ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ελλάδα

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΑΠΟ ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Την έ­ναρ­ξη των ερ­γα­σι­ών της Καρ­να­βα­λι­κής Ε­πι­τρο­πής για το Καρ­να­βά­λι του 2014 κή­ρυ­ξε σή­με­ρα ο Δή­μαρ­χος, στο γρα­φεί­ο της Ε­πι­τρο­πής που βρί­σκε­ται στον η­μι­ώ­ρο­φο του Δη­μο­τι­κού Πνευ­μα­τι­κού Κέν­τρου. Το Κα­λα­μα­τια­νό Καρ­να­βά­λι 2014 θα ξε­κι­νή­σει στις 15 Φε­βρου­α­ρί­ου και θα κο­ρυ­φω­θεί την Κυ­ρια­κή 2 Μαρ­τί­ου με τη με­γά­λη καρ­να­βα­λι­κή πα­ρέ­λα­ση. Ο Π. Νί­κας κά­λε­σε ό­λους τους Κα­λα­μα­τια­νούς να με­τά­σχουν στο ε­πό­με­νο Καρ­να­βά­λι κι ό­σους κα­τοι­κούν μα­κριά α­πό την Κα­λα­μά­τα να την ε­πι­σκε­φθούν ε­κεί­νη την πε­ρί­ο­δο και ι­δί­ως στις 2 Μαρ­τί­ου, τό­νι­σε δε πως πρό­κει­ται «για σπου­δαί­ες εκ­δη­λώ­σεις δι­ό­τι προ­σφέ­ρουν αι­σι­ο­δο­ξί­α στον κό­σμο, χα­μό­γε­λο, που το έ­χου­με α­νάγ­κη αυ­τές τις δύ­σκο­λες ώ­ρες, αλ­λά και οι­κο­νο­μι­κή στή­ρι­ξη προς τους ε­παγ­γελ­μα­τί­ες της πό­λης». Ε­πί­σης, ευ­χα­ρί­στη­σε την Καρ­να­βα­λι­κή Ε­πι­τρο­πή για το Καρ­να­βά­λι του 2013, ό­σον α­φο­ρά στο ο­ποί­ο έ­δω­σε «ε­πι­τυ­χείς ε­ξε­τά­σεις» ό­πως ση­μεί­ω­σε ο Δή­μαρ­χος, ε­πι­ση­μαί­νον­τας πως η Ε­πι­τρο­πή έ­χει πλέ­ον νο­μι­κή υ­πό­στα­ση. Ο Σύλ­λο­γος «Κα­λα­μα­τια­νό Καρ­να­βά­λι» εί­ναι πια ο δι­ορ­γα­νω­τής και ο Δή­μος του προ­σφέ­ρει υ­πο­στή­ρι­ξη, εμ­πι­στο­σύ­νη και τον κα­λό του λό­γο. Ση­μει­ώ­νε­ται πως η Καρ­να­βα­λι­κή Ε­πι­τρο­πή θα λει­τουρ­γεί κα­θη­με­ρι­νά στο Πνευ­μα­τι­κό Κέν­τρο με­τα­ξύ 19.00 και 22.00. Ό­σοι θέ­λουν να πλαι­σι­ώ­σουν την προ­σπά­θεια δι­ορ­γά­νω­σης του Καρ­να­βα­λιού, μπο­ρούν να γί­νουν μέ­λη της, ε­νώ ό­σοι θέ­λουν να με­τά­σχουν σε αυ­τό έ­χουν τη δυ­να­τό­τη­τα να δη­μι­ουρ­γή­σουν έ­να πλή­ρω­μα. Η μί­α ι­δι­ό­τη­τα εί­ναι α­σύμ­βα­τη με την άλ­λη, πάν­τως.

About greekmme

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.