ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Καλαμάτα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΜΑΤΑ

Ζη­μι­ές σε κα­τα­στή­μα­τα της πα­ρα­λί­ας Κα­λα­μά­τας προ­κά­λε­σε η κα­κο­και­ρί­α που πλήτ­τει την πε­ρι­ο­χή. Τα κύ­μα­τα της θά­λασ­σας έ­φτα­σαν μέ­χρι το δρό­μο, ε­νώ με­ρι­κά κα­τα­στή­μα­τα υ­πέ­στη­σαν και ζη­μι­ές. Στην Μι­κρή Μαν­τί­νεια το έρ­γο που βρί­σκε­ται σε ε­ξέ­λι­ξη για την προ­στα­σί­α των α­κτών, δεν λει­τούρ­γη­σε, κα­θώς ο δρό­μος γέ­μι­σε φερ­τά αν­τι­κεί­με­να, ε­νώ τα κύ­μα­τα σκέ­πα­σαν α­κό­μα και τους κυ­μα­το­θραύ­στες που έ­χουν το­πο­θε­τη­θεί.

About greekmme

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.