ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ελλάδα

ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΑ ΜΟΝΟ ΤΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ

kuriaki2Κι­νη­το­ποι­ή­σεις πραγ­μα­το­ποί­η­σαν σή­με­ρα μέ­λη του Ερ­γα­τι­κού Κέν­τρου Κα­λα­μά­τας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΜΕ και άλ­λων φο­ρέ­ων της Κα­λα­μά­τας προ­κει­μέ­νου να μην κα­θι­ε­ρω­θεί η λει­τουρ­γί­α των εμ­πο­ρι­κών κα­τα­στη­μά­των και τη Κυ­ρια­κή.
Ο Γραμ­μα­τέ­ας του Ερ­γα­τι­κού Κάν­τρου Πα­να­γι­ώ­της Στέ­φα­νος ε­νη­μέ­ρω­νε τους ε­παγ­γελ­μα­τί­ες που εί­χαν α­νοι­κτά τα κα­τα­στή­μα­τα τους, για τις ε­πι­πτώ­σεις που θα έ­χει η ε­φαρ­μο­γή της συγ­κε­κρι­μέ­νης α­πό­φα­σης και τους προ­έ­τρε­πε να κλεί­σουν τα κα­τα­στή­μα­τα τους.
kuriaki5Σε δη­λώ­σεις του ο κ. Στέ­φα­νος ση­μεί­ω­σε: « Έ­χου­με πεί  πολ­λές φο­ρές ό­τι οι ερ­γα­ζό­με­νοι , έ­χουν ώ­ρες να ψω­νί­σουν. Οι Κυ­ρια­κές θα ε­ξον­τώ­σει ό­λες τις μι­κρο­με­σαί­ες ε­πι­χει­ρή­σεις και τους ί­διους τους αυ­το­α­πα­σχο­λού­με­νους. Κα­λού­με και τους εμ­πό­ρους και τους ερ­γα­ζό­με­νους να κα­τα­λά­βουν ό­τι πρέ­πει να ε­πι­βλη­θεί αυ­τό το κλεί­σι­μο, υ­πάρ­χει με­λέ­τη ,ό­τι δεν λεί­πουν ώ­ρες ερ­γα­σί­ας αλ­λά λεί­πουν τα λε­φτά .Θα ε­πι­βάλ­λου­με το κλεί­σι­μο στη πρά­ξη ,ό­λο το κα­τα­να­λω­τι­κό κοι­νό πρέ­πει να κα­τα­λά­βει ό­τι δεν υ­πάρ­χουν λί­γες ώ­ρες ,εί­ναι πε­ρισ­σό­τε­ρες ώ­ρες στη Ευ­ρώ­πη που υ­πάρ­χουν .Γί­νε­ται με­γά­λη προ­σπά­θεια σή­με­ρα μα­ζί με τους εμ­πό­ρους να ε­πι­βάλ­λου­με το κλεί­σι­μο των α­λυ­σί­δων και ό­λων των κα­τα­στη­μά­των. Την ει­κό­να που έ­χω ε­γώ ε­κτός α­πό τις α­λυ­σί­δες, λί­γα μι­κρά κα­τα­στή­μα­τα έ­χουν α­νοί­ξει για­τί κα­τα­λα­βαί­νουν ό­τι θα υ­πάρ­ξει πρό­βλη­μα.»
kuriaki1Το ΠΑΜΕ έ­κα­νε κα­τά­λη­ψη για λί­γη ώ­ρα σε κεν­τρι­κό Super market, ε­νώ στη συ­νέ­χεια πραγ­μα­το­ποί­η­σε πο­ρεί­α στους κεν­τρι­κούς δρό­μους της πό­λης ε­πι­ση­μαί­νον­τας τις ε­πι­πτώ­σεις που θα έ­χει η κα­θι­έ­ρω­ση της λει­τουρ­γί­ας των κα­τα­στη­μά­των την Κυ­ρια­κή. Να ση­μει­ω­θεί ό­τι στην Κα­λα­μά­τα την Κυριακή τελικά με την εφαρμογή του μέτρου, ά­νοι­ξαν λί­γα μι­κρά κα­τα­στή­μα­τα ε­νώ σχε­δόν ό­λες οι α­λυ­σί­δες κα­τα­στη­μά­των. Να δούμε τελικά μελλοντικά την εξέλιξη του θέματος...

About greekmme

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.