ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ειδήσεις

ΔΙΑΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ...

Ε­πι­στο­λή δι­α­μαρ­τυ­ρί­ας α­πέ­στει­λε το Ε­πι­με­λη­τή­ριο Μεσ­ση­νί­ας προς τον Υ­πουρ­γό Ερ­γα­σί­ας, Κοι­νω­νι­κής Α­σφά­λι­σης και Πρό­νοι­ας Γιά­ννη Βρού­τση για έ­να α­κό­μη «χα­ρά­τσι» που ε­πι­βα­ρύ­νον­ται οι ε­πι­χει­ρή­σεις για τον Ει­δι­κό Λο­γα­ρια­σμό υ­πέρ των Παι­δι­κών Κα­τα­σκη­νώ­σε­ων. Ό­πως α­να­φέ­ρε­ται στην ε­πι­στο­λή το κό­στος α­νέρ­χε­ται στο πο­σό των 20 ευ­ρώ α­νά ερ­γα­ζό­με­νο. Συγ­κε­κρι­μέ­να στην ε­πι­στο­λή του το Ε­πι­με­λη­τή­ριο Μεσ­ση­νί­ας α­να­φέ­ρει τα ε­ξής:
«Κύ­ρι­ε Υ­πουρ­γέ, Στα πλαί­σια της γε­νι­κό­τε­ρης με­ταρ­ρυθ­μι­στι­κής πο­λι­τι­κής που α­κο­λου­θεί η Κυ­βέρ­νη­ση, γί­να­με γνώ­στες ε­νός α­κό­μα μέ­τρου που α­φο­ρά την πλη­ρω­μή, εκ μέ­ρους των ερ­γο­δο­τών, πο­σού 20 ευ­ρώ α­νά ερ­γα­ζό­με­νο, υ­πέρ του Ει­δι­κού Λο­γα­ρια­σμού Παι­δι­κών Κα­τα­σκη­νώ­σε­ων. Βά­σει των δι­α­τά­ξε­ων του άρ­θρου 89 του Ν. 3996/2011, συ­στή­θη­κε στον Ορ­γα­νι­σμό Ερ­γα­τι­κής Ε­στί­ας (Ο.Ε.Ε.) «Ει­δι­κός Λο­γα­ρια­σμός Παι­δι­κών Κα­τα­σκη­νώ­σε­ων (Ε.Λ.Π.Κ.­)» με οι­κο­νο­μι­κή και λο­γι­στι­κή αυ­το­τέ­λεια, με σκο­πό την ορ­γά­νω­ση & υ­λο­ποί­η­ση κα­τα­σκη­νω­τι­κών προ­γραμ­μά­των φι­λο­ξε­νί­ας παι­δι­ών χα­μη­λό­μι­σθων ερ­γα­ζο­μέ­νων και α­νέρ­γων σε θε­ρι­νές παι­δι­κές κα­τα­σκη­νώ­σεις. Πό­ρος του λο­γα­ρια­σμού ο­ρί­στη­κε η ε­τή­σια ερ­γο­δο­τι­κή ει­σφο­ρά εί­κο­σι (20) ευ­ρώ α­νά ερ­γα­ζό­με­νο, κα­τα­βλη­τέ­α α­πό τους ερ­γο­δό­τες, οι ο­ποί­οι κα­τα­βάλ­λουν ει­σφο­ρές υ­πέρ του Ορ­γα­νι­σμού Ερ­γα­τι­κής Ε­στί­ας. Οι ερ­γο­δό­τες κα­λούν­ται μέ­χρι αύ­ριο 29 Νο­εμ­βρί­ου να προ­βούν στην πλη­ρω­μή του συγ­κε­κρι­μέ­νου πο­σού, ε­νώ σε πε­ρί­πτω­ση που κα­τα­βάλ­λουν εκ­πρό­θε­σμα το νέ­ο αυ­τό «χα­ρά­τσι», θα ε­πι­βα­ρυν­θούν με πρό­σθε­τα τέ­λη και θα α­κο­λου­θούν­ται δι­α­δι­κα­σί­ες α­ναγ­κα­στι­κής εί­σπρα­ξης. Οι φο­ρο­λο­γι­κές και νο­μο­θε­τι­κές αλ­λα­γές κα­θη­με­ρι­νά μας αιφ­νι­διά­ζουν, με την ψή­φι­ση νό­μων, κοι­νο­ποί­η­ση εγ­κυ­κλί­ων και α­πο­φά­σε­ων, χω­ρίς προ­η­γου­μέ­νως να υ­πάρ­χει με­λέ­τη, κα­τα­νό­η­ση και δι­α­βού­λευ­ση των πιο ση­μαν­τι­κών ζη­τη­μά­των".

About greekmme

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.