ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ελλάδα

ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΛΥΜΑΤΑ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ

Υ­πε­γρά­φη σή­με­ρα 11-09-2013 α­πό το Δή­μαρ­χο Μεσ­σή­νης και τον εκ­πρό­σω­πο της α­να­δό­χου σύμ­πρα­ξης κ. Μαλ­λι­ώ­κα Βα­σί­λει­ο, η σύμ­βα­ση της με­λέ­της: «Ε­πι­και­ρο­ποί­η­ση /Με­ρι­κή Τρο­πο­ποί­η­ση Με­λέ­της Α­πο­χέ­τευ­σης, Σύν­τα­ξη Τ.Δ. έρ­γου δι­κτύ­ου α­πο­χέ­τευ­σης και α­να­μόρ­φω­ση ΣΑΥ-ΦΑΥ για το έρ­γο: «Α­πο­χέ­τευ­ση α­κα­θάρ­των και Εγ­κα­τά­στα­ση Ε­πε­ξερ­γα­σί­ας Λυ­μά­των Πε­τα­λι­δί­ου Δή­μου Μεσ­σή­νης», προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 30.640,53€. Α­νά­δο­χος εί­ναι η σύμ­πρα­ξη «ΤΣΙΑ­ΡΑΣ ΑΝ­ΤΩ­ΝΙΟΣ ΤΟΥ Ι­Ω­ΑΝ­ΝΗ -Χ. ΜΑ­ΡΑ­ΒΕ­ΑΣ ΚΑΙ ΣΥ­ΝΕΡ­ΓΑ­ΤΕΣ Ε.Ε. και προ­έ­κυ­ψε κα­τό­πιν δι­α­δι­κα­σί­ας α­νοι­κτού δι­α­γω­νι­σμού. Η με­λέ­τη α­φο­ρά υ­πο­έρ­γο της εν­ταγ­μέ­νης στο ΕΠ­ΠΕ­ΡΑ­Α πρά­ξης «Α­ΠΟ­ΧΕ­ΤΕΥ­ΣΗ Α­ΚΑ­ΘΑΡ­ΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓ­ΚΑ­ΤΑ­ΣΤΑ­ΣΗ Ε­ΠΕ­ΞΕΡ­ΓΑ­ΣΙΑΣ ΛΥ­ΜΑ­ΤΩΝ ΠΕ­ΤΑ­ΛΙ­ΔΙΟΥ», με προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό 17.857.881,25 €. Η συ­νο­λι­κή προ­θε­σμί­α για την πε­ραί­ω­ση του αν­τι­κει­μέ­νου της με­λέ­της εί­ναι τρεις μή­νες. Με την ο­λο­κλή­ρω­ση της εν λό­γω με­λέ­της, α­νοί­γει ο δρό­μος για τη δη­μο­πρά­τη­ση του έρ­γου των δι­κτύ­ων α­πο­χέ­τευ­σης, συ­νο­λι­κού προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 13.300.000,00€.

About greekmme

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.