ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ειδήσεις

ΕΛΣΤΑΤ: Ούτε ένας εργαζόμενος σε κάθε σπίτι

anergiaΜει­ο­ψη­φί­α εί­ναι οι α­πα­σχο­λού­με­νοι σύμ­φω­να με τα στοι­χεί­α της ΕΛ­ΣΤΑΤ με βά­ση την α­πο­γρα­φή του πλη­θυ­σμού. Τα ελ­λη­νι­κά νοι­κο­κυ­ριά κα­λούν­ται να ε­πι­βι­ώ­σουν με λι­γό­τε­ρο α­πό έ­να… ερ­γα­ζό­με­νο.Σύμ­φω­να με την ΕΛ­ΣΤΑΤ μό­λις 0,9 εί­ναι ο μέ­σος ό­ρος ερ­γα­ζό­με­νων α­νά νοι­κο­κυ­ριό. Και αυ­τά το 2011 ό­ταν η κρί­ση βρί­σκον­ταν στο μέ­σο της και η α­νερ­γί­α δεν εί­χε σκαρ­φα­λώ­σει στα ση­με­ρι­νά ε­πί­πε­δα (τον Δε­κέμ­βριο του 2011 βρι­σκό­ταν στο 21%­).
Ο Οι­κο­νο­μι­κά Ε­νερ­γός Πλη­θυ­σμός της χώ­ρας εί­ναι μει­ο­ψη­φί­α ό­πως προ­κύ­πτει α­πό την «α­πο­γρα­φή πλη­θυ­σμού-κα­τοι­κι­ών έ­τους 2011. Α­νήλ­θε σε 4.586.636 ά­το­μα (42,4% του συ­νό­λου του Μό­νι­μου Πλη­θυ­σμού) ε­νώ ο Οι­κο­νο­μι­κά μη Ε­νερ­γός Πλη­θυ­σμός αν­τι­στοι­χού­σε σε 6.229.650 ά­το­μα (57,6% του συ­νό­λου του Μό­νι­μου Πλη­θυ­σμού).
Α­: τους Οι­κο­νο­μι­κά ε­νερ­γούς πε­ρι­λαμ­βά­νον­ται οι συν­τα­ξι­ού­χοι, ει­σο­δη­μα­τί­ες, μα­θη­τές, και ό­σοι δη­λώ­νουν ως α­πα­σχό­λη­ση τα οι­κια­κά.Βέ­βαι­α α­πό τους «οι­κο­νο­μι­κά ε­νερ­γούς» οι 859 χι­λιά­δες δή­λω­ναν ά­νερ­γοι (σή­με­ρα ξε­περ­νούν το 1,3 ε­κα­τομ­μύ­ρια) πε­ρι­ο­ρί­ζον­τας σε μό­λις 3,7 ε­κατ. τους α­πα­σχο­λού­με­νους, με βά­ση πάν­τα τα στοι­χεί­α του 2011.
Α­πό την άλ­λη πλευ­ρά, το 10,5% (391.398 ά­το­μα) του συ­νό­λου των α­πα­σχο­λου­μέ­νων έ­χει ξέ­νη υ­πη­κο­ό­τη­τα (συμ­πε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων και α­τό­μων με α­δι­ευ­κρί­νι­στη ή χω­ρίς υ­πη­κο­ό­τη­τα).Α­πό τα ί­δια στοι­χεί­α, προ­κύ­πτει ε­πί­σης ό­τι το με­γα­λύ­τε­ρο πο­σο­στό των α­πα­σχο­λου­μέ­νων με ελ­λη­νι­κή υ­πη­κο­ό­τη­τα, 18,2%, ερ­γά­ζε­ται στον κλά­δο «Χον­δρι­κό και Λι­α­νι­κό Εμ­πό­ριο-Ε­πι­σκευ­ή μη­χα­νο­κί­νη­των ο­χη­μά­των και μο­το­σι­κλε­τών» α­κο­λου­θού­με­νο α­πό πο­σο­στό 10,7% που εί­ναι δη­μό­σιοι υ­πάλ­λη­λοι «Δη­μό­σια Δι­οί­κη­ση και Ά­μυ­να-Υ­πο­χρε­ω­τι­κή κοι­νω­νι­κή α­σφά­λι­ση».
Αν­τί­θε­τα, το με­γα­λύ­τε­ρο πο­σο­στό, 18,8%, των α­πα­σχο­λου­μέ­νων με ξέ­νη υ­πη­κο­ό­τη­τα ερ­γά­ζε­ται στις «Κα­τα­σκευ­ές» α­κο­λου­θού­με­νο α­πό πο­σο­στό 18,2% που κι­νεί­ται στον κλά­δο που η ΕΛ­ΣΤΑΤ πε­ρι­γρά­φει ως «Γε­ωρ­γί­α, Δα­σο­κο­μί­α και Α­λι­εί­α».

About greekmme

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.