ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ειδήσεις

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟ

Ε­πί­και­ρη Ε­ρώ­τη­ση κα­τέ­θε­σε ο βου­λευ­τής Μεσ­ση­νί­ας της ΝΔ Γιά­ννης Λαμ­πρό­που­λός προς τον Υ­πουρ­γό Υ­πο­δο­μών, Με­τα­φο­ρών & Δι­κτύ­ων, για το τμή­μα της κα­τα­σκευ­ής της Ο­λυμ­πί­ας Ο­δού «Πά­τρα – Πύρ­γος – Τσα­κώ­να». Συγ­κε­κρι­μέ­να ο κ. Λαμ­πρό­που­λος το­νί­ζει στην ε­ρώ­τη­σή του ό­τι: «Τε­λευ­ταί­α δη­μο­σι­εύ­μα­τα α­να­φέ­ρουν ό­τι κα­τά την υ­πο­γρα­φή στις 12 Νο­εμ­βρί­ου 2013 της σύμ­βα­σης χρη­μα­το­δό­τη­σης των δι­κτύ­ων αυ­το­κι­νη­το­δρό­μων με­τα­ξύ της Ευ­ρω­πα­ϊ­κής Τρά­πε­ζας Ε­πεν­δύ­σε­ων και της Χώ­ρας μας, ε­ξαι­ρεί­ται το τμή­μα της Ο­λυμ­πί­ας ο­δού «Πά­τρα – Πύρ­γος – Τσα­κώ­να». Ε­πει­δή, κά­θε α­πό­φα­ση για μη κα­τα­σκευ­ή του τμή­μα­τος Πά­τρα – Πύρ­γος – Τσα­κώ­να, θα α­πο­τε­λέ­σει πλήγ­μα για την α­νά­πτυ­ξη της Δυ­τι­κής Ελ­λά­δος και συ­νε­πώς βρί­σκει αν­τί­θε­τους σύσ­σω­μους τους Νο­μούς Μεσ­ση­νί­ας και Η­λεί­ας.»
Η συ­ζή­τη­ση της Ε­ρώ­τη­σης θα γί­νει στη ΒΟΥ­ΛΗ το πρω­ί της Πα­ρα­σκευ­ής 22 Νο­εμ­βρί­ου. Α­κο­λου­θεί η πλή­ρης ε­ρώ­τη­ση: ΠΡΟΣ : Τον κ. Υ­πουρ­γό Υ­πο­δο­μών , Με­τα­φο­ρών & Δι­κτύ­ων ΘΕ­ΜΑ : Κα­τα­σκευ­ή Ο­ΛΥΜ­ΠΙΑΣ Ο­ΔΟΥ Ό­πως εί­ναι γνω­στόν α­πό το 2007 έ­χει κυ­ρω­θεί στη Βου­λή η σύμ­βα­ση για την κα­τα­σκευ­ή του αυ­το­κι­νη­τό­δρο­μου α­πό την Κό­ριν­θο – Πά­τρα – Πύρ­γος μέ­χρι την Τσα­κώ­να. Με την οι­κο­νο­μι­κή κρί­ση του 2008 , οι τρά­πε­ζες άρ­χι­σαν να βά­ζουν εμ­πό­δια στη χρη­μα­το­δό­τη­ση και τε­λι­κά δεν προ­χώ­ρη­σαν το έρ­γο. Πρό­σφα­τα και ύ­στε­ρα α­πό συμ­φω­νί­α με­τα­ξύ Υ­πουρ­γεί­ου , Τρα­πε­ζών και Πα­ρα­χω­ρη­σι­ού­χων, ξε­κί­νη­σαν οι ερ­γα­σί­ες στο τμή­μα α­πό την Κό­ριν­θο μέ­χρι την Πά­τρα. Για το τμή­μα Πά­τρα – Πύρ­γος – Τσα­κώ­να δεν γί­νε­ται κα­μιά α­να­φο­ρά. Τε­λευ­ταί­α δη­μο­σι­εύ­μα­τα α­να­φέ­ρουν ό­τι κα­τά την υ­πο­γρα­φή στις 12 Νο­εμ­βρί­ου 2013 της σύμ­βα­σης χρη­μα­το­δό­τη­σης των δι­κτύ­ων αυ­το­κι­νη­το­δρό­μων με­τα­ξύ της Ευ­ρω­πα­ϊ­κής Τρά­πε­ζας Ε­πεν­δύ­σε­ων και της Χώ­ρας μας, ε­ξαι­ρεί­ται το τμή­μα της Ο­λυμ­πί­ας ο­δού «Πά­τρα – Πύρ­γος – Τσα­κώ­να». Ε­πει­δή, κά­θε α­πό­φα­ση για μη κα­τα­σκευ­ή του τμή­μα­τος Πά­τρα – Πύρ­γος – Τσα­κώ­να, θα α­πο­τε­λέ­σει πλήγ­μα για την α­νά­πτυ­ξη της Δυ­τι­κής Ελ­λά­δος και συ­νε­πώς βρί­σκει αν­τί­θε­τους σύσ­σω­μους τους Νο­μούς Μεσ­ση­νί­ας και Η­λεί­ας .

About greekmme

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.