ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ειδήσεις

O Aλέξης Τσίπρας παρουσίασε τις πέντε «εγγυήσεις της κυβέρνησης της Αριστεράς»

seb tsiprasΤην στρα­τη­γι­κή του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ για την έ­ξο­δο α­πό την κρί­ση πα­ρου­σί­α­σε ο πρό­ε­δρος του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ Α­λέ­ξης Τσί­πρας στο προ­ε­δρεί­ο του ΣΕΒ κα­τά τη συ­νάν­τη­σή τους ε­νό­ψει της Δι­ε­θνούς Εκ­θε­σης Θεσ­σα­λο­νί­κης.
Ο κ. Τσί­πρας μί­λη­σε α­νοι­χτά για την α­νάγ­κη δι­α­μόρ­φω­σης μιας νέ­ας ευ­ρεί­ας κοι­νω­νι­κής πλει­ο­ψη­φί­ας και πα­ρου­σί­α­σε τις πέν­τε εγ­γυ­ή­σεις της Α­ρι­στε­ράς:
  • ε­πα­να­φο­ρά του κα­τώ­τα­του μι­σθού στα 751 ευ­ρώ,
  • αύ­ξη­ση της κα­τώ­τα­της σύν­τα­ξης και του ε­πι­δό­μα­τος α­νερ­γί­ας,
  • ε­πα­να­φο­ρά των συλ­λο­γι­κών συμ­βά­σε­ων και κα­τάρ­γη­ση των αν­τερ­γα­τι­κών νό­μων,
  • κα­τάρ­γη­ση των α­πο­λύ­σε­ων και της δι­α­θε­σι­μό­τη­τας στο Δη­μό­σιο
  • α­πο­κα­τά­στα­ση των α­πο­λυ­μέ­νων
Ο κ. Τσί­πρας υ­πο­γράμ­μι­σε, ε­πί­σης, ό­τι για την τό­νω­ση της ε­σω­τε­ρι­κής ζή­τη­σης, την α­νά­καμ­ψη και την α­νά­πτυ­ξη της οι­κο­νο­μί­ας εί­ναι ση­μαν­τι­κός ο ρό­λος τό­σο του δη­μό­σιου το­μέ­α, ό­σο και του ι­δι­ω­τι­κού, με σε­βα­σμό στην ερ­γα­σια­κή και πε­ρι­βαλ­λον­τι­κή νο­μο­θε­σί­α, και του το­μέ­α της κοι­νω­νι­κής οι­κο­νο­μί­ας.
Πα­ράλ­λη­λα, ο πρό­ε­δρος του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ ε­πε­σή­μα­νε ό­τι η ελ­λη­νι­κή οι­κο­νο­μί­α βρί­σκε­ται σε ε­ξαι­ρε­τι­κά κρί­σι­μη καμ­πή, δι­ό­τι η τε­τρα­ε­τής ε­φαρ­μο­γή των Μνη­μο­νί­ων ε­πέ­φε­ρε την κα­τα­στρο­φή στην κοι­νω­νί­α και την κα­τα­στο­λή στην πραγ­μα­τι­κή οι­κο­νο­μί­α.
Δεν υ­πάρ­χει α­νά­πτυ­ξη με τό­σο δη­μό­σιο χρέ­ος
Τό­νι­σε πως εί­ναι α­δύ­να­το να υ­πάρ­ξει α­νά­πτυ­ξη ό­ταν το δη­μό­σιο χρέ­ος της χώ­ρας κι­νεί­ται στο 175% του Α­ΕΠ, 10 δισ. ευ­ρώ το χρό­νο δι­α­τί­θεν­ται για την α­πο­πλη­ρω­μή τό­κων, ε­νώ δι­α­τη­ρεί­ται η μνη­μο­νια­κή υ­πο­χρέ­ω­ση για ε­τή­σια πρω­το­γε­νή πλε­ο­νά­σμα­τα της τά­ξης του 4,5% του Α­ΕΠ.
Θέ­ση του κόμ­μα­τος της α­ξι­ω­μα­τι­κής αν­τι­πο­λί­τευ­σης εί­ναι ό­τι η ο­ρι­στι­κή και βι­ώ­σι­μη έ­ξο­δος α­πό την κρί­ση, η α­νά­καμ­ψη, η πα­ρα­γω­γι­κή α­να­συγ­κρό­τη­ση και α­νά­πτυ­ξη της οι­κο­νο­μί­ας προ­ϋ­πο­θέ­τουν την ευ­ρύ­τε­ρη δυ­να­τή κοι­νω­νι­κή συ­ναί­νε­ση στη στρα­τη­γι­κή ι­σχυ­ρής και ου­σι­α­στι­κής δι­α­πραγ­μά­τευ­σης μιας κυ­βέρ­νη­σης με νω­πή λα­ϊ­κή εν­το­λή και ι­σχυ­ρή πλει­ο­ψη­φί­α – της κυ­βέρ­νη­σης του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ.
Στό­χος της δι­α­πραγ­μά­τευ­σης, ση­μεί­ω­σε ο κ. Τσί­πρας, εί­ναι η δι­α­γρα­φή με­γά­λου μέ­ρους του δη­μό­σιου χρέ­ους της χώ­ρας, πε­ρί­ο­δος χά­ρι­τος (m­o­r­a­t­o­r­i­um) στην ε­ξυ­πη­ρέ­τη­σή του και ρή­τρα α­νά­πτυ­ξης στην α­πο­πλη­ρω­μή του υ­πό­λοι­που μέ­ρους του.
Α­πό την πλευ­ρά της δι­οί­κη­σης του ΣΕΒ το­νί­στη­κε προς τον κ.Τσί­πρα η α­νάγ­κη δι­α­μόρ­φω­σης ε­νός Ε­θνι­κού Σχε­δί­ου Α­νά­πτυ­ξης, ευ­ρύ­τα­της α­πο­δο­χής με πέν­τε ά­ξο­νες.
Ό­πως α­νέ­φε­ρε ο πρό­ε­δρος του Συν­δέ­σμου, Θό­δω­ρος Φέσ­σας, το σχέ­διο αυ­τό εί­ναι κε­φα­λαι­ώ­δους ση­μα­σί­ας για το πα­ρόν και το μέλ­λον της οι­κο­νο­μί­ας, πρέ­πει να εί­ναι ευ­ρύ­τα­της α­πο­δο­χής και ο ΣΕΒ προ­τεί­νει να πε­ρι­λαμ­βά­νει 5 βα­σι­κούς πυ­λώ­νες: τη χρη­μα­το­δό­τη­ση της οι­κο­νο­μί­ας σε συ­νάρ­τη­ση με τη δι­α­χεί­ρι­ση των «κόκ­κι­νων» δα­νεί­ων, τη φο­ρο­λο­γι­κή πο­λι­τι­κή, τη βι­ο­μη­χα­νι­κή πο­λι­τι­κή, την ε­νί­σχυ­ση της α­πα­σχό­λη­σης μέ­σα α­πό έ­να νέ­ο κοι­νω­νι­κό δι­ά­λο­γο και την ε­νερ­γεια­κή πο­λι­τι­κή.
Στη συ­νάν­τη­ση α­πό πλευ­ράς ΣΕΒ συμ­με­τεί­χαν, ε­πί­σης, ο ε­κτε­λε­στι­κός αν­τι­πρό­ε­δρος Χά­ρης Κυ­ρια­ζής, οι αν­τι­πρό­ε­δροι του ΔΣ Σά­κης Καλ­λι­τσάν­τσης, Νί­κος Κα­ρα­μού­ζης, Ευ­άγ­γε­λος Μυ­τι­λη­ναί­ος, ο γε­νι­κός γραμ­μα­τέ­ας του ΔΣ Ευ­θύ­μιος Ο. Βι­δά­λης και ο γε­νι­κός δι­ευ­θυν­τής του ΣΕΒ Ά­κης Σκέρ­τσος

About greekmme

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.