ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ελλάδα

Ομόφωνα εγκρίθηκε από το Δ.Σ Μεσσήνης ο προϋπολογισμός και τεχνικό πρόγραμμα

Εγ­κρί­θη­κε ο­μό­φω­να χθες στο δη­μο­τι­κό συμ­βού­λιο α­πό τους πα­ρι­στά­με­νους δη­μο­τι­κούς συμ­βού­λους ο προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός και το τε­χνι­κό πρό­γραμ­μα του Δή­μου Μεσ­σή­νης για το έ­τος 2014. Ο προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός α­νέρ­χε­ται σε 37,6 εκ. € και το τε­χνι­κό πρό­γραμ­μα σε 22,8 εκ. € για το ε­πό­με­νο έ­τος.Σε συ­νέν­τευ­ξη τύ­που ο Δή­μαρ­χος Μεσ­σή­νης Στά­θης Α­να­στα­σό­που­λος ση­μεί­ω­σε: «Το τε­χνι­κό πρό­γραμ­μα συν­τά­χθη­κε με­τά α­πό συ­νερ­γα­σί­α τε­χνι­κής και οι­κο­νο­μι­κής υ­πη­ρε­σί­ας, η ο­ποί­α ξε­κί­νη­σε α­πό τον Αύ­γου­στο ε­νώ πα­ράλ­λη­λα δι­ε­νερ­γή­θη­κε ευ­ρεί­α δι­α­βού­λευ­ση ό­χι μό­νο α­πό την αρ­μό­δια ε­πι­τρο­πή δι­α­βού­λευ­σης αλ­λά και με τη συμ­με­το­χή ό­λων των προ­έ­δρων των το­πι­κών κοι­νο­τή­των και δη­μο­τι­κών συμ­βού­λων.
Στη χθε­σι­νή συ­νε­δρί­α­ση α­να­λύ­θη­καν οι δρά­σεις και τα δι­α­θέ­σι­μα κον­δύ­λια που α­πό ΣΑΤΑ εί­ναι για το 2014 ε­λά­χι­στα. Θυ­μί­ζου­με ό­τι θα έ­χου­με στη δι­ά­θε­σή μας 360 χιλ. για το 2014 ε­νώ το 2010 δι­α­τέ­θη­καν 2,5 εκ. € α­πό τον αν­τί­στοι­χο κω­δι­κό. Οι πρό­ε­δροι των το­πι­κών κοι­νο­τή­των και η συν­τρι­πτι­κή πλει­ο­ψη­φί­α των δη­μο­τι­κών συμ­βού­λων, πλει­ο­ψη­φί­ας και μει­ο­ψη­φι­ών, κα­τα­νό­η­σαν την αρ­χι­τε­κτο­νι­κή του τε­χνι­κού προ­γράμ­μα­τος κα­θώς και τη ρε­α­λι­στι­κό­τη­τα του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού. Ο προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός εγ­κρί­θη­κε, ό­πως προ­βλέ­πε­ται και α­πό το πα­ρα­τη­ρη­τή­ριο κα­τό­πιν ε­λα­χί­στων πα­ρα­τη­ρή­σε­ων και χθες με την α­πό­φα­ση δη­μο­τι­κού συμ­βου­λί­ου εγ­κρί­θη­κε η τε­λι­κή δι­α­μόρ­φω­σή του εν­σω­μα­τώ­νον­τας τις προ­η­γού­με­νες πα­ρα­τη­ρή­σεις. Θέ­λω να συγ­χα­ρώ την τε­χνι­κή και οι­κο­νο­μι­κή υ­πη­ρε­σί­α για την ά­ρι­στη και συ­νε­χή συ­νερ­γα­σί­α που εί­χε σαν α­πο­τέ­λε­σμα να εί­μα­στε εν­τός των ε­πι­βαλ­λό­με­νων α­πό το νο­μο­θε­τι­κό πλαί­σιο α­σφυ­κτι­κών προ­θε­σμι­ών. Α­να­μέ­νου­με την τε­λι­κή εγ­κρι­τι­κή α­πό­φα­ση α­πό την Α­πο­κεν­τρω­μέ­νη Δι­οί­κη­ση, του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού ώ­στε α­μέ­σως με­τά να προ­ω­θη­θεί η εκ­πό­νη­ση των με­λε­τών που προ­βλέ­πει, η δη­μο­πρά­τη­ση των έρ­γων και η συμ­βα­σι­ο­ποί­η­ση αυ­τών.»

About greekmme

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.