ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ελλάδα

ΣΚΛΗΡΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΩΤΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΥΜΝΙΑ..

Έν­το­νη κρι­τι­κή ά­σκη­σε ο ε­πι­κε­φα­λής της Α­νε­ξάρ­τη­της Δη­μο­τι­κής Πα­ρά­τα­ξης Πρω­το­πο­ρί­α Νί­κος Φω­τέ­ας, για το χά­ος που δη­μι­ουρ­γή­θη­κε κα­τά την χθε­σι­νή νε­ρο­πον­τή, ε­πιρ­ρί­πτον­τας ευ­θύ­νες προ­σω­πι­κά στον Δή­μαρ­χο Πα­να­γι­ώ­τη Νί­κα για έρ­γα βι­τρί­νας και ό­χι ου­σί­ας. Συγ­κε­κρι­μέ­να ο κ. Φω­τέ­ας το­νί­ζει στην δή­λω­σή του τα ε­ξής: «Μια μέ­ρα έν­το­νων βρο­χο­πτώ­σε­ων έ­φτα­σε για να α­πο­δεί­ξει τη γύ­μνια των έρ­γων βι­τρί­νας του δη­μάρ­χου. Δυ­στυ­χώς ε­πι­βε­βαι­ω­θή­κα­με με το χει­ρό­τε­ρο τρό­πο, α­φού με ε­πα­νει­λημ­μέ­νες πα­ρεμ­βά­σεις και πα­ρα­τη­ρή­σεις μας στο Δη­μο­τι­κό Συμ­βού­λιο, έ­χο­με στη­λί­τευ­ση την α­νε­πάρ­κεια και την έλ­λει­ψη ο­ρά­μα­τος του δη­μάρ­χου, για την πό­λη. Έγ­και­ρα εί­χα­με το­νί­σει ό­τι τό­σο το έρ­γο της Φα­ρών ό­σο και της Κρή­της εί­ναι τε­χνι­κά α­νε­παρ­κή και πο­λι­τι­κά ά­νευ ου­σί­ας αλ­λά ό­πως φαί­νε­ται ο δή­μαρ­χος πε­ρί άλ­λων τυρ­βά­ζει.Άλ­λω­στε η μό­νι­μη και στε­ρε­ο­τύ­πη α­πάν­τη­ση του εί­ναι ό­τι η Κα­λα­μά­τα έ­χει α­νάγ­κη α­πό έρ­γα βι­τρί­νας και ει­δι­κό­τε­ρα στο κέν­τρ".

About greekmme

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.