ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ειδήσεις

Θ. Παπαθεοδώρου: “Εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας από την παρούσα Βουλή”

papatheothorou1Πα­ρέμ­βα­ση του πρώ­ην υ­φυ­πουρ­γού Παι­δεί­ας στην ΚΕ της ΔΗ­ΜΑΡ
Ξε­κά­θα­ρα και χω­ρίς πε­ρι­στρο­φές, το­πο­θε­τή­θη­κε ο πρώ­ην υ­φυ­πουρ­γός Παι­δεί­ας Θ. Πα­πα­θε­ο­δώ­ρου στην Κεν­τρι­κή Ε­πι­τρο­πή της ΔΗ­ΜΑΡ για την προ­ε­δρο­λο­γί­α, αν­τι­κρού­ον­τας ε­πι­χει­ρή­μα­τα αυ­τών που θέ­λουν τη ΔΗ­ΜΑΡ να προ­κα­λεί ε­κλο­γές μη ψη­φί­ζον­τας Πρό­ε­δρο. “Η πα­ρού­σα Βου­λή έ­χει τη δυ­να­τό­τη­τα και πρέ­πει να ε­κλέ­ξει Πρό­ε­δρο της Δη­μο­κρα­τί­ας και η ΔΗ­ΜΑΡ μπο­ρεί να θέ­σει στον κα­τάλ­λη­λο χρό­νο τις πο­λι­τι­κές προ­ϋ­πο­θέ­σεις για αυ­τή τη δι­α­δι­κα­σί­α” τό­νι­σε. Ρώ­τη­σε δε την κεν­τρι­κή Ε­πι­τρο­πή τι θα γι­νό­ταν αν το κόμ­μα δεν έ­κα­νε κα­τι τέ­τοι­ο για να δώ­σει ο ί­διος την α­πάν­τη­ση: ό­τι “σε κά­θε άλ­λη πε­ρί­πτω­ση η ΔΗ­ΜΑΡ θα ο­δη­γού­σε τη χώ­ρα σε δι­πλές ε­κλο­γές και θα χρη­σι­μο­ποι­ού­σε το θε­σμό του Προ­έ­δρου της Δη­μο­κρα­τί­ας για πο­λι­τι­κά παι­γνί­δια πράγ­μα που ό­χι μό­νο δεν θα κά­νει, αλ­λά το έ­χει α­πορ­ρί­ψει και ο κό­σμος που δεν θέ­λει τώ­ρα ε­κλο­γές”. Το μή­νυ­μα ή­ταν σα­φές α­πό κά­ποι­ον που στη­ρί­ζει α­πο την αρ­χή την ά­πο­ψη ό­τι δεν χρει­ά­ζον­ται ε­κλο­γές τώ­ρα, ο Φώ­της ως Πρό­ε­δρος μπο­ρεί συμ­βο­λί­σει τη συ­ναί­νε­ση και τη δι­εύ­ρυν­ση στην προ­ε­δρι­κή πλει­ο­ψη­φί­α και ό­τι η ΔΗ­ΜΑΡ πρέ­πει να πρω­τα­γω­νι­στή­σει στην α­να­συγ­κρό­τη­ση της Κεν­τρο­α­ρι­στε­ράς με το ΠΑ­ΣΟΚ και το Κόμ­μα του Α. Λο­βέρ­δου. Εί­ναι γνω­στό ό­τι ο Πα­πα­θε­ο­δώ­ρου α­πό και­ρό προ­τεί­νει “Κυ­βερ­νη­τι­κή” στρο­φή της ΔΗ­ΜΑΡ.­.­. μό­νο να δούμε πως θα γίνει.

About greekmme

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.