ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ειδήσεις

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑ

tatoulis15Ι­κα­νο­ποι­η­μέ­νος ο Τα­τού­λης α­πό την υ­λο­ποί­η­ση έρ­γων στη Μεσ­ση­νί­α
Υ­πε­γρά­φη σή­με­ρα σύμ­βα­ση για την Γέ­φυ­ρα του Νε­ο­χω­ρί­ου πα­ρου­σί­α του Πε­ρι­φε­ρειά­ρχη Πε­λο­πον­νή­σου Πέ­τρο Τα­τού­λη και των εκ­προ­σώ­πων της α­να­δό­χου ε­ται­ρεί­ας. Ση­μαν­τι­κό χα­ρα­κτή­ρι­σε το έρ­γο το ο­ποί­ο θα δι­ευ­κο­λύ­νει την πρό­σβα­ση προς στο Με­λι­γα­λά ο κ. Τα­τού­λης το­νί­ζον­τας ό­τι η α­νά­δο­χος ε­ται­ρεί­α θα πρέ­πει να το πα­ρα­δώ­σει το ε­πό­με­νο 12μηνο.
Ε­πί­σης ου­σι­α­στι­κή πα­ρέμ­βα­ση θα γί­νει στο δρό­μο Κα­λα­μά­τα –Σπάρ­τη, για την αν­τι­με­τώ­πι­ση των κα­το­λι­σθή­σε­ων. Το έρ­γο θα ο­λο­κλη­ρω­θεί σε 6 μή­νες. Στον ί­διο χρο­νι­κό δι­ά­στη­μα α­να­μέ­νε­ται να ο­λο­κλη­ρω­θεί και το έρ­γο αν­τι­με­τώ­πι­σης των κα­το­λι­σθή­σε­ων στο δρό­μο Πο­λια­νή –Θου­ρί­α.
tatoulis17 Ο κ. Τα­τού­λης ση­μεί­ω­σε ό­τι «η Πε­ρι­φέ­ρεια Πε­λο­πον­νή­σου στην δύ­σκο­λη πε­ρί­ο­δο που δι­α­νύ­ει η χώ­ρα έ­χει βρει πό­ρους για να χρη­μα­το­δο­τή­σουν αυ­τά τα ση­μαν­τι­κά έρ­γα τα ο­ποί­α βελ­τι­ώ­νουν την αν­τα­γω­νι­στι­κό­τη­τα της Ελ­λη­νι­κής Οι­κο­νο­μί­ας και βελ­τι­ώ­νουν και την ζω­ή των αν­θρώ­πων και η εκ­με­τάλ­λευ­ση και η χρή­ση του Τα­μεί­ου Μο­λυ­βιά­τη, εί­ναι μια ση­μαν­τι­κή ε­πι­τυ­χί­α για­τί αυ­τή την στιγ­μή στην Μεσ­ση­νί­α έ­χουν εν­τα­χθεί έρ­γα 10 εκ. ευ­ρώ και μέ­χρι το τέ­λος του χρό­νου θα έ­χουν δη­μο­πρα­τη­θεί, προ­κει­μέ­νου να αρ­χί­σει η κα­τα­σκευ­ή τους, με το και­νούρ­γιο χρό­νο.\

tatoulis16Α­πό την άλ­λη πλευ­ρά εί­μα­στε η Πε­ρι­φέ­ρεια που ε­κτε­λού­με έρ­γα δη­μο­σί­ων ε­πεν­δύ­σε­ων, ό­ταν αυ­τή την στιγ­μή οι άλ­λες πε­ρι­φέ­ρει­ες δεν έ­χουν αυ­τό το πλε­ο­νέ­κτη­μα και το προ­νό­μιο.Ή­δη δό­θη­κε εν­το­λή στον Αν­τι­πε­ρι­φε­ρειά­ρχη της Πε­ρι­φε­ρεια­κής ε­νό­τη­τας Μεσ­ση­νί­ας να προ­ε­τοι­μά­σει έρ­γα τα ο­ποί­α θα εν­τα­χθούν σε αυ­τή την χρο­νι­κή πε­ρί­ο­δο ύ­ψου; 10 εκ ευ­ρώ. Εί­ναι μια ε­πι­πλέ­ον δυ­να­τό­τη­τα να δι­εκ­δι­κή­σου­με και να ε­πι­τύ­χου­με και­νούρ­γι­ες πι­στώ­σεις.Αυ­τό εί­ναι ση­μαν­τι­κό γε­γο­νός συν τις υ­πό­λοι­πες πι­στώ­σεις που ε­ξα­σφα­λί­ζου­με με δι­ά­φο­ρες πα­ρεμ­βά­σεις που κά­νου­με στην κεν­τρι­κή κυ­βέρ­νη­ση.»

tatoulis18Ο κ. Τα­τού­λης δεν πα­ρέ­λει­ψε να α­να­φερ­θεί στην δη­μο­πρά­τη­ση της με­λέ­της του δρό­μου
Οί­τυ­λο-Αγ. Νι­κό­λα­ος-Καρ­δα­μύ­λη – Στού­πα- Κα­λα­μά­τα που βρί­σκε­ται σε ε­ξέ­λι­ξη, το­νί­ζον­τας ό­τι πρό­κει­ται για έ­να με­γά­λο α­να­πτυ­ξια­κό έρ­γο. Η χρη­μα­το­δό­τη­ση του έρ­γου έ­χει ε­ξα­σφα­λι­στεί.
Με αυ­τά τα έρ­γα βελ­τι­ώ­νον­ται ση­μεί­ω­σε «οι υ­πο­δο­μές και υ­πάρ­χει έ­να μον­τέ­λο πλέ­ον για την α­νά­πτυ­ξη της Πε­ρι­φέ­ρειας . Η ο­λο­κλή­ρω­ση των έρ­γων της προ­στα­σί­ας των α­κτών που θα φτά­νει μέ­χρι τις κι­τρι­ές θα κα­λυ­φθεί το μέ­τω­πο, που η δι­ά­βρω­ση των α­κτών το εί­χε κα­τα­στή­σει προ­βλη­μα­τι­κό, με α­πε­ρι­ό­ρι­στες συ­νέ­πει­ες στους κα­τοί­κους.

About greekmme

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.