ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Μεσσηνία

ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΓΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΦΥΛΑΧΘΕΙ

Ε­ρώ­τη­ση προς τον υ­πουρ­γό Α­γρο­τι­κής Α­νά­πτυ­ξης και Τρο­φί­μων κα­τέ­θε­σαν βου­λευ­τές του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ με­τα­ξύ των ο­ποί­ων και ο βου­λευ­τής Μεσ­ση­νί­ας Θα­νά­σης Πε­τρά­κος, με θέ­μα το δι­καί­ω­μα του έλ­λη­να γε­ωρ­γού στην ε­λεύ­θε­ρη δι­α­χεί­ρι­ση και δι­α­κί­νη­ση σπό­ρων και πολ­λα­πλα­σι­α­στι­κού υ­λι­κού και ο ρό­λος της Τρά­πε­ζας Δι­α­τή­ρη­σης Γε­νε­τι­κού Υ­λι­κού του ΕΛ­ΓΟ ΔΗ­ΜΗ­ΤΡΑ στη στή­ρι­ξη του. Η ε­ρώ­τη­ση α­να­φέ­ρει τα ε­ξής;
«Ε­δώ και δύ­ο χρό­νια το Υ­πουρ­γεί­ο Α­γρο­τι­κής Α­νά­πτυ­ξης και Τρο­φί­μων υ­πο­βαθ­μί­ζειω στα­θε­ρά την με­γα­λύ­τε­ρη τρά­πε­ζα σπό­ρων και πα­ρα­δο­σια­κών ποι­κι­λι­ών φυ­τών, την Τρά­πε­ζα Δι­α­τή­ρη­σης Γε­νε­τι­κού Υ­λι­κού του Ε­ΘΙΑ­ΓΕ. Η Τρά­πε­ζα ι­δρύ­θη­κε το 1981 καιωυ­πα­γό­ταν στο Κέν­τρο Γε­ωρ­γι­κής Έ­ρευ­νας Βό­ρειας Ελ­λά­δας του Ε­ΘΙΑ­ΓΕ. Εν­τού­τοις, το Ε­ΘΙΑ­ΓΕ μα­ζί με άλ­λους ορ­γα­νι­σμούς συγ­χω­νεύ­τη­καν το 2011 στον ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗ­ΜΗ­ΤΡΑ, με τα γνω­στά προ­βλή­μα­τα που ο­δη­γούν στη λει­τουρ­γι­κή συρ­ρί­κνω­σή του. Στην Τρά­πε­ζα πλέ­ον δεν υ­λο­ποι­ούν­ται προ­γράμ­μα­τα για τη ζων­τα­νή α­να­πα­ρα­γω­γή του υ­λι­κού της, ε­νώ το φυ­λασ­σό­με­νο υ­λι­κό δεν εί­ναι δι­α­θέ­σι­μο στους καλ­λι­ερ­γη­τές. Έ­τσι ο Ορ­γα­νι­σμός αυ­τό­ς α­δυ­να­τεί να ε­ξυ­πη­ρε­τή­σει τους καλ­λι­ερ­γη­τέ­ς και να εκ­πλη­ρώ­σει την α­πο­στο­λή του, που εί­ναι η δι­α­τή­ρη­ση,αλ­λά και α­ξι­ο­ποί­η­ση του φυ­το­γε­νε­τι­κού πλού­του της χώ­ρας. Την ί­δια στιγ­μή εί­ναι γνω­στές οι πι­έ­σεις που, ε­δώ και χρό­νια ,α­σκούν οι με­γά­λες πο­λυ­ε­θνι­κές ε­ται­ρί­ες στις κυ­βερ­νή­σεις των ευ­ρω­πα­ϊ­κών χω­ρών για τον έ­λεγ­χο των σπό­ρων α­πό τις ί­δι­ες και ό­χι α­πό τους κρα­τι­κούς φο­ρείς. Σκο­πός του εί­ναι τε­λι­κά να ε­πι­τύ­χουν την εκ­μη­δέ­νι­ση της ελ­λη­νι­κής, εν προ­κει­μέ­νω, σπο­ρο­πα­ρα­γω­γής και την ε­ξάρ­τη­ση της ελ­λη­νι­κής γε­ωρ­γί­ας α­πό ει­σα­γό­με­νους σπό­ρους και τε­χνο­λο­γί­α. Στον «πό­λε­μο των σπό­ρων» έ­χει εν­δώ­σει και η Ευ­ρω­πα­ϊ­κή Έ­νω­ση, με την συ­ζή­τη­ση που ά­νοι­ξε στην Ε.Ε πε­ρί νο­μο­θε­σί­ας για το φυ­τι­κό α­να­πα­ρα­γω­γι­κό υ­λι­κό. Συ­ζή­τη­ση που α­φο­ρά στη δι­α­χεί­ρι­ση των σπό­ρων και του πολ­λα­πλα­σι­α­στι­κού υ­λι­κού, με την ο­ποί­α ου­σι­α­στι­κά ε­πι­χει­ρεί να θε­σμο­θε­τή­σει υ­πο­χρέ­ω­ση για ό­λους τους βι­ο­καλ­λι­ερ­γη­τές και γε­νι­κό­τε­ρα ό­λους τους γε­ωρ­γούς να α­γο­ρά­ζουν σπό­ρους α­πό τις με­γά­λες ε­ται­ρί­ες κά­θε χρό­νο -με α­πο­τέ­λε­σμα και την ε­κτό­ξευ­ση του κό­στους- κα­θώς δεν α­να­γνω­ρί­ζει τις καλ­λι­έρ­γει­ες α­πό ι­δι­ο­πα­ρα­γό­με­νους σπό­ρους, τους ο­ποί­ους δι­α­τη­ρούν για αι­ώ­νες οι πα­ρα­γω­γοί και οι ο­ποί­οι έ­χουν δι­α­σώ­σει ό,τι έ­χει α­πο­μεί­νει α­πό την βι­ο­ποι­κι­λό­τη­τα της ευ­ρω­πα­ϊ­κής γης.
Η «υ­πό­θε­ση σπό­ροι», πο­λυ­ε­θνι­κές, υ­πο­χρε­ω­τι­κή κα­τα­γρα­φή ποι­κι­λι­ών, γε­νε­τι­κά τρο­πο­ποι­η­μέ­να, πα­τέν­τες, -που προ­ω­θούν­ται γορ­γά και στις ευ­ρω­πα­ϊ­κές νο­μο­θε­σί­ες- δεν α­φο­ρά στε­νά τους α­γρό­τες, αλ­λά γε­νι­κό­τε­ρα την κοι­νω­νί­α κα­θώ­ς δι­α­μορ­φώ­νει έ­να συγ­κε­κρι­μέ­νο μον­τέ­λο πα­ρα­γω­γής τρο­φής, και έ­να νέ­ο μον­τέ­λο καλ­λι­έρ­γειας -ό­λα αυ­στη­ρά ε­λεγ­χό­με­να α­πό ε­ται­ρεί­ες. Οι συγ­κε­κρι­μέ­νες ε­ται­ρεί­ες ε­πη­ρε­ά­ζον­τας το νο­μι­κό κα­θε­στώς πα­ρα­γω­γής και εμ­πο­ρί­ας σπό­ρων θέ­λουν να χει­ρα­γω­γή­σουν προς το α­πο­κλει­στι­κό τους συμ­φέ­ρον την α­γο­ρά σπό­ρων και τη δι­α­τρο­φι­κή α­λυ­σί­δα παγ­κο­σμί­ως. Οι ξέ­νες πο­λυ­ε­θνι­κές στον το­μέ­α αυ­τό, συμ­πε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της M­o­n­s­a­n­to , έ­χουν ή­δη κά­νει κι­νή­σεις για να εγ­γρα­φούν πε­ρί­που 100 σπό­ροι που, ε­άν εγ­κρι­θούν α­πό τον αρ­μό­διο Ορ­γα­νι­σμό, θα πρέ­πει να ε­πι­τρα­πεί η χρή­ση τους στην ευ­ρω­πα­ϊ­κή γε­ωρ­γί­α.

About greekmme

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.