ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ελλάδα

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΚΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΒΟΗΘΟΣ..

Στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης του έργου «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ» υποβλήθηκε σήμερα Τρίτη 26/11/2013 από την Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και σε άλλους φορείς για τις προβλεπόμενες από το νόμο ενέργειες, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4014/2011, σε συνδυασμό με το άρθρο 4 της ΚΥΑ Η.Π.37111/2021/2003.Πέραν των προβλεπόμενων διαδικασιών, η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα αναρτήσει αύριο στην ιστοσελίδα της (www.ppel.gov.gr) το σύνολο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και των χαρτών και διαγραμμάτων που τη συνοδεύουν, ούτως ώστε να υπάρξει η πληρέστερη κατά το δυνατόν ενημέρωση και συμμετοχή.
Όπως περιγράφεται στο διαβιβαστικό της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ οι ενέργειες έχουν ως εξής:
1)      Το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου οφείλει να δημοσιοποιήσει τη ΜΠΕ και στη συνέχεια να αποστείλει στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ το φάκελο με τη σχετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου, τις γνώμες και προτάσεις του κοινού και τα αποδεικτικά δημοσιοποίησης. Τα έξοδα δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης στον Τύπο βαρύνουν το φορέα του έργου, ενώ οι ελάχιστες ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβεί το Περιφερειακό Συμβούλιο είναι οι ακόλουθες:
 1.1.Εντός 5 ημερών από την παραλαβή του φακέλου της ΜΠΕ θα πρέπει να δημοσιευτεί σε τοπική και περιφερειακή εφημερίδα ανακοίνωση και πρόσκληση του ενδιαφερόμενου κοινού και του κοινού (όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 19 του Ν. 4014/2011), για να λάβουν γνώση της ΜΠΕ και να διατυπώσουν τις απόψεις τους επί του περιεχομένου της.
Το περιεχόμενο της ανακοίνωσης περιγράφεται στο Παράρτημα Β της ΚΥΑ Η.Π.37111/2021/2003
1.2.Παράλληλα η ως άνω ανακοίνωση θα πρέπει να αναρτηθεί και στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας.
1.3.Μέσα σε προθεσμία όχι μικρότερη των 30 ημερών από τη δημοσίευσή της ως άνω ανακοίνωσης το ενδιαφερόμενο κοινό και το κοινό έχουν τη δυνατότητα:
  • Να λάβουν γνώση ολόκληρου του περιεχομένου του φακέλου της ΜΠΕ. Το Περιφερειακό Συμβούλιο οφείλει να θέτει στη διάθεση του ενδιαφερόμενου κοινού και του κοινού κάθε σχετικό στοιχείο και να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες.
  • Να διατυπώσουν εγγράφως τη γνώμη τους και τις προτάσεις τους, που πρέπει να είναι επαρκώς τεκμηριωμένες, και να τις διαβιβάσουν προς την ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ και προς το Περιφερειακό Συμβούλιο.
1.4.Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας διαβιβάζεται στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ  φάκελος, ο οποίος περιλαμβάνει: α) τις διατυπωθείσες γνώμες και προτάσεις των πολιτών και των φορέων εκπροσώπησης τους που έχουν τυχόν υποβληθεί, β) τη σχετική γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου και γ) τα αποδεικτικά για την δημοσιοποίηση στοιχεία, όπως αποκόμματα εφημερίδων, όπου έγιναν οι σχετικές δημοσιεύσεις και αποδεικτικό ανάρτησης στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας.
Η κατά τα προηγούμενα διαδικασία δημοσιοποίησης και διαβίβασης των απόψεων και προτάσεων καθώς και της γνωμοδότησης του Περιφερειακού Συμβουλίου, δεν μπορεί να υπερβεί τις 45 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής του προς δημοσιοποίηση φακέλου από το Περιφερειακό Συμβούλιο.
2)      Η Διεύθυνση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας της Ειδικής Γραμματείας Δασών του ΥΠΕΚΑ και οι Δ/νσεις Δασών των Π.Ε., παρακαλούνται για τις ενέργειές τους στο πλαίσιο της παρ. 1.α του άρθρου 3 της ΥΑ 15277/2012,
3)      Οι άλλες Υπηρεσίες προς τις οποίες αποστέλλεται φάκελος ΜΠΕ παρακαλούνται να εκφράσουν τυχόν παρατηρήσεις τους επί του περιεχομένου του, εντός 45 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του.Τέλος επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση της προθεσμίας των 45 εργάσιμων ημερών, και εντός είκοσι πέντε (25) εργάσιμων ημερών, από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των υφιστάμενων γνωμοδοτήσεων και απόψεων, η ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ συντάσσει σχέδιο Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ή σχέδιο απορριπτικής σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4014/2011, όπως εξειδικεύται με το άρθρο 4 της ΚΥΑ οικ. 167563/2013.

About greekmme

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.