ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ελλάδα

ΓΡΗΓΟΡΑ ΛΗΣΜΟΝΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

Συ­νε­χί­ζε­ται η “πα­ρο­χή” των υ­πη­ρε­σι­ών της Α­στυ­νο­μί­ας προς τους Αι­ρε­τούς Πε­ρι­φε­ρειά­ρχες της Χώ­ρας, ε­νώ την ί­δια στιγ­μή α­πο­λύ­ον­ται .­..κα­θα­ρί­στρι­ες υ­πουρ­γεί­ων, μει­ώ­νε­ται η “φύ­λα­ξη” των Βου­λευ­τών και γε­νι­κά βρι­σκό­μα­στε ε­δώ που.­..βρι­σκό­μα­στε.­.­.! Α­πό έ­ναν Α­στυ­νο­μι­κό έ­χουν οι αι­ρε­τοί, με δι­ά­τα­ξη που εί­χε πε­ρά­σει ο τό­τε υ­πουρ­γός Χρή­στος Πα­που­τσής, προς ε­νί­σχυ­ση της.­.. Προ­σω­πι­κό­τη­τας των νέ­ων (τό­τε) Κα­λι­κρα­τι­κών Πε­ρι­φε­ρεια­ρχών. Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, ή­ταν μια συ­νή­θεια προς τους Πε­ρι­φε­ρειά­ρχες οι ο­ποί­οι ή­ταν οι πε­ρισ­σό­τε­ροι τέ­ως ή νυν Βου­λευ­τές και εί­χαν .­..μά­θει να έ­χουν .­..προ­στα­σί­α. Ό­μως ο υ­πουρ­γός Νί­κος Δέν­διας φαί­νε­ται να έ­χει “ξε­χά­σει” την αν­θρώ­πι­νη αυ­τή πα­ρο­χή αλ­λά και .­..ε­πι­ζή­μια, παρά το γεγονός πως δεν υπάρχει λόγος …προστασίας των Περιφερειαρχών!

About greekmme

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.