ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ελλάδα

Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ

thilasmos5Α­πό την Κα­βά­λα έ­ως την Κα­λα­μά­τα και α­πό την Ο­ρε­στιά­δα έ­ως την Κρή­τη μη­τέ­ρες α­πό 39 πό­λεις της χώ­ρας έ­δω­σαν έ­να πα­νελ­λα­δι­κό ραν­τε­βού, στέλ­νον­τας έ­να μή­νυ­μα ζω­ής. Στα πλαί­σια του ε­ορ­τα­σμού της Ε­βδο­μά­δας Μη­τρι­κού Θη­λα­σμού, 1-7 Νο­εμ­βρί­ου, το Πα­νελ­λή­νιο Δί­κτυ­ο Ε­θε­λον­τι­κών Ο­μά­δων Υ­πο­στή­ρι­ξης Μη­τρι­κού Θη­λα­σμού και Μη­τρό­τη­τας δι­ορ­γά­νω­σε σή­με­ρα στις 11:00 πμ, μια εκ­δή­λω­ση γι­ορ­τή για τον μη­τρι­κό θη­λα­σμό.
Πρό­κει­ται για μί­α δρά­ση που πραγ­μα­το­ποι­εί­ται για τέ­ταρ­τη συ­νε­χό­με­νη χρο­νιά στη χώ­ρα μας, με σκο­πό την προ­ώ­θη­ση, την υ­πο­στή­ρι­ξη και την ε­νη­μέ­ρω­ση, ό­χι μό­νο ως λέ­ξεις σε έ­να φυλ­λά­διο ή σε μια ο­μι­λί­α, αλ­λά εμ­πρά­κτως ως ει­κό­να και πα­ρου­σί­α.
thilasmos6Α­πό τo 1992 κα­θι­ε­ρώ­νε­ται δι­ε­θνώς ο ε­ορ­τα­σμός της Ε­βδο­μά­δας Μη­τρι­κού Θη­λα­σμού α­πό την WABA (Παγ­κό­σμια συμ­μα­χί­α για την προ­ώ­θη­ση του θη­λα­σμού), τον Παγ­κό­σμιο Ορ­γα­νι­σμό Υ­γεί­ας (ΠΟΥ) και τη UNICEF, στις 1-7 Αυ­γού­στου. Στην Ελ­λά­δα, η ε­βδο­μά­δα αυ­τή τι­μά­ται α­πό τις 1 έ­ως 7 Νο­εμ­βρί­ου και φέ­τος έ­χει θέ­μα «Υ­πο­στη­ρί­ζου­με το θη­λα­σμό: Υ­πο­στη­ρί­ζου­με τις μη­τέ­ρες».
Για την Κα­λα­μά­τα, τη δι­ορ­γά­νω­ση α­νέ­λα­βε και φέ­τος η «Μεσ­σή­νια Ο­μά­δα Υ­πο­στή­ρι­ξης Μη­τρι­κού Θη­λα­σμού και Μη­τρό­τη­τας», η ο­ποί­α δι­ορ­γά­νω­σε εκ­δή­λω­ση-γι­ορ­τή για το μη­τρι­κό θη­λα­σμό!
thilasmos4Κα­θώς ο θη­λα­σμός εί­ναι ε­λεύ­θε­ρος και δεν υ­πα­κού­ει σε ω­ρά­ρια, τα μω­ρά­κια θή­λα­σαν γύ­ρω στις 12.00, την ί­δια ώ­ρα στις συμ­με­τέ­χου­σες πό­λεις της χώ­ρας!
Στό­χος της γι­ορ­τής, ή­ταν μη­τέ­ρες – μέ­λη των ο­μά­δων του Δι­κτύ­ου να ευ­αι­σθη­το­ποι­ή­σουν, να α­φυ­πνί­σουν και να υ­πο­στη­ρί­ξουν τις νέ­ες μη­τέ­ρες και την ελ­λη­νι­κή κοι­νω­νί­α γε­νι­κό­τε­ρα για το μη­τρι­κό θη­λα­σμό, εμ­πρά­κτως, ως ει­κό­να και πα­ρου­σί­α, «α­πό μη­τέ­ρα προς μη­τέ­ρα». Στό­χος εί­ναι η Ελ­λά­δα να α­πο­τε­λέ­σει μια χώ­ρα υ­πο­στη­ρι­κτι­κή και φι­λι­κή προς το θη­λα­σμό, που θα αγ­κα­λιά­ζει και θα στη­ρί­ζει την νέ­α μη­τέ­ρα, ό­σο ε­κεί­νη θα μα­θαί­νει την τέ­χνη του θη­λα­σμού.

About greekmme

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.