ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ελλάδα

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ

Σύ­σκε­ψη πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε χθες, με τη συμ­με­το­χή της τε­χνι­κής υ­πη­ρε­σί­ας και των με­λε­τη­τών της με­λέ­της : «Ε­πι­και­ρο­ποί­η­σης των δι­κτύ­ων α­πο­χέ­τευ­σης λυ­μά­των Πε­τα­λι­δί­ου». Η με­λέ­τη ε­ξε­λίσ­σε­ται με ι­κα­νο­ποι­η­τι­κό ρυθ­μό και ά­με­σα θα δη­μο­πρα­τη­θεί το υ­πο­έρ­γο των δι­κτύ­ων της α­πο­χέ­τευ­σης ώ­στε να εί­ναι ε­φι­κτό να ε­πι­τευ­χθούν οι χρο­νι­κοί στό­χοι υ­λο­ποί­η­σης του έρ­γου που έ­χουν τε­θεί α­πό το Ε­πι­χει­ρη­σια­κό Πρό­γραμ­μα «Πε­ρι­βάλ­λον και Α­ει­φό­ρος Α­νά­πτυ­ξη». Το έρ­γο υ­λο­ποι­εί­ται σε εν­νιά υ­πο­έρ­γα και έ­χει συ­νο­λι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό 17,8 εκ. €.

About greekmme

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.