ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ειδήσεις

ΟΛΥΜΠΙΑ Η ΑΙΩΝΙΑ ΟΔΟΣ;

Έν­το­νο πα­ρα­σκή­νιο εί­χε η ό­λη υ­πό­θε­ση της χθε­σι­νής σύ­σκε­ψης στο υ­πουρ­γεί­ο Υ­πο­δο­μών. Ο Μι­χά­λης Χρυ­σο­χο­ΐ­δης α­να­κοί­νω­σε .­..τε­λι­κά πως η Ο­λύμ­πια ο­δός θα ξε­κι­νή­σει με νέ­α Σύμ­βα­ση που θα προ­ω­θή­σει στη Βου­λή μέ­χρι το τέ­λος του Μή­να. Δη­λα­δή το.­..αρ­γό­τε­ρο μέ­χρι τα μέ­σα της άλ­λης ε­βδο­μά­δας! Κα­τα­σκευ­ά­ζε­ται το τμή­μα Κό­ριν­θος-Πά­τρα.
Με δι­ά­τα­ξη θα “με­τα­φερ­θεί” για δη­μο­πρά­τη­ση το τμή­μα Πά­τρα-Πύρ­γος και Κα­λό Νε­ρό-Τσα­κώ­να. Πε­ρι­μέ­νουν οι Βου­λευ­τές Α­χα­ΐ­ας, Η­λεί­ας και Μεσ­ση­νί­ας την κα­τά­θε­ση στη Βου­λή της τρο­πο­ποι­η­μέ­νης Σύμ­βα­σης των ΔΥ­Ο άρ­θρων, για την ο­ρι­στι­κή τους θε­τι­κή α­πάν­τη­ση.Κα­θο­ρι­στι­κή η πα­ρου­σί­α του “α­πρό­σκλη­του” Γιά­ννη Λαμ­πρό­που­λου για τηναλ­λα­γή της α­πό­φα­σης Χρυ­σο­χο­ΐ­δη, με θε­τι­κή ταύ­τι­ση α­πό­ψε­ων α­πό τους Τζα­βά­ρα και Κου­τσού­κο.

About greekmme

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.