ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ελλάδα

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΘΕΟΜΗΝΙΟΠΛΗΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ

stoΝα κη­ρυ­χθεί πλημ­μυ­ρό­πλη­κτη η πε­ρι­ο­χή του Δή­μου Κα­λα­μά­τας που ε­πλή­γη α­πό τη χθε­σι­νή βρο­χό­πτω­ση, η ο­ποί­α συ­νε­χί­ζε­ται η­πι­ό­τε­ρα και σή­με­ρα εί­ναι ο ά­με­σος στό­χος της Δη­μο­τι­κής Αρ­χής. Η κή­ρυ­ξη πλημ­μυ­ρό­πλη­κτης της πε­ρι­ο­χής αυ­τής συ­νε­πά­γε­ται τη χο­ρή­γη­ση οι­κο­νο­μι­κής βο­ή­θειας α­πό το κρά­τος για την α­πο­κα­τά­στα­ση ζη­μι­ών σε δη­μό­σι­ες και ι­δι­ω­τι­κές υ­πο­δο­μές, κα­θώς και σε ε­πι­χει­ρή­σεις. Για το θέ­μα αυ­τό, ο Δή­μαρ­χος εί­χε σή­με­ρα ε­πι­κοι­νω­νί­α με το Γε­νι­κό Γραμ­μα­τέ­α Πο­λι­τι­κής Προ­στα­σί­ας Πά­τρο­κλο Γε­ωρ­γιά­δη και μέ­χρι την Πα­ρα­σκευ­ή θα του έ­χει α­πο­στα­λεί η α­ναγ­καί­α έκ­θε­ση, με σκο­πό να προ­χω­ρή­σει η σχε­τι­κή δι­α­δι­κα­σί­α.
sto_2Εν τω με­τα­ξύ ό­πως ε­πε­σή­μα­νε ο Δή­μαρ­χος Πα­να­γι­ώ­της Νί­κας , κα­τά τη ση­με­ρι­νή σύγ­κλη­ση του Συν­το­νι­στι­κού Το­πι­κού Ορ­γά­νου, τέ­τοι­ο φαι­νό­με­νο εί­χε και πά­λι ε­πι­συμ­βεί το 1998, αλ­λά τό­τε μάλ­λον ή­ταν η­πι­ό­τε­ρο. Ο κ. Νί­κας ε­πε­σή­μα­νε πως μό­νο στην Κα­λα­μά­τα η κα­ται­γί­δα ή­ταν τέ­τοι­α χθες, ώ­στε μέ­σα σε λί­γες ώ­ρες να πέ­σει το νε­ρό ο­λό­κλη­ρου μή­να. Σύμ­φω­να με τα υ­πάρ­χον­τα στοι­χεί­α, μέ­χρι τις 22.00 χθες το βρά­δυ, στην Κα­λα­μά­τα ο η­με­ρή­σιος υ­ε­τός ή­ταν 88,0 χι­λι­ο­στό­με­τρα, ε­νώ πέ­ρυ­σι το Νο­έμ­βριο η Κα­λα­μά­τα εί­χε 84,2 mm μη­νια­ίο υ­ε­τό! Χθες, μέ­χρι τις 22.00, στ’ Αρ­φα­ρά ο η­με­ρή­σιος υ­ε­τός ή­ταν 135,4 mm, στην Α­λα­γο­νί­α 71.4 mm, ε­νώ εν­δει­κτι­κά στην Κο­ρο­μη­λιά α­νήλ­θε σε 44,6 mm και στο Μά­νε­ση σε 35,6 mm.
thouria6ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ
Για την α­να­κού­φι­ση ε­κεί­νων των συμ­πο­λι­τών που το νε­ρό πλημ­μύ­ρι­σε τα σπί­τια τους, με­ρι­μνά η Δι­εύ­θυν­ση Πρό­νοι­ας του Δή­μου Κα­λα­μά­τας, που βρί­σκε­ται στο ι­σό­γει­ο του Δι­οι­κη­τη­ρί­ου και μπο­ρούν οι εν­δι­α­φε­ρό­με­νοι να ε­πι­κοι­νω­νούν με τους αρ­μό­διους υ­παλ­λή­λους στα τηλ. 27213 61858 και 27213 61864. Ο κ. Νί­κας ε­πε­σή­μα­νε ό­τι ό­σοι έ­χουν σχε­τι­κά μι­κρές ζη­μι­ές στην οι­κο­σκευ­ή τους μπο­ρούν να το δη­λώ­σουν και η αρ­μό­δια κοι­νω­νι­κή λει­τουρ­γός θα κά­νει αυ­το­ψί­α και θα εκ­δώ­σει σχε­τι­κή α­πό­φα­ση, ώ­στε να τους χο­ρη­γη­θεί έ­κτα­κτο βο­ή­θη­μα μέ­χρι 585 ευ­ρώ. Ε­άν οι ζη­μι­ές στην οι­κο­σκευ­ή εί­ναι με­γα­λύ­τε­ρες, τό­τε την αυ­το­ψί­α θα κά­νει τρι­με­λής ε­πι­τρο­πή προ­κει­μέ­νου να χο­ρη­γη­θεί βο­ή­θη­μα. Ε­φό­σον το σπί­τι δεν εί­ναι κα­τοι­κή­σι­μο, ο Δή­μος έ­χει τη δυ­να­τό­τη­τα να πα­ρά­σχει φι­λο­ξε­νί­α (τέ­τοι­α α­νάγ­κη δεν έ­χει εκ­δη­λω­θεί μέ­χρι στιγ­μής). Χρή­μα­τα υ­πάρ­χουν και εί­ναι δι­α­θέ­σι­μα για ά­με­ση ε­νί­σχυ­ση.
Ση­μει­ώ­νε­ται πως, σύμ­φω­να με το δι­οι­κη­τή της Πυ­ρο­σβε­στι­κής πύ­ραρ­χο Κυ­ρι­α­κού­λη Κυ­ρι­α­κου­λέ­α, αν­τλή­θη­καν χθες νε­ρά α­πό πε­ρί­που 15 σπί­τια και σή­με­ρα α­πό 5-6 ε­πι­χει­ρή­σεις.
ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ε­φό­σον υ­φί­σταν­ται ζη­μι­ές σε κτή­ρια και ε­πι­χει­ρή­σεις, αρ­μό­δια εί­ναι η Ε­πι­τρο­πή Ε­λέγ­χου Κτη­ρί­ων και Ε­πι­χει­ρή­σε­ων, που ε­δρεύ­ει στην Πε­ρι­φε­ρεια­κή Ε­νό­τη­τα Μεσ­ση­νί­ας (Δι­οι­κη­τή­ριο, 4ος ό­ρο­φος, γρα­φεί­ο αν­τι­πε­ρι­φε­ρειά­ρχη Πα­να­γι­ώ­τη Α­λευ­ρά).
ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΡΟΦΕΣ
Για τις ζη­μι­ές στο φυ­τι­κό κε­φά­λαι­ο, το ζω­ϊ­κό κε­φά­λαι­ο, τις καλ­λι­έρ­γει­ες και τις συ­να­φείς ι­δι­ω­τι­κές υ­πο­δο­μές, αρ­μό­δια εί­ναι η Ε­πι­τρο­πή της Δι­εύ­θυν­σης Γε­ω­τε­χνι­κών του Δή­μου Κα­λα­μά­τας, Πα­πα­τσώ­νη 4 (πί­σω α­πό το Ι­ε­ρό του Να­ού Α­γί­ου Νι­κο­λά­ου). Οι εν­δι­α­φε­ρό­με­νοι μπο­ρούν να κα­λούν τα τηλ. 27213 60846 και 27213 60844. Οι γε­ω­τε­χνι­κοί έ­χουν κά­νει ή­δη τις α­ναγ­καί­ες ε­πι­ση­μάν­σεις για τις α­γρο­ζη­μί­ες και ά­με­σα α­να­μέ­νε­ται να γί­νει α­ναγ­γε­λί­α στον ΕΛΓΑ και τα ΠΣΕΑ, προ­κει­μέ­νου να προ­χω­ρή­σει η δι­α­δι­κα­σί­α των α­πο­ζη­μι­ώ­σε­ων.
ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ: ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Οι ζη­μι­ές στην α­γρο­τι­κή οι­κο­νο­μί­α συ­νι­στούν αυ­τή τη στιγ­μή το με­γα­λύ­τε­ρο πλήγ­μα στην πε­ρι­ο­χή του Δή­μου Κα­λα­μά­τας, ό­πως ε­πε­σή­μα­νε ο κ. Νί­κας, εν­το­πί­ζον­ται δε κυ­ρί­ως κα­τά μή­κος του πο­τα­μού Ά­ρι. Ο Δή­μος Κα­λα­μά­τας, προ 3 μη­νών πε­ρί­που, εί­χε υ­πο­βά­λει αί­τη­μα προς τη Γε­νι­κή Γραμ­μα­τεί­α Πο­λι­τι­κής Προ­στα­σί­ας και το Υ­πουρ­γεί­ο Ε­σω­τε­ρι­κών για την ε­πι­χο­ρή­γη­σή του για τον κα­θα­ρι­σμό του πο­τα­μού (α­ναγ­καί­ο πο­σόν πε­ρί­που 300.000 ευ­ρώ), ό­μως τού­το δεν κα­τέ­στη ε­φι­κτό λό­γω της οι­κο­νο­μι­κής συγ­κυ­ρί­ας.
Α­πό τη βρο­χή και κυ­ρί­ως α­πό τα νε­ρά του Ά­ρι, αλ­λά και ρε­μά­των και κα­να­λι­ών πλημ­μύ­ρι­σαν ε­κα­τον­τά­δες στρέμ­μα­τα με καλ­λι­έρ­γει­ες, ε­νώ κα­τα­στρά­φη­καν α­γρο­τι­κοί δρό­μοι σε με­γά­λο βαθ­μό και σε πολ­λές πε­ρι­ο­χές. Οι ζη­μι­ές ε­κτεί­νον­ται α­πό τον Μπουρ­νιά μέ­χρι το Πή­δη­μα, ε­νώ με ι­δι­αί­τε­ρη έν­τα­ση ε­πλή­γη­σαν το Α­σπρό­χω­μα, η Σπερ­χο­γεί­α και η Μι­κρο­μά­νη.
Μά­λι­στα, εί­ναι χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό ό­τι σε χω­ρά­φι με σπα­νά­κι στο Πή­δη­μα, τα ορ­μη­τι­κά νε­ρά ε­να­πέ­θε­σαν δε­κά­δες πα­λαι­ά ε­λα­στι­κά, που ά­γνω­στος εί­χε ρί­ξει σε ρέ­μα στα α­νάν­τη της πε­ρι­ο­χής…
Η α­ναγ­γε­λί­α στον ΕΛΓΑ πε­ρι­λαμ­βά­νει ζη­μι­ές α­πό α­νε­μο­θύ­ελ­λα, βρο­χό­πτω­ση και πλημ­μύ­ρα, ε­νώ ε­κεί­νη α­να­φο­ρι­κά με τη δι­α­δι­κα­σί­α των ΠΣΕΑ κα­τα­στρο­φές σε θερ­μο­κή­πια, ε­ξο­πλι­σμό και α­πο­θή­κες ζω­ο­τρο­φών, λι­πα­σμά­των και ξη­ρού χόρ­του. Ε­πί­σης, πνί­γη­καν πολ­λά ζώ­α και η α­ναγ­γε­λί­α θα α­φο­ρά ζη­μι­ές και στο ζω­ϊ­κό κε­φά­λαι­ο.
Ση­μει­ώ­νε­ται ό­τι τις κα­τα­στρο­φές στις καλ­λι­έρ­γει­ες και στις υ­πο­δο­μές κα­τέ­γρα­ψε με συ­νερ­γεί­ο της η Δη­μό­σια Τη­λε­ό­ρα­ση, προς την ο­ποί­α έ­κα­νε δη­λώ­σεις ο Δή­μαρ­χος.
ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Ο Δή­μος Κα­λα­μά­τας έ­θε­σε α­πό την πρώ­τη στιγ­μή στη δι­ά­θε­ση της Πυ­ρο­σβε­στι­κής, η ο­ποί­α έ­χει τον ε­πι­χει­ρη­σια­κό έ­λεγ­χο, το προ­σω­πι­κό και τα μη­χα­νή­μα­τά του, ε­νώ ε­νοι­κί­α­σε και μη­χα­νή­μα­τα για να κα­θα­ρί­σει το ο­δι­κό δί­κτυ­ο. Η α­πο­κα­τά­στα­ση της βα­τό­τη­τας του βα­σι­κού ο­δι­κού δι­κτύ­ου έ­γι­νε κα­τά προ­τε­ραι­ό­τη­τα στον ά­ξο­να Α­σπρο­χώ­μα­τος, Σπερ­χο­γεί­ας, Θου­ρί­ας. Κα­θα­ρι­σμός δρό­μων έ­γι­νε σε ό­λα τα Το­πι­κά Δι­α­με­ρί­σμα­τα ό­σο ή­ταν δυ­να­τόν, με ε­νοι­κι­α­σθέν­τα μη­χα­νή­μα­τα. Το σο­βα­ρό­τε­ρο και πιο δύ­σκο­λα αν­τι­με­τω­πί­σι­μο πρό­βλη­μα στο ο­δι­κό δί­κτυ­ο κα­τα­γρά­φε­ται στην πε­ρι­ο­χή των χω­ρι­ών της Α­λα­γο­νί­ας, με κα­το­λι­σθή­σεις στο Λα­δά και την Αρ­τε­μι­σί­α. Με­γά­λη κα­το­λί­σθη­ση συ­νέ­βη στο γή­πε­δο της Άμ­φειας (τοί­χος αν­τι­στή­ρι­ξης μή­κους 20 μέ­τρων και ύ­ψους 4), ε­νώ κα­το­λι­σθή­σεις κα­τα­γρά­φη­καν και σε άλ­λα χω­ριά, αλ­λά και κα­τα­στρο­φές σε μάν­τρες και άλ­λες μι­κρές υ­πο­δο­μές.
Σο­βα­ρό πρό­βλη­μα υ­πάρ­χει και σε πολ­λούς α­γρο­τι­κούς δρό­μους, ό­που η ά­με­ση πα­ρέμ­βα­ση α­πο­κα­τά­στα­σης εί­ναι α­ναγ­καί­α και θα γί­νει α­πό το Δή­μο εν ό­ψει συγ­κο­μι­δής του ε­λαι­ο­κάρ­που.
Ο Δή­μαρ­χος προ­σέ­θε­σε πως σε ό­λες τις χώ­ρες οι υ­πο­δο­μές κα­τα­σκευ­ά­ζον­ται με σκο­πό να αν­τα­πο­κρί­νον­ται σε με­σαί­ες συν­θή­κες, ση­μει­ώ­νον­τας ό­τι σή­με­ρα κα­τα­γρά­φον­ται πλημ­μυ­ρι­κά φαι­νό­με­να στην Α­θή­να και την Α­χα­ΐ­α, ε­νώ το ί­διο συμ­βαί­νει και σε με­γά­λες χώ­ρες του ε­ξω­τε­ρι­κού.

About greekmme

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.