ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ειδήσεις

“Πυρά” Γ. Τσώνη σε Στ. Αναστασόπουλο για τη φιέστα της ορκωμοσίας στο Δήμο Μεσσήνης

tsonis parousiasi10Ο ε­πι­κε­φα­λής της «Α­δέ­σμευ­της Κί­νη­σης Πο­λι­τών Δή­μου Μεσ­σή­νης» Γι­ώρ­γος Τσώ­νης, σχε­τι­κά με τη φι­έ­στα της ορ­κω­μο­σί­ας των με­λών του Δη­μο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου Μεσ­σή­νης, και τα πε­ρί ε­νό­τη­τας, προ­έ­βη στην α­κό­λου­θη δή­λω­ση:«Με έκ­πλη­ξη πλη­ρο­φο­ρη­θή­κα­με τις με­γα­λό­στο­μες δι­α­κη­ρύ­ξεις του κ. Α­να­στα­σό­που­λου, πε­ρί ε­νό­τη­τας και συ­νερ­γα­σί­ας, κα­τά την τε­λε­τή της ορ­κω­μο­σί­ας του (προ­σω­ρι­νού μέ­χρι την έκ­δο­ση της α­πό­φα­σης του Δι­κα­στη­ρί­ου) Δη­μο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου Μεσ­σή­νης. Ε­κτός, και αν ό­ταν ο κ. Α­να­στα­σό­που­λος α­να­φέ­ρε­ται σε ε­νό­τη­τα, εν­νο­εί -με τη στε­νή έν­νοι­α- α­πλά και μό­νο τη «συ­νερ­γα­σί­α με τους προ­έ­δρους και τα συμ­βού­λια των το­πι­κών μας κοι­νο­τή­των αλ­λά και της δη­μο­τι­κής κοι­νό­τη­τας, α­νε­ξαρ­τή­τως πα­ρα­τά­ξε­ων», ό­πως α­νέ­φε­ρε σε α­πο­στρο­φή της ο­μι­λί­ας του, και ό­χι εν γέ­νει με τις μει­ο­ψη­φί­ες.
Ε­κεί­νο πάν­τως που α­πέ­δει­ξε ο κ. Α­να­στα­σό­που­λος με τη στά­ση του α­πό την πρώ­τη στιγ­μή, εί­ναι ό­τι τα πε­ρί ε­νό­τη­τας α­πο­τε­λούν για τον ί­διο κε­νά λό­για. Και για να γί­νου­με σα­φείς: Πα­ρ’ ό­τι εί­ναι γνω­στό ό­τι α­ριθ­μη­τι­κά, με α­πλές πρά­ξεις α­ριθ­μη­τι­κής, ο συν­δυα­σμός μας προ­η­γεί­ται ε­νός ψη­φο­δελ­τί­ου του αν­τί­στοι­χου του κ. Α­να­στα­σό­που­λου και πα­ρ’ ό­τι εκ­κρε­μεί η α­πό­φα­ση στο Δι­κα­στή­ριο, με την ο­ποί­α θα κα­θο­ρι­στεί η Δη­μο­τι­κή Αρ­χή Μεσ­σή­νης, ο κ. Α­να­στα­σό­που­λος κα­θό­ρι­σε μό­νος του -χω­ρίς α­πο­λύ­τως κα­μί­α δι­κή μας συμ­με­το­χή- τα της τε­λε­τής της ορ­κω­μο­σί­ας, τα ο­ποί­α πλη­ρο­φο­ρή­θη­καν εκ­πρό­σω­ποι του συν­δυα­σμού μας, μό­νο ό­ταν του ζη­τή­θη­κε.
Και πέ­ραν αυ­τού, α­φού αρ­χι­κά αν­τα­πο­κρί­θη­κε στο αί­τη­μά μας να α­νοί­ξει το βι­βλί­ο υ­πο­γρα­φών των νέ­ων συμ­βού­λων α­μέ­σως με­τά την ορ­κω­μο­σί­α και ό­χι στο τέ­λος της τε­λε­τής, με­τά το α­ναί­ρε­σε, ε­πει­δή εί­χα­με την “α­πε­ρί­σκε­πτη” τι­μι­ό­τη­τα να γνω­στο­ποι­ή­σα­με εγ­καί­ρως, μέ­σω των ΜΜΕ, ό­τι θα α­πο­χω­ρού­σα­με και δεν θα συμ­με­τεί­χα­με στη φι­έ­στα «πε­ρι­ο­ρι­ζό­με­νοι στα α­πο­λύ­τως α­ναγ­καί­α και προ­βλε­πό­με­να α­πό το νό­μο, στα της ορ­κω­μο­σί­ας, ώ­στε να μη δη­μι­ουρ­γη­θεί ο­ποι­ο­δή­πο­τε πρό­βλη­μα εύ­ρυθ­μης λει­τουρ­γί­ας στο Δή­μο, έ­ως την έκ­δο­ση της δι­κα­στι­κής α­πό­φα­σης», ό­πως α­να­φέ­ρα­με στη συγ­κε­κρι­μέ­νη α­να­κοί­νω­σή μας.
Η φι­έ­στα της ορ­κω­μο­σί­ας μά­λι­στα έ­φτα­σε σε τέ­τοι­ο ση­μεί­ο πα­ρα­θε­σμι­κό, που με ευ­θύ­νη του κ. Α­να­στα­σό­που­λου -για τους λό­γους που ε­κεί­νος γνω­ρί­ζει και ε­μείς αν­τι­λαμ­βα­νό­μα­στε- έ­δω­σε το λό­γο για χαι­ρε­τι­σμό στη νέ­α αν­τι­πε­ρι­φε­ρειά­ρχη Μεσ­ση­νί­ας κα Ε­λέ­νη Α­λει­φέ­ρη (την ο­ποί­α τι­μού­με και υ­πο­λη­πτό­μα­στε) και ό­χι στον ε­πί­σης πα­ρι­στά­με­νο κ. Γιά­ννη Αρ­γυ­ρά­κη, νό­μι­μο αν­τι­πε­ρι­φε­ρειά­ρχη μέ­χρι και τις 31 Αυ­γού­στου 2014, μέ­χρι και την Κυ­ρια­κή δη­λα­δή.
Και μί­α ε­ρώ­τη­ση: Α­φού ο κ. Α­να­στα­σό­που­λος δή­λω­σε στους εκ­πρό­σω­πους του συν­δυα­σμού μας, που τον συ­νάν­τη­σαν την προ­η­γού­με­νη Πα­ρα­σκευ­ή, ό­τι η δι­α­δι­κα­σί­α της ορ­κω­μο­σί­ας θα α­κο­λου­θή­σει το τε­λε­τουρ­γι­κό και των άλ­λων δή­μων, για­τί δεν δό­θη­κε, ό­πως στις άλ­λες πε­ρι­πτώ­σεις, ο λό­γος στον βου­λευ­τή κ. Δημ. Σαμ­πα­ζι­ώ­τη, ο ο­ποί­ος μά­λι­στα εί­ναι και ε­πι­κε­φα­λής μει­ο­ψη­φί­ας στο Δ. Σ. Μεσ­σή­νης; Δεν τον εν­δι­έ­φε­ρε να α­κού­σει τι θα πει, ή για να φι­μώ­σει και ε­μάς;
Να λοι­πόν πώς βλέ­πει την ε­νό­τη­τα ο κ. Α­να­στα­σό­που­λος, ό­ταν μά­λι­στα ορ­κί­ζε­ται (έ­στω και προ­σω­ρι­νά) για δή­μαρ­χος, μη έ­χον­τας τη νό­μι­μη πλει­ο­ψη­φί­α στο Δη­μο­τι­κό Συμ­βού­λιο, σύμ­φω­να με το α­πο­τέ­λε­σμα των ε­κλο­γών.

About greekmme

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.