ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ελλάδα

ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΟΠ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΕΤΑΣ

Α­κό­μα συ­νε­χί­ζε­ται η συλ­λο­γή υ­πο­γρα­φών α­πό βου­λευ­τές α­νά­με­σα στους ο­ποί­ους εί­ναι και ο Γ. Λαμ­πρό­που­λος, για την ε­ρώ­τη­ση που θα κα­τα­θέ­σουν την Δευ­τέ­ρα στην βου­λή για την εκ­χώ­ρη­ση του ο­νό­μα­τος της φέ­τας και της ποι­κι­λί­ας ε­λαι­ών Κα­λα­μά­τας στον Κα­να­δά. Η ε­ρώ­τη­ση που α­πευ­θύ­νε­ται προς τους Υ­πουρ­γούς Α­γρο­τι­κής Α­νά­πτυ­ξης & Τρο­φί­μων, Α­νά­πτυ­ξης & Αν­τα­γω­νι­στι­κό­τη­τας, Οι­κο­νο­μι­κών και Ε­ξω­τε­ρι­κών, οι βου­λευ­τές ζη­τούν να τους α­παν­τή­σουν οι Υ­πουρ­γοί στα ε­ξής:
1. Ποι­οι υ­πουρ­γοί δι­α­χει­ρί­στη­καν τις υ­πο­θέ­σεις αυ­τές και ποι­ες ε­νέρ­γει­ες έ­κα­ναν για την α­να­τρο­πή της πο­ρεί­ας τους προς την αρ­νη­τι­κή κα­τά­λη­ξη, η ο­ποί­α προς το πα­ρών δεν α­πε­φεύ­χθη για τη χώ­ρα; 2. Τι ο­φέ­λη α­πο­κο­μί­ζει η Ελ­λά­δα, τό­σο α­πό την εκ­χώ­ρη­ση χρή­σης του ο­νό­μα­τος της φέ­τας ό­σο και των ε­λαι­ών Κα­λα­μά­τας στους Κα­να­δούς; 3. Προ­τί­θε­στε να α­σκή­σε­τε το δι­καί­ω­μα της αρ­νη­σι­κυ­ρί­ας (veto) στο ε­πι­κεί­με­νο συμ­βού­λιο υ­πουρ­γών χω­ρών – με­λών της Ε.Ε. ώ­στε να μην ε­πι­κυ­ρώ­σε­τε με θε­τι­κή ψή­φο, αν δεν α­πο­συρ­θούν, τις ε­θνι­κά ε­πι­ζή­μι­ες δι­α­τά­ξεις για τη φέ­τα και τις ε­λι­ές Κα­λα­μά­τας;

About greekmme

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.