε­ών α­πο­βλή­των) ή βι­ο­μά­ζα, με πο­σό­τη­τα ει­σερ­χο­μέ­νων α­πο­βλή­των α­πό 0,5 έ­ως 50 τό­νους α­νά η­μέ­ρα.
§ Με­μο­νω­μέ­νες εγ­κα­τα­στά­σεις πα­ρα­σκευ­ής ε­δα­φο­βελ­τι­ω­τι­κών – κομ­πό­στ α­πό προ­δι­α­λεγ­μέ­νο ή δι­α­χω­ρι­σμέ­νο ορ­γα­νι­κό κλά­σμα α­στι­κών στε­ρε­ών α­πο­βλή­των σε βι­ο­μη­χα­νι­κά κτί­ρια ή άλ­λες κα­τάλ­λη­λες κα­τα­σκευ­ές, π.χ. τύ­που θερ­μο­κη­πί­ου, μη στε­γα­σμέ­νες κ.λπ., με η­με­ρή­σια πο­σό­τη­τα ει­σερ­χο­μέ­νων α­πο­βλή­των α­πό 1 έ­ως 20 τό­νους.
§ Οι χώ­ροι υ­πο­δο­χής κι­νη­τών μο­νά­δων για την ε­πε­ξερ­γα­σί­α μη ε­πι­κιν­δύ­νων α­πο­βλή­των εκ­σκα­φών, κα­τα­σκευ­ών και κα­τε­δα­φί­σε­ων.
§ «Εγ­κα­τα­στά­σεις ε­πε­ξερ­γα­σί­ας α­στι­κών λυ­μά­των (πό­λε­ων και οι­κι­σμών) με δι­ά­θε­ση ε­πε­ξερ­γα­σμέ­νων υ­γρών στο έ­δα­φος (π.χ. για εμ­πλου­τι­σμό υ­πό­γει­ου υ­δρο­φο­ρέ­α ή για άρ­δευ­ση) ή για α­στι­κή – βι­ο­μη­χα­νι­κή χρή­ση.
Ε­πί­σης, αυ­τό­μα­τα πε­ρι­βαλ­λον­τι­κούς ό­ρους παίρ­νει και το σύ­νο­λο των χώ­ρων α­πο­θή­κευ­σης μη ε­πι­κιν­δύ­νων υ­γρών α­πο­βλή­των σε στε­γα­νές δε­ξα­με­νές που ξε­περ­νούν τα 30 κ.μ.

About greekmme

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.