ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ειδήσεις

Νέο Δίκτυο Μηλίτσας – Καρποφόρας –Ριζόμυλο – Δάρα’

Ο Δή­μαρ­χος Μεσ­σή­νης Στά­θης Α­να­στα­σό­που­λος με τον Αν­τι­δή­μαρ­χο Βλα­χο­δη­μη­τρό­που­λο Α­να­στά­σιο, τους Προ­έ­δρους Τ.Κ. Μη­λί­τσας και Τ.Κ. Δά­ρα, και υ­πη­ρε­σια­κούς πα­ρά­γον­τες κα­θώς και με τη πα­ρου­σί­α εκ­προ­σώ­που του ερ­γο­λά­βου ε­νη­με­ρώ­θη­κε για την ερ­γα­σί­α ‘Με­τα­φο­ρά υ­δρο­με­τρη­τών στο Νέ­ο Δί­κτυ­ο Μη­λί­τσας – Καρ­πο­φό­ρας –Ρι­ζό­μυ­λο – Δά­ρα’ συ­νο­λι­κού προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 44.993,40ευρώ με ΦΠΑ. Κα­τά τη διά­ρκεια της συ­νάν­τη­σης συ­ζη­τή­θη­κε με τους Προ­έ­δρους η δι­α­δι­κα­σί­α ε­κτέ­λε­σης των ερ­γα­σι­ών και συ­ζη­τή­θη­καν τα προ­βλή­μα­τα και οι προ­τει­νό­με­νες λύ­σεις για την κα­λύ­τε­ρη και τα­χύ­τε­ρη ε­κτέ­λε­ση της ερ­γα­σί­ας. Ο κ. Δή­μαρ­χος α­νέ­φε­ρε τη σπου­δαι­ό­τη­τα της ερ­γα­σί­ας και ζή­τη­σε α­πό τον εκ­πρό­σω­πο του ερ­γο­λά­βου την εν­τα­τι­κο­ποί­η­ση των ερ­γα­σι­ών και την έγ­και­ρη ο­λο­κλή­ρω­ση τους.

About greekmme

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.