ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ελλάδα

ΑΚΟΝΙΣΑΝ ΤΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Η Θε­μα­τι­κή Αν­τι­πε­ρι­φε­ρειά­ρχης Πε­λο­πον­νή­σου, Α­νά­πτυ­ξης, Έρ­γων και Ε­νη­μέ­ρω­σης Ντί­να Νι­κο­λά­κου σχο­λι­ά­ζον­τας την α­να­κοί­νω­ση του Δη­μάρ­χου Κα­λα­μά­τας α­να­φο­ρι­κά με την ευ­θύ­νη κα­θα­ρι­σμού του πο­τα­μού Ά­ρι προ­έ­βη στην κά­τω­θι δή­λω­ση: «Με έκ­πλη­ξη δι­α­πι­στώ­σα­με την προ­σπά­θεια του Δη­μάρ­χου Κα­λα­μά­τας να α­πο­ποι­η­θεί των ευ­θυ­νών του για τα προ­βλή­μα­τα που προ­κλή­θη­καν α­πό τις έν­το­νες βρο­χο­πτώ­σεις και την α­πα­ρά­δε­κτη κα­τά­στα­ση που αν­τι­με­τώ­πι­σαν οι πο­λί­τες της Κα­λα­μά­τας. Ο κ. Δή­μαρ­χος α­νάρ­τη­σε στην ι­στο­σε­λί­δα του Δή­μου α­να­κοί­νω­ση σύμ­φω­να με την ο­ποί­α «η ευ­θύ­νη για τον κα­θα­ρι­σμό του πο­τα­μού Ά­ρι και για τις σχε­τι­κές δι­ευ­θε­τή­σεις σε αυ­τόν α­νή­κει α­πο­κλει­στι­κά στην Πε­ρι­φέ­ρεια Πε­λο­πον­νή­σου». Θα πε­ρι­μέ­να­με, αν­τί για την «ά­στο­χη και α­ναί­τια» αυ­τή προ­σπά­θεια του Δη­μάρ­χου, να προ­βεί σε ά­με­σες πα­ρεμ­βά­σεις προς α­πο­κα­τά­στα­ση των προ­βλη­μά­των που αν­τι­με­τώ­πι­σαν οι πο­λί­τες. Η νο­μο­θε­σί­α την ο­ποί­α ε­πι­κα­λεί­ται ο κ. Δή­μαρ­χος α­φο­ρά το σχέ­διο δι­α­χεί­ρι­σης των λε­κα­νών α­πορ­ρο­ής και δεν έ­χει κα­μί­α σχέ­ση με την α­στυ­νό­μευ­ση και τον κα­θα­ρι­σμό των ρε­μά­των. Η ευ­θύ­νη του Δή­μου προ­κύ­πτει ξε­κά­θα­ρα α­πό το αρ. 4 του Ν. 4071/2012 ό­που η αρ­μο­δι­ό­τη­τα «κα­θα­ρι­σμός και α­στυ­νό­μευ­ση ρε­μά­των» α­σκεί­ται α­πό τους Δή­μους εί­τε αυ­το­τε­λώς, εί­τε σε συ­νερ­γα­σί­α με την οι­κεί­α Πε­ρι­φέ­ρεια.
Το συγ­κε­κρι­μέ­νο μά­λι­στα νό­μο ε­πι­κα­λεί­ται η Γε­νι­κή Γραμ­μα­τεί­α Πο­λι­τι­κής Προ­στα­σί­ας στο έγ­γρα­φό της με θέ­μα «σχε­δια­σμός και δρά­σεις Πο­λι­τι­κής Προ­στα­σί­ας για την αν­τι­με­τώ­πι­ση κιν­δύ­νων α­πό την εκ­δή­λω­ση πλημ­μυ­ρι­κών φαι­νο­μέ­νων» που δί­νει α­να­λυ­τι­κές ο­δη­γί­ες προς ό­λους τους φο­ρείς. Η Πε­ρι­φέ­ρεια Πε­λο­πον­νή­σου, ο­πο­τε­δή­πο­τε ζη­τή­θη­κε η συν­δρο­μή της, ό­πως για τον κα­θα­ρι­σμό του ρέ­μα­τος Πο­λια­νή – Θου­ρί­α, δι­έ­θε­σε χω­μα­τουρ­γι­κά μη­χα­νή­μα­τα και συ­νέ­βαλ­λε στον κα­θα­ρι­σμό κρί­σι­μου τμή­μα­τος της κοί­της α­πό Θου­ρί­α μέ­χρι και με­τά τη Μι­κρο­μά­νη, συμ­βάλ­λον­τας σε κα­λύ­τε­ρα αν­τι­πλημ­μυ­ρι­κά α­πο­τε­λέ­σμα­τα.

About greekmme

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.