ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ελλάδα

ΧΩΡΙΣ ΧΡΙΣΜΑΤΑ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗΡΙΞΗ;

Άν­τε τώ­ρα να δού­με τι θα κά­νουν Τα­τού­λης, Νί­κας, Κα­φαν­τά­ρης, Αναστασόπουλος, που τους το έ­κο­ψαν στη ΝΔ, δη­λα­δή, ό­τι δεν θα δώ­σουν το χρί­σμα σε κα­νέ­ναν υ­πο­ψή­φιο Πε­ρι­φε­ρειά­ρχη ή Δή­μαρ­χο, ό­πως τό­σο και­ρό το­νί­ζει η σελίδα μας σε άρ­θρα της με το πιο κα­τη­γο­ρη­μα­τι­κό τρό­πο. Ό­πως α­πο­κά­λυ­ψε ΤΕΛΙΚΆ μι­λών­τας στο MEGA, ο Γραμ­μα­τέ­ας της ΝΔ, Αν­δρέ­ας Πα­πα­μί­κος και α­να­πτύσ­σον­τας την προ­ε­κλο­γι­κή στρα­τη­γι­κή που θα α­κο­λου­θή­σει η ΝΔ, τό­νι­σε ό­τι «στις Δη­μο­τι­κές Ε­κλο­γές, τον Μά­ι­ο του 2014, το κόμ­μα του δεν θα δώ­σει σε κά­νε­ναν υ­πο­ψή­φιο Δή­μαρ­χο ή Πε­ρι­φε­ρειά­ρχη, το κομ­μα­τι­κό χρί­σμα».
«Εί­ναι μιας άλ­λης ε­πο­χής» εί­πε, ε­πι­ση­μαί­νον­τας ό­τι ε­κεί­νο που ε­πι­θυ­μεί η ΝΔ, εί­ναι η «α­νε­ξάρ­τη­τη» κά­θο­δος στε­λε­χών της, που χαί­ρουν ε­κτί­μη­σης στις το­πι­κές κοι­νω­νί­ες και μπο­ρούν να συ­σπει­ρώ­σουν ευ­ρύ­τα­τες πλει­ο­ψη­φί­ες». Με­τά α­πό την ξε­κά­θα­ρη πια στά­ση της Συγ­γρού α­να­μέ­νον­ται ε­ξε­λί­ξεις στα στρα­τό­πε­δα των υ­πο­ψη­φί­ων που πόν­τα­ραν στο χρί­σμα α­πό ά­νω­θεν.

About greekmme

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.