ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

αγροτικά

ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΚΑΠΙΑ ΣΤΗΝ ΜΕΣΣΗΝΗ

Εί­ναι γνω­στό ό­τι ο Δή­μος Μεσ­σή­νης, κα­λύ­πτει μια α­γρο­τι­κή πε­ρι­ο­χή με πα­ρα­γω­γή ε­λαι­ο­λά­δου που προ­σεγ­γί­ζει τους 15 χι­λιά­δες τό­νους ε­τη­σί­ως. Σύμ­φω­να με ε­πι­στη­μο­νι­κές γνω­μα­τεύ­σεις γε­ω­πό­νων η φε­τι­νή πα­ρα­γω­γή θα εί­ναι κα­τά 40-50% μει­ω­μέ­νη, λό­γω των υ­ψη­λών θερ­μο­κρα­σι­ών που ε­πι­κρά­τη­σαν στο στά­διο αν­θο­φο­ρί­ας της ε­λιάς. Η ζη­μιά αυ­τή δεν πε­ρι­λαμ­βά­νε­ται στα α­πο­ζη­μι­ού­με­να ζη­μι­ο­γό­να αί­τια του ΕΛ­ΓΑ και θα πρέ­πει να κα­λυ­φθεί στα πλαί­σια της Π.Σ.Ε.Α (Πο­λι­τι­κή Σχε­δί­α­σης Ε­κτά­κτων Α­ναγ­κών). Για το λό­γο αυ­τό με ο­μό­φω­νη α­πό­φα­ση του Δ.Σ. Μεσ­σή­νης ζη­τεί­ται να δρα­στη­ρι­ο­ποι­η­θούν οι αρ­μό­διοι φο­ρείς ά­με­σα και πιο συγ­κε­κρι­μέ­να η Υ­πη­ρε­σια­κή και Πο­λι­τι­κή Η­γε­σί­α του Υ­πουρ­γεί­ο Α­γρο­τι­κής Α­νά­πτυ­ξης και Τρο­φί­μων και του ΕΛ­ΓΑ , ώ­στε να υ­πο­βλη­θεί αί­τη­μα στην Ευ­ρω­πα­ϊ­κή Έ­νω­ση και να α­πο­ζη­μι­ω­θούν οι πλη­γέν­τες, α­πό Κοι­νο­τι­κούς και Ε­θνι­κούς Πό­ρους σύμ­φω­να με σχε­τι­κούς κα­νο­νι­σμούς.
 Ο Δή­μος, ε­κτι­μών­τας τη ση­μα­σί­α της καλ­λι­έρ­γειας της ε­λιάς για την πε­ρι­ο­χή, έ­χει κι­νη­θεί προς την κα­τεύ­θυν­ση αυ­τή ύ­στε­ρα α­πό πα­ρεμ­βά­σεις του Δη­μάρ­χου προς τον Υ­πουρ­γό Υ­ΠΑ­ΑΤ κ. Τσαυ­τά­ρη και του αν­τι­δη­μάρ­χου Γι­ώρ­γου Α­θα­να­σό­που­λου, προς τον αν­τι­πρό­ε­δρο του ΕΛ­ΓΑ Αρ­γύ­ρη Μπό­το. Ε­πί­σης την 22.08.2013 έ­γι­νε σχε­τι­κή α­ναγ­γε­λί­α α­πό τον Δή­μο Μεσ­σή­νης προς τον ΕΛ­ΓΑ για έν­τα­ξη σε ΠΣΕ­Α.

About greekmme

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.