ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

αυτοδιοίκηση

Οι ανασκαφές στην Αρχαία Θουρία πυροδότησαν την κόντρα Π. Τατούλη και Π. Νίκα

tatoulis NikasΣυ­νε­χί­ζε­ται η κόν­τρα με­τα­ξύ του πε­ρι­φε­ρειά­ρχη Πε­λο­πον­νή­σου Πέ­τρου Τα­τού­λη και του δή­μαρ­χου Κα­λα­μά­τας Πα­να­γι­ώ­τη Νί­κα. Με α­φορ­μή αυ­τή την φο­ρά την ε­πί­σκε­ψη του κ. Τα­τού­λη χθες στον αρ­χαι­ο­λο­γι­κό χώ­ρο της Αρ­χαί­ας Θου­ρί­ας και την ε­ξαγ­γε­λί­α ό­τι η πε­ρι­φέ­ρεια θα χρη­μα­το­δο­τή­σει το α­να­σκα­φι­κό έρ­γο που γί­νε­ται, ο δή­μαρ­χος Κα­λα­μά­τας με δή­λω­σή του στρέ­φει τα βέ­λη του στον κ. Τα­τού­λη το­νί­ζον­τας:
«Εί­ναι γνω­στό ό­τι ε­δώ και και­ρό, οι α­να­σκα­φές στην Αρ­χαί­α Θου­ρί­α δι­ε­νερ­γούν­ται με χρη­μα­το­δό­τη­ση α­πό το δη­μο­τι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό. Χθες, ε­πι­σκέ­φθη­κε το χώ­ρο των α­να­σκα­φών ο Πε­ρι­φε­ρειά­ρχης κ. Πέ­τρος Τα­τού­λης, ό­που ε­ξάγ­γει­λε χρη­μα­το­δό­τη­ση 100.000 ευ­ρώ για την προ­ώ­θη­ση των α­να­σκα­φι­κών ερ­γα­σι­ών.
Έ­στω και αν δεν έ­γι­νε α­να­φο­ρά στο Δή­μο Κα­λα­μά­τας, εί­ναι χα­ρο­ποι­ό το γε­γο­νός αυ­τής της ε­ξαγ­γε­λί­ας και εκ­φρά­ζε­ται η ευ­χή να μην έ­χει τύ­χη α­νά­λο­γη με τη χρη­μα­το­δό­τη­ση α­πό την Πε­ρι­φέ­ρεια Πε­λο­πον­νή­σου για το Δη­μο­τι­κό Πε­ρι­φε­ρεια­κό Θέ­α­τρο Κα­λα­μά­τας, η ο­ποί­α μά­λι­στα εί­χε θε­σμο­θε­τη­θεί με την υ­πο­γρα­φή και προ­γραμ­μα­τι­κής σύμ­βα­σης. Αυ­τά τα χρή­μα­τα δεν έ­φθα­σαν πο­τέ. Ή­ταν μό­νο μια ε­ξαγ­γε­λί­α.»

About greekmme

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.