ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ειδήσιες

Έντονο το πρόβλημα φύλαξης του Γ.Ν. Καλαμάτας καταγγέλλει το Σωματείο των εργαζομένων

nosokomio«Ό­πως έ­χου­με α­να­δεί­ξει και σε πα­λαι­ό­τε­ρες α­να­κοι­νώ­σεις μας στο Νο­σο­κο­μεί­ο δεν υ­πάρ­χει ού­τε η στοι­χει­ώ­δης φύ­λα­ξη λό­γω ελ­λεί­ψε­ως προ­σω­πι­κού της συγ­κε­κρι­μέ­νης κα­τη­γο­ρί­ας. Οι ε­να­πο­μεί­ναν­τες υ­πάλ­λη­λοι δεν ε­παρ­κούν για να κα­ταρ­τι­στεί πρό­γραμ­μα ού­τε στη στοι­χει­ώ­δη φύ­λα­ξη των δυ­ο ει­σό­δων του Νο­σο­κο­μεί­ου. Πα­ράλ­λη­λα τον Α­πρί­λιο η συγ­κυ­βέρ­νη­ση ΝΔ-ΠΑ­ΣΟΚ, προ­χώ­ρη­σε στην κα­τάρ­γη­ση του κλά­δου Υ.Ε. νυ­χτο­φυ­λά­κων ο­ξύ­νον­τας α­κό­μα πε­ρισ­σό­τε­ρο το πρό­βλη­μα με σκο­πό να εκ­χω­ρή­σει κι αυ­τόν τον το­μέ­α ερ­γα­ζο­μέ­νων στις ι­δι­ω­τι­κές ε­ται­ρεί­ες φύ­λα­ξης.» Το­νί­ζει σε α­να­κοί­νω­σή του το Σω­μα­τεί­ο των ερ­γα­ζο­μέ­νων του Γ.Ν. Κα­λα­μά­τας για την έλ­λει­ψη φύ­λα­ξης που πα­ρα­τη­ρεί­τε στο Νο­σο­κο­μεί­ο της Μεσ­ση­νια­κής Πρω­τεύ­ου­σας. Μά­λι­στα πλη­θαί­νουν τα πε­ρι­στα­τι­κά κλο­πών και έ­χουν γί­νει κα­θη­με­ρι­νό φαι­νό­με­νο.
Α­κο­λου­θεί η πλή­ρης α­να­κοί­νω­ση του Σω­μα­τεί­ου ερ­γα­ζο­μέ­νων του Γ.Ν. Κα­λα­μά­τας:      «Το τε­λευ­ταί­ο δι­ά­στη­μα έ­χουν γί­νει ι­δι­αί­τε­ρα έν­το­να τα προ­βλή­μα­τα που α­φο­ρούν τη φύ­λα­ξη στο Γ.Ν. Κα­λα­μά­τας. Ό­πως έ­χου­με α­να­δεί­ξει και σε πα­λαι­ό­τε­ρες α­να­κοι­νώ­σεις μας στο Νο­σο­κο­μεί­ο δεν υ­πάρ­χει ού­τε η στοι­χει­ώ­δης φύ­λα­ξη λό­γω ελ­λεί­ψε­ως προ­σω­πι­κού της συγ­κε­κρι­μέ­νης κα­τη­γο­ρί­ας. Οι ε­να­πο­μεί­ναν­τες υ­πάλ­λη­λοι δεν ε­παρ­κούν για να κα­ταρ­τι­στεί πρό­γραμ­μα ού­τε στη στοι­χει­ώ­δη φύ­λα­ξη των δυ­ο ει­σό­δων του Νο­σο­κο­μεί­ου. Πα­ράλ­λη­λα τον Α­πρί­λιο η συγ­κυ­βέρ­νη­ση ΝΔ-ΠΑ­ΣΟΚ, προ­χώ­ρη­σε στην κα­τάρ­γη­ση του κλά­δου Υ.Ε. νυ­χτο­φυ­λά­κων ο­ξύ­νον­τας α­κό­μα πε­ρισ­σό­τε­ρο το πρό­βλη­μα με σκο­πό να εκ­χω­ρή­σει κι αυ­τόν τον το­μέ­α ερ­γα­ζο­μέ­νων στις ι­δι­ω­τι­κές ε­ται­ρεί­ες φύ­λα­ξης.
Τα α­πο­τε­λέ­σμα­τα αυ­τής της πο­λι­τι­κής εί­ναι ι­δι­αί­τε­ρα έν­το­να στο Νο­σο­κο­μεί­ο. Τις τε­λευ­ταί­ες μέ­ρες πλη­θαί­νουν τα κρού­σμα­τα κλο­πών και κα­τα­στρο­φών στα αυ­το­κί­νη­τα α­σθε­νών, συ­νο­δών και προ­σω­πι­κού στο χώ­ρο στάθ­μευ­σης του Νο­σο­κο­μεί­ου αλ­λά και σε α­σθε­νο­φό­ρα του Νο­σο­κο­μεί­ου με σκο­πό την κλο­πή ε­ξο­πλι­σμού, εί­ναι γνω­στά τα πε­ρι­στα­τι­κά με κλο­πές μέ­σα στο χώ­ρο του ι­δρύ­μα­τος εί­τε ε­ξο­πλι­σμού, εί­τε προ­σω­πι­κών αν­τι­κει­μέ­νων α­σθε­νών και προ­σω­πι­κού. Πριν λί­γες η­μέ­ρες ά­γνω­στοι ει­σήλ­θαν στο χώ­ρο ε­φη­με­ρί­ας των ια­τρών της Παι­δι­α­τρι­κής Κλι­νι­κής κι α­φαί­ρε­σαν τα προ­σω­πι­κά αν­τι­κεί­με­να των ια­τρών. Μό­λις ε­χθές ια­τροί και Νο­ση­λευ­τές στο Τμή­μα Ε­πει­γόν­των Πε­ρι­στα­τι­κών δέ­χτη­καν ε­πί­θε­ση α­πό το­ξι­κο­μα­νή που πε­ρι­φε­ρό­ταν στο Νο­σο­κο­μεί­ο την ώ­ρα που στο τμή­μα αν­τι­με­τω­πι­ζό­ταν ο­ξύ­τα­το πε­ρι­στα­τι­κό με συμ­πο­λί­τη μας που δι­έ­τρε­χε σο­βα­ρό κίν­δυ­νο, τέ­τοι­α γε­γο­νό­τα έ­χουν στοι­χί­σει στο πα­ρελ­θόν με τραυ­μα­τι­σμούς του προ­σω­πι­κού (πριν λί­γα χρό­νια συ­νά­δελ­φος πα­ρα­λί­γο να τυ­φλω­θεί α­πό ε­πί­θε­ση που δέ­χτη­κε) αλ­λά μπο­ρεί και στο μέλ­λον να θέ­σουν και σε κίν­δυ­νο τη ζω­ή των α­σθε­νών κα­θώς οι ια­τροί και το προ­σω­πι­κό πα­ρεμ­πο­δί­ζον­ται στο έρ­γο τους.
Ει­δι­κά στον χώ­ρο των Τ.Ε.Π, εί­ναι κα­θη­με­ρι­νή αυ­τή η κα­τά­στα­ση, με τους ια­τρούς και το προ­σω­πι­κό απ τη μια να δί­νουν μά­χη για την φρον­τί­δα των συ­ναν­θρώ­πων μας που έ­χουν α­νάγ­κη πε­ρί­θαλ­ψης κι απ την άλ­λην να πα­λεύ­ουν για να προ­α­σπί­σουν την α­σφά­λεια των ί­δι­ων αλ­λά και την α­ξι­ο­πρέ­πεια των α­σθε­νών, κα­θώς στο χώ­ρο ει­σέρ­χον­ται α­νε­ξέ­λεγ­κτα οι πάν­τες.
Η ί­δια κα­τά­στα­ση ε­πι­κρα­τεί σ ό­λο το νο­σο­κο­μεί­ο με το προ­σω­πι­κό ει­δι­κά τις νυ­κτε­ρι­νές ώ­ρες πραγ­μα­τι­κά να κλει­δώ­νε­ται στις κλι­νι­κές και στα ερ­γα­στή­ρια για να προ­στα­τευ­τεί. Βε­βαί­ως δε γί­νε­ται λό­γος για τή­ρη­ση του ε­πι­σκε­πτη­ρί­ου κα­θώς δεν υ­πάρ­χει προ­σω­πι­κό για να το ε­λέγ­ξει με τα α­πο­τε­λέ­σμα­τα που κά­τι τέ­τοι­ο μπο­ρεί να χει στην α­νά­παυ­ση των α­σθε­νών.
Για ό­λα τα πα­ρα­πά­νω εί­ναι ε­νή­με­ρη και φέ­ρει ευ­θύ­νες κι η ση­με­ρι­νή δι­οί­κη­ση του Νο­σο­κο­μεί­ου κα­θώς εί­ναι έ­να πρό­βλη­μα που δη­μι­ουρ­γή­θη­κε ε­πί των η­με­ρών της, σ ό­λες τις συ­ναν­τή­σεις με τη Δι­οί­κη­ση το Σω­μα­τεί­ο μας έ­χει το­νί­σει το πρό­βλη­μα, με τη ση­με­ρι­νή μας α­να­κοί­νω­ση πε­ρι­μέ­νου­με την ά­με­ση ε­πί­λυ­ση του πριν γί­νου­με μάρ­τυ­ρες πιο ο­δυ­νη­ρών κα­τα­στά­σε­ων

About greekmme

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.