ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ελλάδα

Ανέλαβε και επίσημα η Ελένη Αλειφέρη την Π.Ε. Μεσσηνίας

paradosi nomarxiasΠραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε σή­με­ρα η τε­λε­τή πα­ρά­δο­σης – πα­ρα­λα­βής στην Πε­ρι­φε­ρεια­κή Ε­νό­τη­τα Μεσ­ση­νί­ας, πα­ρου­σί­α του Πε­ρι­φε­ρειά­ρχη Πέ­τρου Τα­τού­λη. Η Ε­λέ­νη Α­λει­φέ­ρη πα­ρέ­λα­βε α­πό τον Γιά­ννη Αρ­γυ­ρά­κη, ο ο­ποί­ος έ­κα­νε έ­ναν α­πο­λο­γι­σμό των ό­σων έ­γι­ναν κα­τά την πεν­τά­μη­νη θη­τεί­α του, ε­νώ η κα. Α­λει­φέ­ρη τό­νι­σε ό­τι στό­χος της εί­ναι η συ­νερ­γα­σί­α και η κοι­νή προ­σπά­θεια ό­λων για το κα­λό της πε­ρι­ο­χής.
paradosi nomarxias1paradosi nomarxias2

About greekmme

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.