ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

οικονομία

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΑΤΟΥΛΗ ΜΕ ΓΕΡΜΑΝΟ ΠΡΕΣΒΗ...

Πέ­τρος Τα­τού­λης: «Η Πε­λο­πόν­νη­σος πι­στεύ­ει στην Ελ­λη­νο­γερ­μα­νι­κή φι­λί­α, ω­στό­σο ε­μείς μό­νο μπο­ρού­με να λύ­σου­με τα δι­κά μας προ­βλή­μα­τα».
«Η Πε­λο­πόν­νη­σος έ­χει κα­θα­ρές σκέ­ψεις με Ευ­ρω­πα­ϊ­κό προ­σα­να­το­λι­σμό, πι­στεύ­ει στην Ελ­λη­νο­γερ­μα­νι­κή φι­λί­α και στην α­νάγ­κη εμ­βά­θυν­σής της» δή­λω­σε ο Πε­ρι­φε­ρειά­ρχης Πε­λο­πον­νή­σου Πέ­τρος Τα­τού­λης κα­τά τη συ­νάν­τη­σή του με τον Γερ­μα­νό Πρέ­σβη κ. W­o­l­f­g­a­ng D­o­ld, χθες στη Γερ­μα­νι­κή πρε­σβεί­α στην Α­θή­να, ε­νό­ψει της ε­πί­ση­μης ε­πί­σκε­ψης στην έ­δρα της Πε­ρι­φέ­ρειας Πε­λο­πον­νή­σου της Υ­πουρ­γού Ο­μο­σπον­δια­κών και Ευ­ρω­πα­ϊ­κών Υ­πο­θέ­σε­ων του Κρα­τι­δί­ου της Βό­ρειας Ρη­να­νί­ας – Βε­στφα­λί­ας της Γερ­μα­νί­ας κας A­n­g­e­l­i­ca S­c­h­w­a­ll – D­u­r­r­en. Πέ­τρος Τα­τού­λης – W­o­l­f­g­a­ng D­o­ld, «Το ευ­ρώ δεν εί­ναι μό­νο έ­να νό­μι­σμα, η Ευ­ρώ­πη δεν εί­ναι μό­νο για τους λα­ούς της, αλ­λά για ό­λη τη δι­ε­θνή κοι­νό­τη­τα» Πι­στεύ­ου­με στη συ­νερ­γα­σί­α των με­λών της Ευ­ρω­πα­ϊ­κής οι­κο­γέ­νειας, τό­νι­σε ο Πε­ρι­φε­ρειά­ρχης Πε­λο­πον­νή­σου, α­φε­νός για να υι­ο­θε­τή­σου­με νέ­ες σύγ­χρο­νες αν­τι­λή­ψεις για μια σύγ­χρο­νη Ευ­ρώ­πη και, α­φε­τέ­ρου, να πε­τύ­χου­με την εμ­βά­θυν­ση των σχέ­σε­ων της Ευ­ρω­πα­ϊ­κής Έ­νω­σης. «Χαί­ρο­μαι για την ά­πο­ψη του κ. D­o­ld για την α­νάγ­κη εμ­βά­θυν­σης της Ευ­ρώ­πης, ό­πως ε­πί­σης για την ά­πο­ψή του ό­τι το ευ­ρώ δεν εί­ναι μό­νο έ­να νό­μι­σμα. Η Ευ­ρώ­πη δεν εί­ναι μό­νο για τους λα­ούς της, αλ­λά για ό­λη τη δι­ε­θνή κοι­νό­τη­τα». «Αν δεν υ­πήρ­χε η κρί­ση ί­σως θα έ­πρε­πε να την ε­φεύ­ρου­με, προ­κει­μέ­νου να λύ­σου­με τα προ­βλή­μα­τά μας» πρό­σθε­σε ο Πε­ρι­φε­ρειά­ρχης Πε­λο­πον­νή­σου ση­μει­ώ­νον­τας την α­νάγ­κη με­ταρ­ρυθ­μί­σε­ων της χώ­ρας και πρό­σθε­σε ό­τι «η ευ­θύ­νη για τα οι­κο­νο­μι­κά μας προ­βλή­μα­τα εί­ναι δι­κή μας και μό­νοι μας θα τα λύ­σου­με, κι­νη­το­ποι­ών­τας τους πο­λί­τες μας. Δεν υ­πάρ­χουν μεσ­σί­ες στο σύγ­χρο­νο κό­σμο, ελ­πί­δα εί­ναι μό­νο οι ί­διοι οι πο­λί­τες». Α­να­φε­ρό­με­νος στην Ελ­λη­νο­γερ­μα­νι­κή Συ­νέ­λευ­ση, ο κ. Τα­τού­λης ση­μεί­ω­σε ό­τι δεν θα πρέ­πει να έ­χει στό­χο μό­νο το οι­κο­νο­μι­κό α­πο­τέ­λε­σμα, αλ­λά θα πρέ­πει να λει­τουρ­γή­σει ευ­ερ­γε­τι­κά και στη στην παι­δεί­α και στη συ­νεί­δη­ση των πο­λι­τών. Ο Πε­ρι­φε­ρειά­ρχης Πε­λο­πον­νή­σου α­νέ­φε­ρε ε­πί­σης ό­τι η Πε­ρι­φέ­ρεια Πε­λο­πον­νή­σου μέ­σα στα τρί­α τε­λευ­ταί­α χρό­νια κα­τέ­στη η δεύ­τε­ρη ι­σχυ­ρό­τε­ρη ε­ξα­γω­γι­κή Πε­ρι­φέ­ρεια της χώ­ρας και «αυ­τό το ε­πι­τύ­χα­με, χω­ρίς να ζη­τά­με χρή­μα­τα, αν­τί­θε­τα δη­μι­ουρ­γή­σα­με νέ­α χρη­μα­το­δο­τι­κά ερ­γα­λεί­α και για την α­νά­πτυ­ξη της Πε­λο­πον­νή­σου, αλ­λά και για την κοι­νω­νι­κή πο­λι­τι­κή».

About greekmme

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.