ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ελλάδα

2 ΕΚ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΣΣΗΝΗ

Ο Δή­μος Μεσ­σή­νης υ­λο­ποι­εί ση­μαν­τι­κά α­να­πτυ­ξια­κά έρ­γα χρη­μα­το­δο­τού­με­να α­πό το Πε­ρι­φε­ρεια­κό Πρό­γραμ­μα του Ε­ΣΠΑ, τα ο­ποί­α βρί­σκον­ται σε ι­κα­νο­ποι­η­τι­κό ρυθ­μό ε­ξέ­λι­ξης. Με­τά α­πό πρό­σφα­το έγ­γρα­φο της δι­α­χει­ρι­στι­κής αρ­χής, σχε­τι­κά με τον προ­γραμ­μα­τι­σμό των οι­κο­νο­μι­κών α­πορ­ρο­φή­σε­ων μέ­χρι το τέ­λος του 2013 των εν­ταγ­μέ­νων αυ­τών έρ­γων και σύμ­φω­να με τις ε­κτι­μή­σεις της τε­χνι­κής υ­πη­ρε­σί­ας, ο Δή­μος Μεσ­σή­νης εί­ναι έ­τοι­μος να α­πορ­ρο­φή­σει πο­σό ύ­ψους 2,050 εκ. € πε­ρί­που για πι­στο­ποι­η­μέ­νες ερ­γα­σί­ες.
Συγ­κε­κρι­μέ­να για το έρ­γο της ύ­δρευ­σης της Μεσ­σή­νης θα έ­χου­με α­πορ­ρό­φη­ση ύ­ψους 725 χιλ. €, το έρ­γο ο­δο­ποι­ί­ας στο τμή­μα Δρο­σιά – Κουρ­τά­κι – Βλά­ση – Α­γιοι Α­πό­στο­λοι πο­σό ύ­ψους 670 χιλ. €, για την α­πο­χέ­τευ­ση Α­βρα­μιού – Λευ­κο­χώ­ρας πο­σό ύ­ψους 530 χιλ. € και για το Βε­λί­κα – Νε­ο­χώ­ρι πο­σό πε­ρί­που 120 χιλ. €.

About greekmme

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.