ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ειδήσεις

ΣΙΓΟΥΡΑΚΙ Η ΚΑΘΟΔΟΣ ΜΑΡΓΛΕΗ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΜΑΙΟΥ

Εμ­μέ­νει στην θέ­ση του και θα κα­τέ­βει στην ερ­χό­με­νες δη­μο­τι­κές ε­κλο­γές ως υ­πο­ψή­φιος δή­μαρ­χος Κα­λα­μά­τας , ο πρό­ε­δρος του Δι­κη­γο­ρι­κού συλ­λό­γου Κα­λα­μά­τας Κώ­στας Μαρ­γέ­λης. Αυ­τό α­πάν­τη­σε σε ε­ρώ­τη­ση, πως σχο­λιά­ζει τις φή­μες που τον θέ­λουν να κά­νει πί­σω, το­νί­ζον­τας: «Ό­σοι το λέ­νε κά­νουν λά­θος και ε­ξυ­πη­ρε­τούν συμ­φέ­ρον­τα». Ό­σο για το χρό­νο πα­ρου­σί­α­σης, του ο­νό­μα­τος του συν­δυα­σμού του, ο κ. Μαρ­γέ­λης α­να­μέ­νει τις ε­ξε­λί­ξεις .Ε­νώ για το νέ­ο ε­κλο­γι­κό νό­μο που προ­τεί­νε­ται , ση­μεί­ω­σε ό­τι ευ­νο­εί τη θέ­ση του και υ­πο­γράμ­μι­σε: «Ε­κτι­μώ ό­τι εί­ναι έ­να σο­βα­ρό θέ­μα και προς την σω­στή κα­τεύ­θυν­ση και θε­ω­ρώ ό­τι θα α­ξι­ο­λο­γη­θεί θε­τι­κά α­πό την κοι­νω­νί­α και α­πό τα κόμ­μα­τα. Πρέ­πει να δο­θεί η δυ­να­τό­τη­τα στους συμ­πο­λί­τες μας να ε­κλέ­ξουν τους κα­λύ­τε­ρους δη­μάρ­χους και να μην ε­πη­ρε­ά­ζον­ται πλέ­ον α­πό κομ­μα­τι­κές ταυ­τό­τη­τες και ε­ξαρ­τή­σεις. Για να ο­λο­κλη­ρω­θεί αυ­τό θα πρέ­πει να δο­θεί η δυ­να­τό­τη­τα του­λά­χι­στον σε δη­μο­τι­κούς συμ­βού­λους που ε­πι­θυ­μούν να α­σχο­λη­θούν με τα δη­μο­τι­κά πράγ­μα­τα να μπο­ρούν να θέ­σουν υ­πο­ψη­φι­ό­τη­τα στο κα­τά­λο­γο των δη­μο­τι­κών συμ­βού­λων χω­ρίς να εί­ναι κά­τω α­πό την ομ­πρέ­λα κα­νε­νός υ­πο­ψη­φί­ου δη­μάρ­χου.»

About greekmme

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.