ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ελλάδα

Με εντάσεις η 4ωρη στάση εργασίας των εργαζομένων στο Υπεραστικό ΚΤΕΛ για την απόλυση οδηγού

ktel-kalamatasΈν­τα­ση δη­μι­ουρ­γή­θη­κε κα­τά την 4ωρη στά­ση ερ­γα­σί­ας που πραγ­μα­το­ποί­η­σαν οι ερ­γα­ζό­με­νοι στο Υ­πε­ρα­στι­κό ΚΤΕΛ Μεσ­ση­νί­ας σε έν­δει­ξη δι­α­μαρ­τυ­ρί­ας για την α­πό­λυ­ση ο­δη­γού.Ο Σύν­δε­σμος Προ­σω­πι­κού Α­στι­κών και Υ­πε­ρα­στι­κών Συγ­κοι­νω­νι­ών Μεσ­ση­νί­ας ζη­τά­ει την ά­με­ση α­πό­συρ­ση του ΠΔ 94/2014 το ό­ποι­ο ό­πως ση­μει­ώ­νει ε­ξυ­πη­ρε­τεί μό­νο συγ­κε­κρι­μέ­να ι­δι­ω­τι­κά συμ­φέ­ρον­τα, μά­λι­στα βά­σει αυ­τού του Π.Δ. έ­γι­νε και η α­πό­λυ­ση σε ο­δη­γό στο Υ­πε­ρα­στι­κό ΚΤΕΛ Μεσ­ση­νί­ας.
Εν τω με­τα­ξύ, το σω­μα­τεί­ο των ερ­γα­ζο­μέ­νων συ­νέ­τα­ξε Κα­ταγ­γε­λί­α – Δι­α­μαρ­τυ­ρί­α την ο­ποί­α α­πέ­στει­λε προς τον Πρω­θυ­πουρ­γό Αν. Σα­μα­ρά τους Υ­πουρ­γούς Ερ­γα­σί­ας και Με­τα­φο­ρών και στις κοι­νο­βου­λευ­τι­κές ο­μά­δες των κομ­μά­των της βου­λής με την ο­ποί­α κα­ταγ­γέλ­λουν ό­τι:
«Ε­μείς οι ερ­γα­ζό­με­νοι στο Υ­πε­ρα­στι­κό ΚΤΕλ Ν. Μεσ­ση­νί­ας κα­ταγ­γέλ­λου­με στον Ελ­λη­νι­κό λα­ό τον Υ­πουρ­γό Ερ­γα­σί­ας και τον Υ­φυ­πουρ­γό Με­τα­φο­ρών κ Πα­πα­δό­που­λο για την έκ­δο­ση του ΠΔ 94/2014 το ο­ποί­ο με μί­α και μό­νο δι­ά­τα­ξη δί­νει το δι­καί­ω­μα στους ι­δι­ο­κτή­τες Υ­πε­ρα­στι­κών Λε­ω­φο­ρεί­ων να α­πο­λύ­ουν τους ο­δη­γούς χω­ρίς κα­νέ­ναν πε­ρι­ο­ρι­σμό.
Κ. Υ­πουρ­γέ, κ. Υ­φυ­πουρ­γέ, η πρά­ξη σας αυ­τή ο­δη­γεί στην α­νερ­γί­α χι­λιά­δες ο­δη­γούς που ε­πί χρό­νια με­τα­φέ­ρουν τον Ελ­λη­νι­κό λα­ό α­πο­δε­δειγ­μέ­να με α­σφά­λεια.
Με το « ΔΩ­ΡΟ» που κά­νε­τε στους λε­ω­φο­ρει­ού­χους γνω­ρί­ζε­ται ό­τι κα­τα­στρέ­φε­ται την ο­δι­κή α­σφά­λεια στις ε­πι­βα­τι­κές με­τα­φο­ρές σε ό­λη την χώ­ρα?
Για­τί οι νε­ώ­τε­ροι που θα α­να­λά­βουν θα εί­ναι ά­πει­ροι χω­ρίς ω­ρά­ρια και α­νά­παυ­ση . Εκ μέ­ρους των ερ­γα­ζο­μέ­νων ο­δη­γών « σας ευ­χα­ρι­στού­με» για το κυ­βερ­νη­τι­κό σας έρ­γο.
Ζη­τά­με την ά­με­ση α­πό­συρ­ση του ΠΔ 94/2014 το ο­ποί­ο ε­ξυ­πη­ρε­τεί μό­νο συγ­κε­κρι­μέ­να ι­δι­ω­τι­κά συμ­φέ­ρον­τα.»
Στην συγ­κέν­τρω­ση των ερ­γα­ζο­μέ­νων πα­ρα­βρέ­θη­καν ο πρό­ε­δρος της Ο­μο­σπον­δί­ας των ερ­γα­ζο­μέ­νων στα Μέ­σα Με­τα­φο­ράς Ελ­λα­δος, ο πρό­ε­δρος του ερ­γα­τι­κού κέν­τρου Αρ­κα­δί­ας, ο Γε­νι­κός Γραμ­μα­τέ­ας του ερ­γα­τι­κού κέν­τρου Κα­λα­μά­τας Πα­να­γι­ώ­της Στέ­φα­νος και  ο Αν­τι­πρό­ε­δρος του ερ­γα­τι­κού κέν­τρου και μέ­λος του ΠΑ­ΜΕ Πα­να­γι­ώ­της Κου­φα­λά­κος.
Α­πό την πλευ­ρά του ο πρό­ε­δρος του Υ­πε­ρα­στι­κού ΚΤΕΛ υ­πο­γραμ­μί­ζει ό­τι η α­πό­λυ­ση του ο­δη­γού δεν έ­γι­νε α­πό την Δι­οί­κη­ση του ΚΤΕΛ αλ­λά α­πό ι­δι­ο­κτή­τη λε­ω­φο­ρεί­ου.

About greekmme

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.