ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ειδήσεις

ΣΤΗΝ ΣΑΛΟΝΙΚΑ Ο ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ

Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη βρί­σκε­ται ο Δή­μαρ­χος Μεσ­σή­νης Στά­θης Α­να­στα­σό­που­λος για τις ερ­γα­σί­ες του συ­νε­δρί­ου της ΚΕ­ΔΕ με θέ­μα «Κοι­νω­νί­α σε κρί­ση – Αυ­το­δι­οί­κη­ση σε δρά­ση». Ε­πί­σης ο κ. Α­να­στα­σό­που­λος θα ε­πι­σκε­φθεί το πε­ρί­πτε­ρο που δι­α­τη­ρεί η Πε­ρι­φέ­ρεια Πε­λο­πον­νή­σου-Μυ­θι­κή Πε­λο­πόν­νη­σος, στην Δι­ε­θνή Έκ­θε­ση Φι­λο­ξέ­νια 2013.

About greekmme

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.