ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ελλάδα

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΑΝΤΕΔΡΑΣΕ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΙΕΣ...

Με ε­πι­στο­λή που α­πέ­στει­λε το Ε­πι­με­λη­τή­ριο Μεσ­ση­νί­ας ε­πι­τέ­λους με­τά α­πό πά­ρο­δο πολ­λών η­με­ρών αν­τέ­δρα­σε στο Πλαί­σιο Συμ­φω­νί­ας ε­λεύ­θε­ρου εμ­πο­ρί­ου με­τα­ξύ Ε­Ε και Κα­να­δά ό­που θυ­σι­ά­ζε­ται το πρώ­το ε­ξα­γώ­γι­μο α­γρο­τι­κό προ­ϊ­όν για την Μεσ­ση­νί­α, το ΠΟΠ Κα­λα­μών. Στην ε­πι­στο­λή που α­πέ­στει­λε στον Υ­πουρ­γό Α­γρο­τι­κής Α­νά­πτυ­ξης & Τρο­φί­μων Αθ. Τσαυ­τά­ρη και στον Υ­πουρ­γό Α­νά­πτυ­ξης και Αν­τα­γω­νι­στι­κό­τη­τας Κ. Χα­τζη­δά­κη το­νί­ζει ό­τι η Ελ­λά­δα κιν­δυ­νεύ­ει να χά­σει το ΜΟ­ΝΟ­ΠΩ­ΛΙΟ στην χρή­ση των ο­νο­μα­σι­ών «Ε­λι­ές Κα­λα­μά­τα ΠΟΠ», που η γε­ω­γρα­φι­κή ο­ρι­ο­θε­τη­μέ­νη ζώ­νη πα­ρα­γω­γής εί­ναι η Μεσ­ση­νί­α, κα­θώς και η «Φέ­τα ΠΟΠ», που πα­ρά­γε­ται στην Η­πει­ρω­τι­κή Ελ­λά­δα και την νή­σο Λέ­σβο, τα ο­ποί­α α­πο­τε­λούν στοι­χεί­α της ελ­λη­νι­κής πα­ρά­δο­σης. Η Ευ­ρω­πα­ϊ­κή Έ­νω­ση πρέ­πει να αν­τι­λη­φθεί ό­τι σε πε­ρί­πτω­ση ο­λο­κλή­ρω­σης μιας τέ­τοι­ας Συμ­φω­νί­ας εκ­χω­ρεί­ται η προ­στι­θέ­με­νη α­ξί­α των προ­ϊ­όν­των μας σε πα­ρα­γω­γούς άλ­λων χω­ρών, που ση­μαί­νει έ­να θα­νά­σι­μο χτύ­πη­μα στην αν­τα­γω­νι­στι­κό­τη­τα των ελ­λη­νι­κών α­γρο­τι­κών προ­ϊ­όν­των και κα­τ’ ε­πέ­κτα­ση της ί­διας της Ε­Ε.

About greekmme

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.