ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Πελοπόννησος

«Όσοι πανηγυρίζουν την έκπτωσή του Ν. Γιαννακόπουλου, είναι να διατηρήσουν ζωντανή τη δική τους πολιτική οντότητα»

tatoulis31“Α­πέ­ναν­τι στον πό­λε­μο λά­σπης στον ο­ποί­ο ε­πι­δό­θη­καν ο­ρι­σμέ­νοι την προ­ε­κλο­γι­κή πε­ρί­ο­δο, σχε­δόν α­πο­κλει­στι­κά και χω­ρίς να ε­στιά­ζουν στο πο­λι­τι­κό τους σχέ­διο για την  Πε­ρι­φέ­ρεια Πε­λο­πον­νή­σου, ο λα­ός της Αρ­κα­δί­ας α­πέ­δει­ξε την εμ­πι­στο­σύ­νη του στον υ­πο­ψή­φιο της πα­ρά­τα­ξης μας Νί­κο Γι­αν­να­κό­που­λο.Ό­σοι σή­με­ρα πα­νη­γυ­ρί­ζουν την έκ­πτω­σή του α­πό το α­ξί­ω­μα του ε­κλεγ­μέ­νου πε­ρι­φε­ρεια­κού συμ­βού­λου, το μό­νο που ε­πι­χει­ρούν εί­ναι να δι­α­τη­ρή­σουν ζων­τα­νή τη δι­κή τους πο­λι­τι­κή ον­τό­τη­τα μέ­σα σε έ­να α­φι­λό­ξε­νο εν­δο­πα­ρα­τα­ξια­κό για αυ­τούς πε­ρι­βάλ­λον. Αυ­τό έ­χει ως α­πο­τέ­λε­σμα να εκ­δί­δουν α­νού­σι­ες α­να­κοι­νώ­σεις με ι­δι­ο­τε­λή σκο­πό, κά­τι το ο­ποί­ο σε τί­πο­τα δεν υ­πη­ρε­τεί τον θε­σμι­κό τους ρό­λο και τα συμ­φέ­ρον­τα των πο­λι­τών.” Το­νί­ζει σε α­να­κοί­νω­σή του ο συν­δυα­σμός του πε­ρι­φε­ρειά­ρχη Πέ­τρου Τα­τού­λη για την α­πό­φα­ση του Δι­οι­κη­τι­κού Ε­φε­τεί­ου Τρί­πο­λης να κα­τα­στή­σει έκ­πτω­το α­πό το α­ξί­ω­μα του πε­ρι­φε­ρεια­κού συμ­βού­λου τον Νί­κο Γι­αν­να­κό­που­λο.Α­κο­λου­θεί η πλή­ρης α­να­κοί­νω­ση του συν­δυα­σμού «Νέ­α Πε­λο­πόν­νη­σος»:
“Α­πο­τε­λεί πά­για πο­λι­τι­κή μας ά­πο­ψη ό­τι τους εκ­προ­σώ­πους του λα­ού τους ε­κλέ­γουν με την ψή­φο τους οι ί­διοι οι πο­λί­τες, σε­βό­μα­στε ω­στό­σο α­πό­λυ­τα την α­πό­φα­ση του Δι­οι­κη­τι­κού Ε­φε­τεί­ου Τρί­πο­λης.­
Α­πέ­ναν­τι στον πό­λε­μο λά­σπης στον ο­ποί­ο ε­πι­δό­θη­καν ο­ρι­σμέ­νοι την προ­ε­κλο­γι­κή πε­ρί­ο­δο, σχε­δόν α­πο­κλει­στι­κά και χω­ρίς να ε­στιά­ζουν στο πο­λι­τι­κό τους σχέ­διο για την  Πε­ρι­φέ­ρεια Πε­λο­πον­νή­σου, ο λα­ός της Αρ­κα­δί­ας α­πέ­δει­ξε την εμ­πι­στο­σύ­νη του στον υ­πο­ψή­φιο της πα­ρά­τα­ξης μας Νί­κο Γι­αν­να­κό­που­λο.
Ό­σοι σή­με­ρα πα­νη­γυ­ρί­ζουν την έκ­πτω­σή του α­πό το α­ξί­ω­μα του ε­κλεγ­μέ­νου πε­ρι­φε­ρεια­κού συμ­βού­λου, το μό­νο που ε­πι­χει­ρούν εί­ναι να δι­α­τη­ρή­σουν ζων­τα­νή τη δι­κή τους πο­λι­τι­κή ον­τό­τη­τα μέ­σα σε έ­να α­φι­λό­ξε­νο εν­δο­πα­ρα­τα­ξια­κό για αυ­τούς πε­ρι­βάλ­λον. Αυ­τό έ­χει ως α­πο­τέ­λε­σμα να εκ­δί­δουν α­νού­σι­ες α­να­κοι­νώ­σεις με ι­δι­ο­τε­λή σκο­πό, κά­τι το ο­ποί­ο σε τί­πο­τα δεν υ­πη­ρε­τεί τον θε­σμι­κό τους ρό­λο και τα συμ­φέ­ρον­τα των πο­λι­τών.”

About greekmme

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.