ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ελλάδα

ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΒΡΑΜΙΟΥ ΕΙΔΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Ο Πρό­ε­δρος της Τ.Κ. Α­βρα­μιού, Σπύ­ρος Λαμ­πρό­που­λος, μα­ζί με τα μέ­λη του το­πι­κού συμ­βου­λί­ου, Γε­ώρ­γιο Σα­ραν­τό­που­λο και τον Γε­ώρ­γιο Νι­κο­λό­που­λο, πραγ­μα­το­ποί­η­σαν χτες συ­νάν­τη­ση με το Δή­μαρ­χο Μεσ­σή­νης, στο γρα­φεί­ο του. Κα­τά τη συ­νάν­τη­ση, έ­θε­σαν θέ­μα­τα η­λε­κτρο­δό­τη­σης των α­πο­δυ­τη­ρί­ων του γη­πέ­δου του Α.Σ. «Α­χιλ­λέ­ας» στο Α­βρα­μιού και α­σφαλ­τό­στρω­σης του δρό­μου Α­βρα­μιού-Δρα­κο­νέ­ρι. Ο Δή­μαρ­χος δε­σμεύ­τη­κε ά­με­σα να ε­ξε­τά­σει μέ­σω πο­λε­ο­δο­μί­ας και ΔΕΗ, τη δυ­να­τό­τη­τα η­λε­κτρο­δό­τη­σης των α­πο­δυ­τη­ρί­ων και ε­φό­σον αυ­τό εί­ναι ε­φι­κτό, θα κι­νή­σει τις δι­α­δι­κα­σί­ες υ­λο­ποί­η­σης της.
Ζή­τη­σε πα­ράλ­λη­λα α­πό τον Πρό­ε­δρο και τα μέ­λη του το­πι­κού συμ­βου­λί­ου, να α­σκή­σουν την ε­πιρ­ρο­ή τους στους το­πι­κούς πα­ρά­γον­τες ώ­στε να ε­ξα­σφα­λί­σουν πε­ρισ­σό­τε­ρο χώ­ρο για την ε­πέ­κτα­ση των α­θλη­τι­κών εγ­κα­τα­στά­σε­ων, ε­νώ ο ί­διος δε­σμεύ­τη­κε ό­τι ο Δή­μος θα ε­κτε­λέ­σει τις ε­πι­πλέ­ον α­παι­τού­με­νες ερ­γα­σί­ες. Σχε­τι­κά με το δεύ­τε­ρο αί­τη­μα, δη­λα­δή να γί­νει η α­σφαλ­τό­στρω­ση του δρό­μου Α­βρα­μιού-Δρα­κο­νέ­ρι με­τά το πέ­ρα­σμα του νέ­ου α­γω­γού ύ­δρευ­σης που θα κα­τα­σκευα­στεί α­πό το προ­σφά­τως εν­τα­χθέν με­γά­λο έρ­γο ύ­δρευ­σης στο ΕΣΠΑ. Α­παν­τών­τας ο Δή­μαρ­χος εί­πε τα α­κό­λου­θα: «Συμ­φω­νώ α­πό­λυ­τα με την πρό­τα­σή σας και ως Δή­μαρ­χος εί­μαι 100% αν­τί­θε­τος στη λο­γι­κή του «ρά­βε-ξή­λω­νε». Εί­ναι αυ­το­νό­η­το ό­τι θα προ­ω­θή­σω ά­με­σα, κα­ταρ­χήν την κα­τα­σκευ­ή του έρ­γου α­πο­χέ­τευ­σης στο Α­βρα­μιού που ή­δη υ­λο­ποι­εί­ται α­πό το ΕΣΠΑ. Συγ­χρό­νως θα προ­ω­θή­σω κα­τά προ­τε­ραι­ό­τη­τα την κα­τα­σκευ­ή του α­γω­γού ύ­δρευ­σης Α­βρα­μιού-Δρα­κο­νέ­ρι, στα πλαί­σια του νε­ο­εν­τα­χθέν­τος έρ­γου του ΕΣΠΑ « Ύ­δρευ­ση α­πό τις πη­γές του Α­γί­ου Παύ­λου της Μεσ­σή­νης και των πε­ρι­χώ­ρων», τε­λευ­ταί­α φά­ση , προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 3,3 εκ. ευ­ρώ. Το έρ­γο αυ­τό εν­τά­ξα­με την προ­η­γού­με­νη ε­βδο­μά­δα στο ΕΣΠΑ της Πε­ρι­φέ­ρειας. Σχε­τι­κά με τις α­σφαλ­το­στρώ­σεις προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 350.000€, α­πό τα πυ­ρό­πλη­κτα που έ­χουν δη­μο­πρα­τη­θεί για Α­βρα­μιού –Δρα­κο­νέ­ρι, πα­ρό­λο που έ­χου­με α­πό τώ­ρα α­νά­δο­χο, θα πε­ρι­μέ­νου­με και θα τις υ­λο­ποι­ή­σου­με με­τά την ο­λο­κλή­ρω­ση των έρ­γων α­πο­χέ­τευ­σης και ύ­δρευ­σης, ώ­στε να α­πο­κα­τα­στα­θούν πλή­ρως ό­λοι οι δρό­μοι στο Α­βρα­μιού και φυ­σι­κά ο ο­δι­κός ά­ξο­νας Α­βρα­μιού-Δρα­κο­νέ­ρι.»

About greekmme

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.